Concurrentiebeding en het motiveren van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd

avatar

advocaat Concurrentiebeding en zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen amsterdamOnze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over een concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd. Om geldig te zijn, moet een concurrentiebeding aan bepaalde voorwaarden voldoen. Allereerst moet volgens artikel 7:653 lid 1 sub b BW, het beding schriftelijk zijn overeengekomen en moet de werknemer op dat moment meerderjarig zijn. Verder moet het overeengekomen non-concurrentiebeding voldoen aan de wettelijke eisen van artikel 7:653 BW. Dat betekent dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die is gesloten na 1 januari 2015 (intreding van de Wet werk en zekerheid) een concurrentiebeding alleen rechtsgeldig kan zijn als uit de schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs– of dienstbelangen (artikel 7:653 lid 1 sub a en lid 2 BW). 

Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

Aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het concurrentiebeding moeten hoge eisen moeten worden gesteld. Er moet in het concurrentiebeding zelf gemotiveerd worden om welke bedrijfs- of dienstbelangen het gaat en waarom die een concurrentiebeding noodzakelijk maken.

Uitgangspunten hier bij zijn volgens de wet:

 • Het moet een een concrete afweging zijn en er moet worden voorkomen dat lichtvaardig gebruik wordt gemaakt van een concurrentiebeding.
 • Als de schriftelijke motivering in het concurrentiebeding ontbreekt, is het concurrentiebeding nietig.
 • De motivering van het concurrentiebeding moet worden gegeven bij het sluiten van de overeenkomst.
 • Het concurrentiebeding kan niet later (achteraf) nader worden gemotiveerd.
 • In de parlementaire geschiedenis wordt aangegeven dat sprake moet zijn van een werknemer die specifieke werkzaamheden verricht of in een specifieke functie werkzaam is.
 • De noodzaak van het concurrentiebeding moet zowel bestaan ten tijde van het sluiten van het beding als op het moment dat de werkgever zich er op beroept (Kamerstukken II 2013/14, 33818, 3 p. 91).

In het concurrentiebeding moet in ieder geval komen te staan:

 • Een omschrijving van de specifieke werkzaamheden van de werknemer;
 • Een omschrijving van de specifieke dienstverlening die de werkgever verricht;
 • De noodzaak waarom er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en waarom de belangen van de werkgever beschermd moeten worden.

Concurrentiebeding en motivering in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Rechtbank Limburg heeft een uitspraak gedaan over de vraag wanneer de werkgever heeft voldaan aan de motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het concurrentiebeding. In de arbeidsovereenkomst was een concurrentiebeding opgenomen met de volgende toelichting over de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen:

‘Werknemer beschikt over bijzondere en bedrijfsspecifieke kennis, gegevens en vaardigheden welke, indien deze worden ingezet in strijd met artikel 15, zwaarwegende nadelige gevolgen kunnen veroorzaken voor werkgever/het bedrijf en daarmee het bedrijfsbelang. Werknemer heeft zeer veel klantcontact, beschikt over klant- en prospectgegevens, heeft inzage in prijsstelling, het marktbewerkingsplan en financiele gegevens inzake omzet, marge, winst c.q. verlies. Wanneer deze informatie bij concurrerende bedrijven terecht komt, of wordt gebruikt bij een concurrerend bedrijf, zal dit werkgever direct schaden doordat de concurrent met deze informatie prijsbeleid en marktbewerking kan afstemmen’.

Kort geding en geldboete

De werkgever meende dat de werknemer het concurrentiebeding had overtreden en eiste in kort geding een verbod en geldboete. De kantonrechter was het daar niet mee eens. Allereerst overwoog deze dat een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met daarin een concurrentiebeding ten opzichte van een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, een groot nadeel heeft. Hij mag niet zomaar andere arbeid te aanvaarden terwijl het gezien de tijdelijkheid van de arbeidsovereenkomst juist noodzakelijk is om na afloop elders een arbeidsovereenkomst aan te gaan.

Motivering van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in het concurrentiebeding

De kantonrechter oordeelde dat de werkgever haar zwaarwegende bedrijfsbelangen bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst:
 • onvoldoende heeft geconcretiseerd en
 • dat de noodzakelijkheid van het beding onvoldoende is toegelicht.

Alleen opsomming van bedrijfsgegevens: geen rechtsgeldig concurrentiebeding

Werkgever heeft weliswaar een opsomming gegeven van bedrijfsgegevens waarin de werknemer tijdens zijn dienstverband inzicht zal verwerven, maar dit heeft een algemene strekking, is onvoldoende specifiek en is onvoldoende kenbaar toegesneden op de persoon van de werknemer. Niet omschreven is om welke concrete klant- en prospectgegevens en marktbewerkingsplan het nu precies gaat, waarmee dèze werknemer het bedrijfsdebiet van werkgever daadwerkelijk in gevaar kan brengen, zodat het daarop gerichte non-concurrentiebeding absoluut noodzakelijk is.

Achteraf motiveren van de zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

Werkgever had ter zitting gegeven een nadere motivering van de zwaarwegende bedrijfsbelangen gegeven, waaronder de prijzen die via tussenkanalen bedongen worden en de openheid van zaken en werksetting, maar aan de motiveringsplicht moet bij het aangaan van het beding in de arbeidsovereenkomst worden voldaan.

De onduidelijkheid in het contract leidde tot de conclusie dat er geen rechtsgeldig concurrentiebeding tussen partijen is overeengekomen. Dit brengt met zich dat het concurrentiebeding nietig is.

advocaat advocaat arbeidsrecht Amsterdam over concurrentiebeding en het motiveren van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over concurrentiebeding en het motiveren van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht, concurrentiebeding en het motiveren van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen in een arbeidscontract voor bepaalde tijd en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.

 

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam