Advocaat jeugdrecht Amsterdam

avatar

advocaat-jeugdrecht-amsterdam-jeugdrechtadvocaatJeugdrechtadvocaat te Amsterdam

Onze gespecialiseerde advocaat jeugdrecht te Amsterdam treedt voor u op in geschillen met Bureau Jeugdzorg. Bent u in een conflict geraakt met Bureau Jeugdzorg? Tegenwoordig: William Schrikker, Samen Veilig, Regiecentrum Bescherming Veiligheid of het Leger des Heils. Zoekt u een doortastende jeugdrechtadvocaat in Amsterdam die durft op te treden tegen Bureau Jeugdzorg? Zijn uw kinderen:

  • onder toezicht gesteld
  • uit huis geplaatst
  • dreigt uw gezag te worden beëindigd?

Dan kunt u terecht bij onze jeugdrecht advocaat te Amsterdam. Onze advocaat jeugdrecht heeft ruime ervaring in zaken met betrekking tot kinderbeschermingsmaatregelen, zoals een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing.

Bijstand van jeugdrechtadvocaat

Onze jeugdrechtadvocaat onderscheidt zich door niet alleen:

  • op te treden voor u tijdens procedures
  • maar u ook bij te staan tijdens gesprekken met de desbetreffende instantie.

De ervaring leert namelijk dat met het aangaan van een gesprek met Bureau Jeugdzorg de eerste blokkades vaak al kunnen worden verholpen. Tegelijkertijd zal onze advocaat vanzelfsprekend het belang van uw kinderen voor ogen houden.

Procederen

Conflicten met Bureau Jeugdzorg komen vaak voort uit wederzijds onbegrip, communicatieproblemen, of uit rapportages die berusten op onwaarheden. Voor ouders is het soms pijnlijk, hard of kwetsend om voortdurend met rapportages over zichzelf te worden geconfronteerd, vooral wanneer deze rapportages berusten op onjuiste informatie. Onze advocaat zal zo goed als mogelijk proberen te trachten u op gelijke voet te laten stellen met Bureau Jeugdzorg zodat er op eerlijke wijze kan worden gecommuniceerd en uw kinderen recht worden gedaan. Worden uw kinderen desalniettemin onterecht uit huis geplaatst of onder toezicht gesteld dan zal onze advocaat jeugdrecht te Amsterdam niet schromen om namens u hiertegen te procederen.

Advocaat jeugdrecht in AmsterdamKinderbeschermingsmaatregelen

(Voorlopige) ondertoezichtstelling

Uw kinderen kunnen onder voorlopig toezicht worden gesteld als Bureau Jeugdzorg in samenspraak met de Raad voor de Kinderbescherming van mening is dat deze maatregel nodig is om een acute en ernstige bedreiging voor de kinderen weg te nemen. Als ouders wordt u hierover pas gehoord, uiterlijk binnen twee weken, nadat de voorlopige ondertoezichtstelling en – meestal ook- uithuisplaatsing reeds heeft plaatsgevonden. De kinderrechter bepaalt de duur van dit toezicht op ten hoogste drie maanden en kan de beslissing te allen tijde herroepen. Hierna kan eventueel een ondertoezichtstelling worden bepaald voor de duur van een jaar.

Het betreft een heftige maatregel die doorgaans een grote impact heeft op het gezin. Bijstand door onze jeugdrecht advocaat te Amsterdam is op zo’n moment van grote toegevoegde waarde. Onze advocaat jeugdrecht is in staat om de kern van de problematiek snel in kaart te brengen en duidelijk te kunnen verwoorden waar het probleem ligt en op welke wijze deze wellicht kan worden verholpen.

jeugdrecht advocaat amsterdamAlternatieven

Winst valt onder meer te behalen wanneer er in ieder geval alternatieven hadden moeten worden onderzocht alvorens de kinderen uit huis te laten plaatsen bij een crisisopvang of pleeggezin. Soms kunnen de kinderen bijvoorbeeld binnen hun eigen netwerk cq. familie worden geplaatst. Ook gebeurt het dat er reeds hulpverlening aanwezig was waarmee iedere vorm van risico had kunnen worden uitgesloten en waardoor Bureau Jeugdzorg ook uit de voeten had gekund met enkel een ondertoezichtstelling. Een advies ter voorkoming van een uithuisplaatsing van kinderen is dan ook altijd om alternatieven te bieden of een sociaal netwerk om u heen te verzamelen.

Uithuisplaatsing

De kinderrechter kan bepalen dat uw kinderen uit huis dienen te worden geplaatst:

  • als dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van de kinderen,
  • of tot onderzoek van de geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Uw kinderen kunnen maximaal voor de duur van 1 jaar en/of tot dat zij de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt uit huis worden geplaatst. Na 1 jaar dient Bureau Jeugdzorg de rechtbank om verlenging te verzoeken indien zij uw kinderen langer uit huis geplaatst wensen te zien. Indien u het niet eens bent met de uithuisplaatsing kan onze advocaat te Amsterdam op uw verzoek verweer voeren. U kunt het in het geheel niet eens zijn met de uithuisplaatsing of u bent het wellicht alleen niet eens met de duur van de uithuisplaatsing. In beide gevallen kan onze jeugdrecht advocaat u helpen.

Schriftelijke Aanwijzing

Bureau Jeugdzorg kan indien dat noodzakelijk lijkt met het oog op het doel van de uithuisplaatsing van uw kinderen, de contacten tussen de met het gezag belaste ouder en de kinderen beperken. Dit gebeurt in een schriftelijke aanwijzing. Dit kan betrekking hebben op de schoolkeuze opvoeding en of omgang. Indien u het als ouder niet eens bent met de schriftelijke aanwijzing dan kunt u hiertegen binnen twee weken middels onze advocaat jeugdrecht te Amsterdam in beroep bij de kinderrechter.

Beëindiging ouderlijk gezag

Eén van de meest vergaande maatregelen betreft de beëindiging van het gezag. Dit voelt voor u als ouder vaak als het verlies van alle grip op het kind. Vanaf dat moment hebt u namelijk niet meer de beslissende rol die u als ouder wenst uit te oefenen. Iedere vorm van recht op inspraak lijkt daarmee te zijn verloren. De kinderrechter kan het gezag van de ouder beëindigen

  • indien de kinderen zodanig opgroeien dat zij in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd,
  • en de desbetreffende ouder(s) niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de kinderen aanvaardbaar te achten termijn,
  • of de ouder het gezag misbruikt.

U hoeft het gezag niet voor altijd kwijt te zijn. U kunt de kinderrechter verzoeken om u opnieuw met het gezag te belasten. Ook staat vanzelfsprekend de mogelijkheid om verweer te voeren en eventueel in hoger beroep te gaan tegen de beschikking tot beëindiging van het gezag. Wat ook nog voorkomt is dat de u het gezag over uw kinderen verliest en het gezag komt te liggen bij Bureau Jeugdzorg of een andere voogdijinstelling. Raadpleeg hiervoor onze advocaat jeugdrecht te Amsterdam.

Verzoek wijziging gezinsvoogdijinstelling

Indien u van mening bent dat u echt niet langer meer door een deur kunt met Bureau Jeugdzorg of een andere voogdijinstelling dan kunt u de kinderrechter middels onze advocaat jeugdrecht te Amsterdam verzoeken om een andere instelling tot voogdijinstelling te benoemen.

advocaat jeugdrecht Amsterdam-jeugdrechtadvocaatContact met advocaat jeugdrecht in Amsterdam

Voor meer informatie en juridisch advies over jeugdrecht kunt u contact opnemen met onze jeugdrechtadvocaat te Amsterdam.

 

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam