Jeugdzorg en Jeugdbescherming: regelgeving

avatar

Regelgeving rondom Jeugdzorg en Jeugdbescherming: de allesomvattende Jeugdwet

Jeugdzorg en Jeugdbescherming advocaat amsterdamDe regelgeving rondom Jeugdzorg en Jeugdbescherming is gecompliceerd door de de allesomvattende Jeugdwet. Onze jeugdzorg advocaat is specialist op het gebied van Jeugdbescherming. Zij is deskundig op het gebied van de Jeugdwet en heeft jarenlange ervaring met Jeugdzorg. Zij procedeert regelmatig in zaken betreffende kinderbeschermingsmaatregelen. Neem contact met haar op voor vrijblijvend advies.

Jeugdwet: Regelgeving rondom Jeugdzorg en Jeugdbescherming

“Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de verantwoordelijkheid voor het voorkomen van, de ondersteuning, hulp en zorg bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering bij de gemeente te beleggen, om te komen tot betere samenwerking van hulpverleners rond gezinnen, eerdere ondersteuning bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen, hulp op maat en meer ruimte voor professionals en tot het demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren van de jeugdsector, waarbij het uitgangspunt is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen allereerst bij de ouders en de jeugdige zelf ligt;”

Regelgeving Jeugdzorg

Zo begint de aanheft van de Jeugdwet. De wet die alle regelgeving met betrekking tot de jeugdzorg moet centraliseren. Wat houdt de Jeugdwet in en waar kunt u zich als particulier op beroepen? De Jeugdwet vervangt de Wet op de jeugdzorg, die tot 2015 geldig was, maar ook de andere onderdelen van de jeugdzorg die onder

  • de Zorgverzekeringswet
  • en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vallen.

Eveneens de jeugdbescherming en jeugdreclassering maken onderdeel uit van de wet.

Burgerlijk wetboek

Buiten de Jeugdwet is het Burgerlijk Wetboek boek 1 ook van toepassing. Meer in het bijzonder titel 14 afdeling 4, 5 en 6. Hierin wordt alles bepaald ten aanzien van kinderbeschermingsmaatregelen. Wanneer mag er een ondertoezichtstelling worden uitgesproken, hoelang mag een uithuisplaatsing duren, wanneer dient een gezagsbeëindigende maatregel te worden ingezet?

Jeugdrecht Advocaat

Als leek zult u weinig te doen hebben met de wetsartikelen. Het is aan onze jeugdzorg advocaat, die kennis heeft van het jeugdrecht, u wegwijs te maken in de juridische wereld. Dat het familiezaken betreft maakt wel dat de discussie omtrent naleving van de wet soms op de achtergrond speelt. Het gaat met name over de belangen van het kind. Het belang van het kind bepaalt uiteindelijk welke weg er moet worden bewandeld. Uiteraard binnen de kaders van de wet. Onze jeugdzorg advocaat is er om Jeugdzorg te controleren op naleving van de wet. Ook dient zij te beoordelen of Bureau Jeugdzorg gelet op het verhaal van ouders wel conform de regels handelt.

Regels voor Jeugdzorg

Wat is voor u handig om te weten wanneer u met Jeugdzorg te maken krijgt? Op onze website heeft de Jeugdzorg advocaat veel geschreven over kinderbeschermingsmaatregelen. Hoelang mogen ze duren, wat mag u wel of niet binnen het kader van een ondertoezichtstelling etc. Doorgaans zult u te maken krijgen met termen als ondertoezichtstelling, machtiging tot uithuisplaatsing en een gezagsbeëindigende maatregel.

Ondertoezichtstelling

Ten aanzien van een ondertoezichtstelling is het goed om te weten dat deze doorgaans kan worden aangevraagd

  • voor de duur van drie maanden (voorlopige ondertoezichtstelling)
  • of voor de duur van een jaar (behoudens een verlenging).

De ondertoezichtstelling kan steeds worden verlengd voor de duur van een jaar. Het kernbegrip voor een ondertoezichtstelling vormt het woord “ontwikkelingsbedreiging”. De kinderrechter kan een minderjarige onder toezicht stellen van een gecertificeerde instelling indien een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd.

Machtiging tot uithuisplaatsing

Ten aanzien van een machtiging tot uithuisplaatsing geldt ten aanzien van de duur hetzelfde als bij de ondertoezichtstelling. Tevens geldt dat de machtiging tot uithuisplaatsing vervalt indien hiervan niet binnen drie maanden gebruik wordt gemaakt. Een machtiging tot uithuisplaatsing wordt verleend indien dit noodzakelijk is in het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige of tot diens geestelijke of lichamelijke gesteldheid.

Gezagsbeëindigende maatregel

Vaak wordt gedacht of gezegd dat wanneer een minderjarige langer dan een jaar uit huis is geplaatst de ouders automatisch uit het gezag gezet moeten worden. Dit is niet het geval. In de wet staat dat de rechtbank het gezag van een ouder kan beëindigen indien een minderjarige zodanig opgroeit dat hij in zijn ontwikkeling ernstig wordt bedreigd, en de ouder niet de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding in staat is te dragen binnen een voor de persoon en de ontwikkeling van de minderjarige aanvaardbaar te achten termijn of de ouder het gezag misbruikt. Wat binnen de aanvaardbare termijn valt is onduidelijk. Onlangs heeft de Hoge Raad wel geoordeeld dat hierin ook moet worden meegerekend de periode voorafgaand aan de uithuisplaatsing (HR 9 september 2016, ECLI:NL:HR:2016:2046).

Jeugdbescherming: Gemeenten

Met de komst van de Jeugdwet is de jeugdzorg grotendeels overgeheveld naar de gemeenten. Gemeenten hebben een zogenaamde jeugdhulpplicht. De Gemeente is verantwoordelijk voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

Jeugdzorg en Jeugdbescherming advocaat amsterdamAdvocaat Jeugdzorg

Wilt u meer weten over Jeugdbescherming en/of Jeugdzorg? Ziet u door de bomen het bos niet meer en wilt u weten wat uw rechten zijn? Neem dan contact op met onze Jeugdzorg advocaat.

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam