Werknemer aansprakelijk voor diefstal leaseauto?

avatar

advocaat diefstal leaseauto amsterdamAdvocaat arbeidsrecht Amsterdam: diefstal van leaseauto en juridische aansprakelijkheid van de werknemer

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij diefstal van een lease-auto bij een werknemer. Het komt helaas regelmatig voor dat leaseauto’s van medewerkers worden gestolen. Wat zijn de gevolgen voor de berijder van de leaseauto, de medewerker/werknemer? Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseert bij schade door diefstal of vermissing van een leaseauto. Aan deze kwestie zitten volgens onze advocaat arbeidsrecht twee kanten: moet de verzekeraar aan de werkgever de schade uitkeren bij alle vormen van diefstal, en vraag 2 is of de werkgever de schade van de diefstal op de werknemer mag verhalen, bijvoorbeeld als de verzekeraar bij diefstal niet uitkeert.

Redelijk handelend verzekeraar bij diefstal lease-auto

In een uitspraak van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 18 december 2012 stond de vraag centraal of een redelijk handelend verzekeraar moet overgaan tot vergoeding van de als gevolg van diefstal geleden schade bij een lease-overeenkomst. Er was sprake van diefstal van de autosleutels in het appartement van de berijder (werknemer), terwijl de voordeur van dat appartement van de bestuurder openstond. De deskundige die de rechtbank had voorgelicht over de aansprakelijkheid oordeelde dat hier van belang is het ‘kernbeding’ van de verzekeringspolis: uitsluiting van dekking indien bij totaal verlies van de verzekerde zaak door diefstal, de verzekeringnemer niet in staat is om alle sleutels behorende bij de verzekerde zaak aan de verzekeraar over te dragen.

Zorgvuldigheid en 2 autosleutels

Het beding legt op de verzekeringnemer de plicht zorgvuldig met de autosleutels (inclusief de reservesleutels) om te gaan. Het Hof oordeelde dat de verzekeringnemer, door de voordeur van zijn appartement te laten openstaan, terwijl binnentreden van het flatgebouw door onbevoegden op tal van manieren kon plaatsvinden, zich heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat iemand zich de autosleutels kon toeëigenen. De verzekeraar hoefde de schade niet te vergoeden. In zo’n geval rijst de vraag of de werkgever deze schade kan verhalen op de werknemer, als die onzorgvuldig heeft gehandeld met zijn leaseauto bij de diefstal.

Opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer bij diefstal

Hoofdregel is dat de werknemer die bij de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schade toebrengt aan de werkgever (of een derde) aan wie de werkgever schadevergoeding moet voldoen, jegens de werkgever alleen aansprakelijk is bij opzet of bewuste roekeloosheid (art. 7:661 BW). Als er echter schade is ontstaan die niet valt te herleiden tot ‘tijdens de uitvoering van de werkzaamheden’, bestaat deze drempel voor aansprakelijkheid niet (bijvoorbeeld als de werknemer meer privékilometers maakt dan is toegestaan; deze kunnen op de werknemer zonder meer worden verhaald).

De geleden schade van een gestolen leaseauto kan niet in alle gevallen op de werknemer worden verhaald door de werkgever. Dat kan bijvoorbeeld niet als de werkgever niet voor een uitgebreide verzekering van de werknemer heeft gezorgd. Goed werkgeverschap veronderstelt immers dat niet-verzekerde –aanzienlijke- schade aan een leaseauto niet op de werknemer mag worden verhaald als deze schade wel gedekt zou zijn bij een gebruikelijke uitgebreide verzekering (die alleen geen dekking biedt bij opzet of roekeloosheid). Dit gaat alleen niet op als de werknemer zelf ondubbelzinnig heeft gekozen voor een beperkte verzekering. Dat is dan voor zijn risico. Een cascoverzekering is een gebruikelijke verzekering is voor een leaseauto (allriskverzekering).

Financiele gevolgen bij diefstal leaseauto voor de werknemer

De Hoge Raad stelt zich op het standpunt dat de schade aan een door de werkgever ter beschikking gestelde auto – die bij de aanvang van die terbeschikkingstelling veelal nieuw is – bij onder meer diefstal en ernstige beschadiging een zodanige omvang kan hebben dat deze door een werknemer niet of bezwaarlijk is te dragen, zodat de werkgever de werknemer in bescherming hoort te nemen:

“3.4.5 (…) Gelet op dit een en ander, brengt de eis van goed werkgeverschap van art. 7:611 BW mee dat een werkgever niet-verzekerde schade van meer dan geringe omvang niet op de werknemer kan verhalen indien deze schade wel gedekt zou zijn bij een gebruikelijke verzekering die alleen geen dekking biedt bij opzet of roekeloosheid. Een andere regel zou immers meebrengen dat de werknemer wordt blootgesteld aan een risico waarvan hij veelal niet of in onvoldoende mate zal zijn doordrongen, zelfs indien hij daarvoor is gewaarschuwd – doordat hij niet zelf de keuze voor de verzekering heeft gemaakt, maar deze door de werkgever is gemaakt – en dat hij, gelet op omvang ervan, veelal niet zal kunnen dragen of had willen lopen, terwijl dat risico eenvoudig te ontgaan zou zijn geweest door een meer volledige verzekering af te sluiten.”

Verhalen van de schade op de werknemer

Schade ontstaan door privégebruik van de auto door opzet of roekeloosheid van de werknemer, kan de werkgever in beginsel wel voor het geheel op de werknemer verhalen. Die schade had de werknemer immers ook moeten dragen als het zijn eigen auto betrof en deze door hemzelf was verzekerd. In het door de Hoge Raad behandelde geval werd vastgesteld dat de werknemer

  • niet opzettelijk of bewust roekeloos had gehandeld,
  • nu hij zich er niet van bewust was geweest dat hij de sleutelbos in het slot van de woning had laten zitten
  • en geen rekening had hoeven houden met de consequenties die daaruit voortvloeiden.

Wel was hij nalatig geweest. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad geoordeeld dat deze werknemer de schade niet aan de werkgever hoefde te vergoeden.

Onzorgvuldig handelen in het arbeidsrecht

Van belang is nog http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:2061. Hier werd geoordeeld in een zaak waarin de werknemer onzorgvuldig had gehandeld door een auto met draaiende motor te parkeren bij een benzinestation:

In dit geval heeft Axus echter gekozen geen cascoverzekering af te sluiten, maar heeft zij besloten de verzekering in “eigen beheer te houden” met als gevolg dat de als gevolg van de diefstal van de Volvo ontstane schade, ook indien deze onder de cascoverzekering zou zijn gedekt, wel voor haar rekening komt. Axus kan die schade echter niet alsnog op 2 Plus en [geïntimeerde sub 2] afwentelen. 2 Plus en [geïntimeerde sub 2] mochten er immers op vertrouwen dat indien de als gevolg van de diefstal geleden schade onder de door Axus af te sluiten cascoverzekering zou zijn gedekt, zij daar niet ook zelf voor konden worden aangesproken. (…)

De door Axus daartoe aangedragen feiten en omstandigheden kunnen weliswaar tot de slotsom leiden dat [geïntimeerde sub 2] verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld door de Volvo met draaiende motor en onafgesloten met de sleutels in het contact voor het tankstation te parkeren, maar daaruit kan nog niet volgen dat hij dit heeft gedaan met het opzet de Volvo te doen stelen, noch dat hij zulks heeft goedgevonden. Dit betekent dat ervan moet worden uitgegaan dat de diefstal is gedekt onder de overeengekomen verzekeringsvoorwaarden die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de leaseovereenkomst en dat Axus als degene die dit casco-risico zelf heeft willen dragen jegens 2 Plus en [geïntimeerde sub 2] geen aanspraak kan maken op betaling van de boekwaarde van de Volvo op grond van het bepaalde in artikel 13 van de leaseovereenkomst.

Schuld versus opzet en roekeloosheid bij diefstal

Beide uitspraken vertonen dezelfde lijn:

  • alleen bij opzet of roekeloosheid
  • dan wel goedvinden van het evenement

mag de werkgever verhalen, en die opzet of roekeloosheid wordt in de jurisprudentie niet snel aangenomen. Kenmerkend daarvoor is de uitspraak van kantonrechter Arnhem:

‘De conclusie is dat de schade van Meijsen Groep misschien wel door de schuld van [gedaagde in vrijwaring] is veroorzaakt, maar niet door zijn opzet of bewuste roekeloosheid. Er zijn geen omstandigheden gesteld of gebleken waaruit volgt dat [gedaagde in vrijwaring] zich bewust was of had moeten zijn van het risco van diefstal van de auto toen hij deze niet afgesloten en met de sleutel nog in het contact achterliet’. 

Juridisch advies door advocaat arbeidsrecht in Amsterdam bij schade van leaseauto

advocaat diefstal leaseauto amsterdamVoor meer informatie en juridisch advies over diefstal van een leaseauto van een werknemer en de gevolgen daarvan kunt u contact opnemen met onze advocaat in Amsterdam gespecialiseerd in arbeidsrecht. 

 

Call Now Button