Opzeggen management overeenkomst en schadevergoeding

avatar

Advocaat Amsterdam Schadevergoeding bij opzegging management-overeenkomst Arbeidsrecht en de management overeenkomst

Veel bestuurders in Nederland zijn werkzaam op basis van ofwel een arbeidsovereenkomst ofwel een managementovereenkomst. Een management overeenkomst wordt vaak afgesloten tussen de bestuurder/directeur/manager/enig aandeelhouder en een BV. De manager ‘verhuurt’ zich aan de onderneming, bijvoorbeeld voor directietaken. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over (het opzeggen van) de management overeenkomst.

Verschil management overeenkomst en arbeidsovereenkomst

Een reden voor het gebruik van een management BV is het mogelijke fiscale voordeel. Het grote verschil tussen de management overeenkomst en een arbeidsovereenkomst is het ontbreken van een gezagsverhouding. Om die reden wordt alleen in uitzonderingsgevallen aangenomen dat er sprake is van een arbeidsrelatie als bedoeld in het arbeidsrecht, bijvoorbeeld als er geen facturen vermeerderd met BTW worden verstuurd of als de directeur is opgenomen in de salarisadministratie de opdrachtgever.

Opzeggen management overeenkomst

Mag een management overeenkomst (een overeenkomst van opdracht) ‘zo maar’ worden opgezegd? En zo ja, is er dan recht op schadevergoeding? In principe kan een managementovereenkomst worden opgezegd met inachtneming van de contractuele opzegtermijn. Meestal betekent het ontslag als bestuurder ook automatisch het einde van de managementovereenkomst. Niettemin kan opzegging ook leiden tot schadevergoeding, ook als de opzegtermijn in acht is genomen.

Schadevergoeding bestuurder bij opzeggen management overeenkomst? Rechtbank Amsterdam

Zo heeft Rechtbank Amsterdam op 10 juli 2013 al bepaald dat een maatschap € 108.000,= aan schadevergoeding moet betalen aan een vennoot die ‘er uit gewerkt’ is, ondanks dat de opzegtermijn van 6 maanden in acht werd genomen. De maatschap was een een “executive search bureau” dat zich richt op het plaatsen van directeuren, bestuurders en toezichthouders in het topsegment van de markt. De vennoten namen deel aan de maatschap door middel van een praktijkvennootschap. Tussen het bedrijf en de praktijkvennootschappen waren, in verband met hun positie van directeur, managementovereenkomsten gesloten.

Opzegging nietig besluit en wanprestatie

Na zijn ontslag eiste de betrokkene via zijn advocaat een schadevergoeding van € 781.794,= en het saldo van de rekening courant ten bedrage van € 89.996,20. Als motivering betoogde de advocaat dat de besluiten nietig, althans vernietigbaar, zijn en dat het bedrijf door de opzegging van de managementovereenkomst wanprestatie had gepleegd.

Opzegging strijdig met de redelijkheid en billijkheid

De rechtbank overwoog dat de klachten van betrokkene tegen de genomen besluiten en de oproeping voor de vergadering niet terecht waren. Wel vond de rechtbank dat het besluit (en de oproeping daartoe) om de samenwerking met onmiddellijke ingang te beëindigen en hem met onmiddellijke ingang als directeur te ontslaan en geen gebruik meer te maken van zijn diensten, strijdig was met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 2:8 BW.

Schadevergoeding bij opzegging management contact

Of betrokkene recht had op een vergoeding, stelde de rechtbank afhankelijk van de vraag of de managementovereenkomst juist was beëindigd:

‘Vooropgesteld wordt dat – zoals hiervoor reeds is vermeld – voor de opzegging van de managementovereenkomst geen andere reden is gegeven dan dat er sprake was van “incompatibilité d’humeur”, dat er spanningen waren en dat [naam 3], [naam 4] en [naam 5] het vertrouwen in [naam 1] hadden verloren’.

Verder achtte de rechtbank van belang:

  • De betrokkene had het huidige bureau opgericht en daarvan de organisatorische leiding gehad;
  • Na het vertrek van een vennoot zijn in toenemende mate spanningen tussen de overblijvende partners ontstaan;
  • Daarop heeft betrokkene de wens geuit om de functie van Algemeen Directeur niet langer te vervullen;
  • De wijze waarop deze kwestie werd opgelost, heeft de onderlinge spanningen vergroot;
  • Het bedrijf is overleg uit de weg gegaan en heeft aangestuurd op het ‘wegzetten’ van betrokkene.

Ontoelaatbaar afserveren van directeur

Het voorgaande brengt mee, dat het bedrijf betrokkene op een ontoelaatbare manier had afgeserveerd. De rechtbank stelde de schade vast op het inkomen dat betrokken gedurende een half jaar heeft gederfd, € 108.000,= alsmede de vergoeding gedurende de opzegtermijn. Ook moest het bedrijf het saldo van de rekening-courant voldoen van € 89.996,20.

Opzegging duurovereenkomst in strijd met de redelijkheid en billijkheid: gerechtshof Amsterdam

Ook Hof Amsterdam oordeelde op 16 september 2014 dat er schadevergoeding moest worden betaald na beëindiging van een managementovereenkomst met een Management BV. Naar het oordeel van het hof was het besluit tot bijeenroeping van de bijzondere algemene vergadering om aldaar het voorgenomen ontslag en de opzegging van de managementovereenkomst aan de orde te stellen, tot stand gekomen in strijd met de redelijkheid en billijkheid. Het besluit  tot ontslag als bestuurder en tot opzegging van de managementovereenkomst werd om die reden vernietigd

Juridisch advies bij opzeggen van een (management) overeenkomst

Uit deze uitspraak blijkt dat het opzeggen van een (management) overeenkomst, ook al wordt de opzegtermijn in acht genomen, nog steeds in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid. Dat kan aanleiding geven tot een (aanzienlijke) schadevergoeding.

Advocaat Amsterdam management-overeenkomst Contact met advocaat management overeenkomst in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over schadevergoeding bij opzegging van een management overeenkomst kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

advocaat amsterdam
Call Now Button