Schending geheimhoudingbeding door sturen van zakelijke gegevens naar privé e-mail?

avatar

Advocaat geheimhoudingsbeding Amsterdam

Advocaat geheimhoudingsbeding Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over overtreding van een geheimhoudingsbeding. Mag een werknemer zakelijke gegeven (bedrijfsgegevens) van zijn werkgever kort voor het einde van zijn dienstverband naar zijn privé mail sturen? Bij Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden kwam op 15 januari 2019 de vraag aan de orde of een werknemer die vanaf het begin van het dienstverband zakelijke, werk-gerelateerde, e-mails vanaf zijn zakelijke mailadres naar zijn privé e-mailadres heeft verzonden, in overtreding was van het geheimhoudingsbeding. De advocaat van de werknemer had benadrukt dat het versturen van de zakelijke mailtjes naar het privé e-mailadres vaker gebeurde en dat hij dit deed om op een gemakkelijke wijze een beperkt deel van deze informatie (enkele pagina’s) te kunnen printen. Van een Excelbestand zou hij geen enkele pagina hebben geprint. De naar zijn privé e-mailadres gestuurde informatie kon hij niet gebruiken zonder de daarbij behorende software die hij niet meer tot zijn beschikking had.

Valt sturen van zakelijke gegevens naar privé e-mail onder geheimhoudingsbeding?

De advocaat van de werkgever beriep zich echter op het volgende geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst:

Artikel 6 – Geheimhoudingsplicht

Werknemer verklaart dat hij, zowel gedurende de dienstbetrekking als daarna, volledige geheimhouding zal betrachten ten aanzien van al hetgeen werknemer in het kader van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst en daarna ter kennis is gekomen, betreffende de organisatie van werkgever en werkzaamheden zelf, alsmede betreffende bij de organisatie werkzame personen, alsmede betreffende de relaties van werkgever. Tevens is werknemer gehouden tot geheimhouding tegenover collega-medewerkers (daaronder begrepen alle ondergeschikten en leidinggevenden, uitgezonderd directieleden), wat betreft vertrouwelijke gegevens (technische bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke interne beleidslijnen, financiële en personeelsgegevens, en overigens alle gegevens die als vertrouwelijk kunnen worden aangemerkt) die werknemer uit hoofde van zijn functie of anderszins bekend zijn. Dit tenzij communicatie van deze gegevens direct voort vloeit uit de functie en daarmee samenhangende werkzaamheden, of indien toestemming is verleend door een lid van de directie.

Boete en geheimhoudingsbeding

Op overtreding van het geheimhoudingsbeding stond een flinke boete:

Artikel 9 – Boetebeding

Werknemer is van rechtswege in gebreke indien hij in strijd met zijn verplichtingen uit hoofde van de artikelen 6 tot en met 8 handelt en zal in afwijking van artikel 7:650 leden 3 en 5 van het Burgerlijk Wetboek aan werkgever voor iedere overtreding een boete verbeuren. De boete bedraagt € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) voor iedere overtreding, te vermeerderen met € 200,00 (zegge: tweehonderd euro) voor iedere dag, of een gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt. De boete is onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van artikel 6:80 e.v. Burgerlijk Wetboek nodig is. De boete is opeisbaar onverminderd de overige rechten van de werkgever op grond van de wet of deze overeenkomst, waaronder in ieder geval begrepen het recht op nakoming van deze overeenkomst en het recht om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen.

De advocaat van de werkgever sommeerde de werknemer om binnen veertien dagen een bedrag van in totaal € 150.000,- te voldoen wegens verbeurde boetes voor overtredingen van het geheimhoudingsbeding uit de arbeidsovereenkomst.

Vertrouwelijke informatie over dragen aan ‘derden’

Het hof oordeelde in hoger beroep dat van overtreding van het contractuele geheimhoudingsbeding geen sprake is. Artikel 6 van de arbeidsovereenkomst bevat volgens het hof uitsluitend een verbod om vertrouwelijke informatie – waarvan de werknemer kennis heeft gekregen – over te dragen aan ‘derden’.
Zowel:
  • een grammaticale uitleg van de tekst
  • als hetgeen partijen over en weer redelijkerwijs ten aanzien van het geheimhoudingsbeding mochten verwachten,
laten volgens het hof geen andere uitkomst toe. Het kan dus alleen gaan om het niet mogen verstrekken van zakelijke informatie door de werknemer aan derden. Het maakt daarbij geen verschil of werknemer zakelijke e-mails vanaf zijn zakelijke adres naar zijn privéadres heeft verstuurd in de laatste maanden van zijn dienstverband. Uit het enkele feit dat zakelijke informatie naar een privé e-mailadres is verstuurd blijkt niet dat sprake is van overtreding van het geheimhoudingsbeding, alushet hof.

Voorkomen dat zakelijke en vertrouwelijke informatie buiten de bedrijfsomgeving komt

Om tegen te gaan dat zakelijke en vertrouwelijke informatie (mogelijk) buiten de bedrijfsomgeving komt door opslag op een gegevensdrager of door middel van een e-mail aan een privéadres van een werknemer, is volgens het hof een ander geheimhoudingsbeding noodzakelijk. Een dergelijk geheimhoudingsbeding ontbreekt hier. Het ligt verder op de weg van de werkgever om feiten te stellen die erop wijzen dat werknemer ook daadwerkelijk de op zijn privé-mailaccount verkregen gegevens aan derden heeft doorgespeeld. Bijvoorbeeld aan zijn nieuwe werkgever dan wel dat hijzelf de informatie uit de zakelijke e-mails gebruikt en heeft gebruikt. Omdat de werknemer heeft betwist dat hij zakelijke gegevens heeft doorgegeven of zelf heeft gebruikt, had de werkgever in de procedure  een concreet en ter zake dienend bewijsaanbod moeten doen. Dat ontbreekt.

De vordering van de advocaat van de werkgever werd afgewezen.

Geheimhoudingsbeding niet goed geformuleerd

De conclusie is dat het geheimhoudingsbeding waar de advocaat van de werkgever zich op beriep, niet goed was geformuleerd. Bovendien kon de werkgever niet bewijzen dat er daadwerkelijk sprake was van het doorgeven van zakelijke informatie aan derden, of het gebruiken hiervan bij een nieuwe werkgever. Van belang is dus dat een werkgever een duidelijk beding opneemt in de arbeidsovereenkomst waar uit blijkt dat het versturen van zakelijke, werk-gerelateerde, e-mails vanaf zijn zakelijke mailadres naar zijn privé e-mailadres niet is toegestaan.

advocaat arbeidsrecht Amsterdam schending geheimhoudingsbedingContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over schending van een geheimhoudingsbeding

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over schending van een geheimhoudingsbeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

[ratings]

 

Call Now Button