Advocaat specialist immigratierecht & vreemdelingenrecht: Ondernemer & ZZP’er

avatar

Advocaat specialist vreemdelingenrecht & immigratierecht voor ondernemer & ZZP’er

Advocaat specialist immigratierecht & vreemdelingenrecht: Ondernemer & ZZP’er

Hulp nodig van een immigratierecht advocaat? Bent u recent als ondernemer c.q. ZZP’er begonnen en wilt u uw partner laten overkomen naar Nederland? Of hebt u reeds een aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf aangevraagd maar is dit afgewezen? Raadpleeg dan onze vreemdelingenrecht specialist. Reeds meermalen heeft onze vreemdelingenadvocaat met succes bezwaar – en beroepsprocedures gevoerd waarbij de verblijfsvergunning voor verblijf bij partner in eerste instantie was afgewezen.

Immigratie specialist: jurisprudentie

In een onlangs verschenen uitspraak d.d. 29 mei 2017 van de rechtbank Den Haag van onze immigratierecht specialist is bepaald dat het eigen vermogen van de referent (degene die overkomst vraagt van zijn of haar partner ) wel degelijk relevant is. Meer in het algemeen wordt gesteld dat het middelenvereiste ertoe dient het risico op een beroep op sociale bijstand te beperken. Hier ligt dus de ondergrens. De rechtbank oordeelde dat verweerder (IND) niet in haar standpunt kon worden gevolgd dat het eigen vermogen van referent niet relevant is maar alleen de uit dat vermogen voortvloeiende inkomsten. De rechtbank oordeelde dat een fors banksaldo uiteraard relevant is voor de vraag of aansprak kan worden gemaakt op sociale bijstand.

Minimuminkomen

Geheel in lijn met het voorgaande bevestigt de rechtbank nogmaals dat voor de beoordeling of wellicht iemand een beroep zal doen op sociale bijstand niet zonder meer mag uitgegaan van een harde grens, een minimuminkomen. Namelijk, de omvang van de behoeften van persoon kunnen sterk van elkaar verschillen. Op het moment dat iemand een laag inkomen heeft maar daarentegen een fors eigen vermogen valt niet in te zien waarom iemand daarmee niet zou kunnen rondkomen. Interen op het eigen vermogen kan tot de mogelijkheden behoren om in de behoeften te kunnen voorzien. Dat deze harde lijn die de IND voert ten aanzien van het middelenvereiste, vasthouden aan het minimuminkomen, niet terecht is volgt uit het zogenaamde Chakroun-arrest, van het Europees Hof.

Middelenvereiste: prospectieve beoordeling

De rechtbank stelt verder dat uit rechtsoverweging 40, 43 en 45 van het arrest Kachab volgt dat een prospectieve beoordeling moet worden gemaakt van de inkomsten van referent. Alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen. De beoordeling moet worden gebaseerd op de ontwikkeling van de inkomenspositie van de referent in de zes maanden voorafgaand aan dat verzoek. Op verweerder rust de verplichting om een concrete beoordeling te maken van de situatie van de referent.

Fictief vermogensrendement

Volgens de rechtbank had de IND in dit concrete geval niet alle omstandigheden van het geval meegewogen en zeer formalistisch vastgehouden aan het door hun ongefundeerde beleid. De beoordeling was gebaseerd op een fictief vermogensrendement van 4% en op basis daarvan werd vastgesteld dat niet werd voldaan aan het inkomensvereiste van artikel 3.75, tweede lid, van het Vb 2000. Verweerder had onder meer niet aantoonbaar in haar overwegingen meegenomen dat de referent in deze casus een goede curriculum vitae had gelet op leeftijd, opleiding en werkervaring. Tevens speelde een rol dat verweerder niet in haar beoordeling had betrokken dat naast deze goede arbeidsperspectieven referent en zijn partner een ruim eigen vermogen hadden.

Kortom alle omstandigheden van het geval moeten bij de beoordeling van het middelenvereiste worden meegewogen, een rol spelen factoren als;

  • Het eigenvermogen
  • De maandelijkse lasten
  • Baanperspectieven
  • Inkomen
  • Eigen bezit

Advocaat specialist vreemdelingenrecht & immigratierecht voor ondernemer & ZZP’erVreemdelingenrechtadvocaat

Onze vreemdelingenadvocaat heeft ruime kennis met betrekking tot het middelenvereiste. Schakel onze vreemdelingenadvocaat in op het moment dat u een verblijfsaanvraag wenst in te dienen voor uw partner maar u twijfelt of uw eigen inkomsten hiervoor voldoende zijn. Hebt u reeds een aanvraag ingediend maar is deze afgewezen en wilt u in bezwaar of beroep gaan neem ook dan contact op met onze specialist in Amsterdam.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam