Onmogelijke taak Bureau Jeugdzorg?

avatar

Jeugdrecht advocaat Amsterdam gespecialiseerdJeugdrecht advocaat Amsterdam

Onze advocaat jeugdrecht te Amsterdam wordt regelmatig benaderd om bij te staan in een geschil met Bureau Jeugdzorg. Als advocaat jeugdrecht Amsterdam geven wij juridisch advies bij maatregelen van Kinderbescherming en jeugdrecht. Ofwel juridisch advies of bijstand is nodig omdat kinderen onder toezicht zijn gesteld door Bureau Jeugdzorg ofwel omdat kinderen door Bureau Jeugdzorg uit huis zijn geplaatst. En in het ergste geval omdat Bureau Jeugdzorg tot hun ontzetting de rechter heeft verzocht om het gezag van de ouders te beëindigen. Meestal zijn de kinderen al enige tijd onder toezicht gesteld van Bureau Jeugdzorg en zijn zij tevens al uit huis geplaatst alvorens dit verzoek tot beëindiging van het ouderlijk gezag wordt ingediend. Wat kunt u verwachten van een gespecialiseerde advocaat jeugdrecht?

Bureau Jeugdzorg – Belast met een onmogelijke taak?

Ten aanzien van kinderbeschermingsmaatregelen kan je je afvragen of het wel juist is om van ouders te verlangen dat zij samenwerken met de instanties. Voor ouders is het lastig om een vertrouwensband op te bouwen met de instantie die bijvoorbeeld hun kinderen uit huis heeft geplaatst. Tegelijkertijd lijkt Bureau Jeugdzorg (tegenwoordig vaak Samen Veilig, Regiecentrum Bescherming en Veiligheid) belast met een onmogelijke taak, de ouders te vriend houden en het kind beschermen.

Bureau Jeugdzorg Amsterdam

De basis voor een goede samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en de desbetreffende ouders lijkt bij voorbaat al te zijn verstoord. Ouders zien Bureau Jeugdzorg vaak als vijand omdat Bureau Jeugdzorg doorgaans de eerste kinderbeschermingsmaatregelen zal nemen ten behoeve van hun kinderen. Ouders zullen het niet altijd eens zijn met de door Bureau Jeugdzorg genomen stappen. Er zal wantrouwen jegens Bureau Jeugdzorg zijn omdat zij partij kiezen voor het kind. Omgekeerd kun men zich afvragen of het niet naïef is om te denken dat de Bureau Jeugdzorg die in eerste instantie – indirect – heeft verzocht om de uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling nog wel met een frisse onbevooroordeelde blik naar de ouders kan kijken.

Beëindiging gezag door Bureau Jeugdzorg

Een verzoek tot beëindiging van het gezag is een stevige maatregel en moet toch worden gezien als ultimum remedium. Dit is zeer begrijpelijk nu de ouders na de beëindiging van het gezag geen alles bepalende rol meer kunnen spelen in het leven van hun kinderen omtrent belangrijke beslissingen. Een voor ouders onbegrijpelijke maatregel die hun doorgaans diep raakt. Alsof de kinderen voorgoed uit hun handen glippen en ze zijn overgeleverd aan Bureau Jeugdzorg.

Alvorens Bureau Jeugdzorg een verzoek als deze indient hebben de ouders meestal eerder al verwijten mogen ontvangen dat er met hun geen communicatie mogelijk is, dat ze niet willen meewerken en dat ze bovenal de ontwikkeling van hun eigen kinderen belemmeren.

Artikel 1:266 BW

Meer juridisch gezien wordt aan artikel 1:266 van het Burgerlijk Wetboek getoetst;

  1. De rechtbank kan het gezag van een ouder beëindigen indien:
  • een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding, bedoeld in artikel 247, tweede lid, in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn, of
  • de ouder het gezag misbruikt.
  1. Het gezag van de ouder kan ook worden beëindigd indien het gezag is geschorst, mits aan het eerste lid is voldaan.

Samenwerking jeugdrecht advocaat Amsterdam

De ervaring van onze advocaat jeugdrecht leert echter dat de verwijten jegens de ouders meestal hun oorsprong vinden in een zeer slechte communicatie. Er wordt weinig tot niet gecommuniceerd met de ouders terwijl Bureau Jeugdzorg onder andere als kerntaak heeft het stimuleren van de ouders in hun opvoedingskwaliteiten. Immers, dit is uiteindelijk in het belang van het kind. Echter, het belang van het kind vooropstellen en deze beschermen tegen de gebreken in de opvoeding van de ouders en tegelijkertijd met laatstgenoemden samenwerken (die op hetzelfde moment het gevaar lijken te zijn voor deze kinderen) lijkt toch vrijwel onmogelijk.

Huiselijk geweld en jeugdrecht

Om maar iets te noemen; Op basis van de gesprekken met de kinderen lijkt er sprake te zijn geweest van huiselijk geweld. Nadien is gebleken uit onderzoek dat dit onterecht is geweest. Toch blijft het vermoeden van huiselijk geweld de boventoon voeren in het door Bureau Jeugdzorg opgebouwde dossier. U kunt wellicht begrijpen dat iedere keer dat de ouders dit dossier onder hun neus geschoven krijgen de boel explodeert en iedere vorm van samenwerking met Bureau Jeugdzorg onmogelijk is. Hier stuit je weer op het probleem dat de instantie die je ergens van heeft beschuldigd of negatief over je heeft gerapporteerd dezelfde persoon c.q. instantie zal zijn waar jij als ouder(s) mee moet samenwerken.

Rapport Bureau Jeugdzorg

Wat opvalt in de veelal eenzijdig opgebouwde rapporten van Bureau Jeugdzorg is dat het incident of het onverantwoorde gedrag van de ouders of de zelfs valse beschuldigingen over de ouders door een derde, de rode draad blijft in het dossier. Recent nog herhaalde een raadsheer tijdens een zitting dat er bij Bureau Jeugdzorg een trend waarneembaar is dat er iedere keer opnieuw oude koeien uit de sloot worden gehaald. Men blijft volharden in en terugkomen op wat ooit in eerste aanleg de aanleiding is geweest voor de ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing. De ouders kunnen hierna vaak nog weinig goed doen.

Belang van de kinderen

Het belang van het kind vooropstellen en tegelijkertijd de ouders opvoeden lijkt niet realistisch. Idealiter zou een vierde persoon zich over de ouders moeten ontfermen zodat zij het idee hebben dat zij terecht kunnen bij een objectief aanspreekpunt. Ook zij moeten iemand in vertrouwen kunnen nemen.

Rol van de jeugdzorg advocaat Amsterdam

Hoewel op voorhand moet worden gezegd dat er zich situaties voor kunnen doen waarbij het meer in het belang van de kinderen is als de ouders worden ontheven uit het gezag dan dat zij het gezag behouden, moet ook worden gezegd dat het regelmatig voorkomt dat dit niet de meest geëigende maatregel lijkt te zijn. De eerste winst had vaak al kunnen worden behaald met het herstellen van een goede communicatie. Hierin is een taak voor onze advocaat jeugdrecht Amsterdam weggelegd om het gesprek aan te gaan met Bureau Jeugdzorg tezamen met de ouders. Hoewel het enigszins overdreven doet voorkomen is het vaak toch raadzaam om iedere afspraak vast te leggen en gespreksverslagen te maken. Op die manier kan enige gelijkheid en nuance worden aangebracht in de vaak beschuldigende rapporten van Bureau Jeugdzorg en kan er een ‘tegen’ rapport worden opgebouwd.

Contact advocaat Kinderbescherming Amsterdam

Kortom, in zaken met betrekking tot jeugdzorg is het noodzakelijk dat iemand voor de ouders gaat staan zodat een en ander in evenwicht is; Bureau Jeugdzorg aan de zijde van het kind. De advocaat jeugdrecht aan de zijde van de ouders.

Advocaat Jeugdrecht AmsterdamNeem contact op met onze gespecialiseerde advocaat Jeugdrecht te Amsterdam indien u in een geschil over kinderbescherming of met Bureau Jeugdzorg terecht bent gekomen.

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam