Arbeidsgeschil leaseauto

avatar

Advocaat leaseauto AmsterdamLeaseauto is een arbeidsvoorwaarde

Als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseren wij werkgevers en werknemers bij problemen met leaseauto. Rechtbank Midden-Nederland heeft in een uitspraak van 17 juli 2013 bepaald dat toekenning van een leaseauto een arbeidsvoorwaarde is die door de werkgever niet eenzijdig kan worden gewijzigd. De rechter stelde vast dat de werkgever voor in diensttreding niet aan de wens met betrekking tot de hoogte van het salaris kon voldoen en daarom ter compensatie een leaseauto had toegezegd. De werkgever wilde echter het leasecontact na afloop niet verlengen om financiële redenen.

Leaseauto onderdeel van de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen

De rechter achtte aannemelijk dat de leaseauto onderdeel is geweest van de arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen voorafgaande aan de indiensttreding en dat haar op basis hiervan een leaseauto was toegekend. Verder overwoog de rechter dat de Leaseautoregeling van het bedrijf niet alleen bedoeld is voor de toekenning van een leaseauto gedurende een lopend leasecontract, maar ook voor de toekenning van een nieuwe leaseauto na afloop van een lopend leasecontract. Wel had de werkgever in beginsel de mogelijkheid om op basis van de Leaseautoregeling de toekenning van de leaseauto opnieuw te bezien.

Gerechtvaardigd vertrouwen dat leaseauto tot de arbeidsvoorwaarden is gaan behoren

De werkgever had werkneemster gedurende de jaren 2008 tot en met 2012 in het bezit gelaten van een leaseauto, terwijl werkneemster steeds niet voldeed aan de jaarlijkse kilometernorm die is vastgelegd in een interne regeling. De werkgever heeft echter geen gebruik gemaakt van de in die regeling bepaalde bevoegdheid de leaseauto tussentijds terug te nemen bij het niet voldoen aan de jaarlijkse kilometernorm. Om die reden mocht de werknemer er gerechtvaardigd op vertrouwen dat de leaseauto tot haar arbeidsvoorwaarden is gaan behoren en dat zij op grond daarvan recht heeft op het behoud van een leaseauto.

Arbeidsvoorwaarden over leaseauto eenzijdig wijzigen

Tenslotte voerde de werkgever aan dat hij op basis van de arbeidsovereenkomst het recht had om arbeidsvoorwaarden te wijzigen. De rechter oordeelde echter dat het belang van de werknemer bij het behoud van een leaseauto zwaarder weegt dan het belang van de werkgever bij kostenbesparing. De werknemer had voldoende aannemelijk gemaakt dat haar kosten met € 400,00 per maand zouden stijgen als de werkgever haar geen nieuwe leaseauto toekent.

‘In dit licht bezien kan naar redelijkheid niet van[eiseres] verwacht worden dat zij ingaat op het voorstel van Haskoning nu dit geen structurele compensatie biedt, doch slechts een tijdelijke compensatie voor de duur van drie maanden na afloop van het laatste leasecontract. Daarbij komt dat Haskoning haar specifieke belang bij gebreke van concrete gegevens die haar op basis van bedrijfseconomische omstandigheden nopen tot besparingen onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. Zij heeft ten onrechte volstaan met enkele algemene stellingen. Een redelijke afweging van belangen leidt tot de conclusie dat het belang van[eiseres] zwaarder weegt dan het belang van Haskoning. Haskoning is dan ook niet gerechtigd de arbeidsvoorwaarde betreffende de leaseauto te wijzigen in die zin dat[eiseres] niet langer een leaseauto wordt toegekend’.

De werkgever werd veroordeeld om een leaseauto met tankpas ter beschikking te stellen op straffe van een dwangsom.

Contact met advocaat leaseauto in Amsterdam

Voor juridisch advies en vragen over leaseauto en arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Call Now Button