Advocaat Horeca Amstelveen

avatar

Advocaat Horeca Amstelveen
Horeca Advocaat Amstelveen

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam en omstreken, waaronder Amstelveen, is specialist met ruime ervaring in juridisch advies en procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht voor de horeca. Het arbeidsrecht en ontslagrecht voor de horeca is geregeld in de arbeidsovereenkomst, arbeidsreglement, CAO, wetten en jurisprudentie. De huidige horeca-cao is algemeen bindend verklaard en geldt voor alle horecabedrijven die uitsluitend of in hoofdzaak horeca activiteiten verrichten. De positie van de werknemer in Nederland is door de wet goed beschermd, bijvoorbeeld in het ontslagrecht en bij ziekte. Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht treden vanuit Amsterdam sinds 1997 ook op voor de horeca. Als specialist zijn wij bij uitstek op de hoogte van de actuele wetgeving en rechtspraak. Hiermee kunnen wij onze cliënten in de horeca uitstekend van dienst zijn. Wij geven als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht juridisch advies en rechtsbijstand bij:

Ontslagspecialist Amstelveen

Ontslag is een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht. U kunt zich als werkgever of werknemer in Amstelveen over uw rechten en plichten bij ontslag laten voorlichten door onze ontslag specialist.

BEËINDIGEN ARBEIDSCONTRACT

Een werkgever heeft diverse mogelijkheden om een arbeidscontract met een werknemer te beëindigen. Een werkgever kan ontslag aanvragen door middel van een procedure bij de kantonrechter of het UWV. Wij geven als ontslag advocaat juridisch advies over alle vormen van ontslag en opzegging:

ONTSLAG OP STAANDE VOET

Een werknemer ontslaan op staande voet kan bij een dringende reden, zoals een geschil van inzicht over fraude of bij werkweigering. Als de werknemer op deze manier wordt ontslagen eindigt het arbeidscontract direct, zonder enige opzegtermijn. Meestal wordt het op staande voet gegeven ontslag gevolgd door een ontslagbrief. De werknemer heeft in geval van staande voet geen recht op WW. Let wel:

 • De wet stelt strenge eisen aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet;
 • De termijn waarbinnen een werknemer in een procedure een loonvordering kan instellen en bezwaar kan maken tegen verwijtbaar ontslag is kort (twee maanden door middel van een verzoekschrift bij de kantonrechter);
 • Bij een onterecht ontslag op staande voet is loondoorbetaling verplicht en en/of een (aanzienlijke) billijke schadevergoeding als de werknemer in een verweerschrift daar om verzoekt.
 • De Hoge Raad heeft de regels over het voorwaardelijk ontbinden van een arbeidscontract na een ontslag op staande voet op 23 december 2016 veranderd in verband met de mogelijkheid van hoger beroep in ontslagzaken.

ARBEIDSCONTRACT ONTBINDEN DOOR DE RECHTER

Ontslag kan ook gegeven worden door de rechter (ontbinding). Een werkgever kan de kantonrechter verzoeken om een werknemer te ontslaan op basis van een verzoekschrift, wegens o.a.:

Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter of en zo ja wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt. De rechter kan bij ontbinding van het contract een ontslagvergoeding vaststellen voor de werknemer (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding). In alle gevallen moet er een goed dossier zijn opgebouwd voordat de rechter het arbeidscontract kan ontbinden.

ONTBINDING ARBEIDSCONTRACT OP VERZOEK VAN DE WERKNEMER

In bepaalde gevallen kan ook de werknemer zelf ontbinding aanvragen (of ontslag nemen op staande voet) bijvoorbeeld als het salaris door de werkgever niet wordt voldaan. Wij geven als gespecialiseerd ontslagjurist juridisch advies over elke vorm van ontslag.

Reorganisatie en boventalligheid

De werkgever kan aan het UWV verzoeken om de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen, met een opzegtermijn, door middel van een ontslagvergunning, bijvoorbeeld bij:

 • reorganisatie en andere bedrijfseconomische redenen en omstandigheden;
 • boventalligheid,
 • (gedeeldelijke) bedrijfssluiting,
 • langdurige ziekte.

Na toestemming van het UWV kan de werkgever het arbeidscontract met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn opzeggen. Ook hier geldt de transitievergoeding. Deze manier van ontslag kan ook via een vaststellingsovereenkomst waarin het ontslag wordt geregeld.

OPZEGVERBOD VOOR WERKGEVER

In bepaalde gevallen mag de werkgever niet opzeggen:

 • In de eerste 2 jaar bij ziekte;
 • Bij zwangerschap en zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • Tijdens dienstplicht (de opkomstplicht is afgeschaft);
 • Gedurende het lidmaatschap van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (en tot 2 jaar  daarna);
 • Kandidaat voor een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging;
 • Wegens lidmaatschap van een vakbond of het uitvoeren van werk hiervoor;
 • Vanwege ouderschapsverlof.

Deze ontslagbescherming geldt ook bij een verzoek tot ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter; de zogenaamde reflexwerking (behoudens bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij niet meewerken aan reïntegratie tijdens arbeidsongeschiktheid).

ONTSLAGVERGOEDING: TRANSITIEVERGOEDING EN BILLIJKE VERGOEDING

One jurist en advocaat arbeidsrecht adviseert ook bij ontslagvergoedingen. Vroeger werd vergoeding bij ontslag de gouden handdruk of afkoopsom genoemd. De kantonrechter bepaalt bij ontslagzaken in de uitspraak (beschikking) of een ontslagvergoeding aan de werknemer wordt toegekend. Dit kan gaan om een:

Deze vergoeding kan onze advocaat arbeidsrecht voor de werknemer bij verzoekschrift aanvragen, ook in hoger beroep.

TRANSITIEVERGOEDING

Voor de transitievergoeding geldt een formule, waarbij het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris van belang is. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de werknemer minimaal twee jaar in dienst zijn. De jurist arbeidsrecht berekent zonodig uw vergoeding.

BILLIJKE VERGOEDING

De billijke vergoeding kan door de kantonrechter aan een werknemer worden toegekend bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werkgever. Bijvoorbeeld:

De bedragen lopen per geval uiteen en zijn afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat arbeidsrecht adviseert hier over.

Specialist voor vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst Amstelveen

Veel geschillen in het arbeidsrecht eindigen met ontslag met wederzijds goedvinden door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst (vaststellingscontract of beëindigingsregeling). Soms is het sluiten van een beëindigingscontract bij arbeidsconflicten de beste uitkomst bij het zoeken naar een oplossing van een geschil, bijvoorbeeld na mediation. Onze advocaat arbeidsrecht Amstelveen geeft gespecialiseerd juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst. De kosten van advies en rechtsbijstand voor een werknemer bij het afsluiten van een vaststellingscontract worden in de meeste gevallen vergoed.

ADVIES OVER EEN VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

Als specialist arbeidsrecht in Amsterdam en omgeving waaronder Amstelveen geven wij voorlichting over de inhoud en alle gevolgen van de beëindigingsovereenkomst zoals:

 • de noodzaak en risico’s van een vaststellingsovereenkomst
 • hoogte van de ontslagvergoeding
 • post contractuele bedingen (geheimhouding, concurrentiebeding)
 • fictieve opzegtermijn
 • ontslag tijdens ziekte
 • recht op een WW-uitkering

ONDERHANDELEN

Onze advocaat arbeidsrecht onderhandelt namens u over (onderdelen van) de vaststellingsovereenkomst om het beste resultaat te bereiken. Dat alles is ook mogelijk bij boventalligheid of bedrijfseconomische redenen. Bij een (goed) sociaal plan zijn kunnen de onderhandelingsmogelijkheden beperkt zijn.

ONTSLAG IN HOGER BEROEP

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk bij de kantonrechter (in UWV zaken en het gerechtshof (in ontslagzaken).

Het gerechtshof kan op verzoek van werkgever of werknemer alsnog: ontbinding, herstel van de arbeidsovereenkomst, of een billijke vergoeding opleggen. De zaak wordt door het gerechtshof geheel opnieuw behandeld. Alleen een advocaat (dus niet elke jurist) mag in hoger beroep in het arbeidsrecht en ontslagrecht bij het gerechtshof optreden. Uiteraard heeft onze advocaat arbeidsrecht de nodige ervaring met procederen in hoger beroep.

KORT GEDING EN VOORLOPIGE VOORZIENING BIJ DE KANTONRECHTER

In spoedeisende gevallen is een snelle procedure de beste mogelijkheid om een conflict tussen werkgever en werknemer te beëindigen. Onze arbeidsrecht advocaat kunt u inhuren om een kort geding of voorlopige voorziening in het arbeidsrecht bij de kantonrechter aan te vragen, bijvoorbeeld bij:

Advies door advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht

Onze advocaat arbeidsrecht kan uw juridische positie in het arbeidsrecht op de voor u beste manier versterken met het oog op een mogelijke (toekomstige) ontslagzaak door:

 • een goed dossier op te bouwen,
 • het controleren of opstellen van uw contracten,
 • het instellen van een interne klachtprocedure, bijvoorbeeld bij zorginstellingen of het onderwijs;
 • het aanvragen van een deskundigenadvies (second opinion) bij het UWV
 • mediation.

Advocaat arbeidsrecht horeca Amstelveen specialist ontslagAdvocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor horeca in Amstelveen

Neem contact op met een gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor Amstelveen, mr. P.Chr. Snijders, voor meer informatie of juridisch advies over arbeidsrecht en ontslag in de horeca.

Call Now Button