Advocaat concurrentiebeding Amsterdam

avatar

Advocaat concurrentiebeding Amsterdam
Concurrentiebeding advocaat Amsterdam

Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam verlenen wij juridisch advies en rechtshulp bij problemen met een concurrentiebeding. Een non-concurrentiebeding maakt deel uit van een arbeidsovereenkomst en kan niet zomaar opzij worden geschoven. Maar als blijkt dat het beding onredelijk is, kan het op vordering van een advocaat arbeidsrecht door de rechter worden aangepast. Een concurrentiebeding moet schriftelijk worden overeengekomen met een meerderjarige werknemer. In arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van na 1 januari 2015 mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen.

Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen

Dat is alleen anders bij ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’. De werkgever moet in zo’n geval schriftelijk deze belangen aangeven en duidelijk maken waarom een beding noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij tijdelijke specifieke werkzaamheden of met het oog op bepaalde functies. Het beding moet dan belangrijker zijn dan het nadeel voor de werknemer. Ook wanneer de werkgever een beroep doet op het beding, moet dat alles nog aan de orde zijn.

WWZ en concurrentiebeding

Onder de Wet werk en zekerheid kan een beding waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn dus

 • in beginsel alleen rechtsgeldig worden overeengekomen
 • wanneer sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd

Wordt een concurrentiebeding desondanks opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, dan kan dit alleen rechtsgeldig gebeuren als:

 • uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt
 • dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

(vgl. artikel 7:653 lid 1 sub a en lid 2). De ratio hiervan is het dubbele nadeel dat werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met daarin een beding als bedoeld als in artikel 7:653 lid 1 BW hebben ten opzichte van een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd weg te nemen. Dit dubbele nadeel is gelegen in

 • enerzijds de noodzaak om gezien de tijdelijkheid van de arbeidsovereenkomst elders werk te vinden en
 • anderzijds in de belemmering die daarbij bestaat ingeval sprake is van een beding als bedoeld in artikel 7:653 lid 1 BW.

Motivering concurrentiebeding door werkgever in arbeidscontract

Tegen die achtergrond mogen aan de motivering van het belang hoge eisen worden gesteld om de werkgever te verplichten tot een concrete afweging en om te voorkomen dat lichtvaardig gebruik wordt gemaakt van bedingen als bedoeld in artikel 7:653 lid 1 BW. Daarbij geldt dat indien een schriftelijke motivering ontbreekt het concurrentiebeding nietig is (vgl. Kamerstukken II 2013/14, 33818, 3 p.16 en 17). Als een schriftelijke motivering als bedoeld in artikel 7:653 lid 2 bij dit beding niet is gegeven door de werkgever en ook niet gelezen kan worden in de tekst van het van de arbeidsovereenkomst, is er sprake van een nietig concurrentie- (en mogelijk relatie)beding in de arbeidsovereenkomst.

Ongeldig concurrentiebeding

Als een concurrentiebeding aldus is opgenomen in een tijdelijk contract kan het in bepaalde gevallen bij de rechter worden aangevochten:

 • als de motivering ontbreekt;
 • als het beding niet noodzakelijk of onduidelijk is;
 • als de werknemer te veel wordt benadeeld door het concurrentiebeding.

Ook kan de werknemer de rechter vragen om het concurrentiebeding in tijd te beperken.

Relatiebeding

Hoewel in de nieuwe wet het relatiebeding (waarbij een werknemer na vertrek geen banden mag aangaan met relaties van het oude bedrijf) niet wordt genoemd, is het mogelijk dat de rechter het relatiebeding als een vorm van het concurrentiebeding beschouwt. Het kan zijn dat de rechter voor een relatiebeding dezelfde eisen stelt.

In geval van te grote benadeling kan de kantonrechter het beding geheel of gedeeltelijk ongeldig verklaren (vernietigen). Daarbij zal de rechter rekening houden met de belangen van zowel de werkgever als de werknemer.

Onbepaalde tijd en arbeidsovereenkomsten vóór 1 januari 2015

Voor bedingen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is niets veranderd. Ook op arbeidsovereenkomsten gesloten vóór 1 januari 2015, zijn de oude regels van toepassing.

In de praktijk wordt in veel gevallen het beding door de rechter (gedeeltelijk) beperkt, bijvoorbeeld in duur (aantal maanden) of (geografische) omvang. Als er sprake is van een functie waarbij er een bepaalde vertrouwensrelatie met klanten bestond of waarin bepaalde informatie en kennis van groot belang is voor het bedrijf, dan zal de rechter, met het oog op de belangen van de werkgever, kritisch omgaan met een verzoek tot vernietiging van het non-concurrentiebeding.

Of een werknemer daadwerkelijk aan een concurrentiebeding kan worden gehouden – waarbij het erop aankomt of de werknemer het bedrijfsdebiet van zijn (voormalige) werkgever in gevaar brengt -, is vaak afhankelijk van de feitelijke invulling van de zaak.

Uitleg concurrentiebeding door de rechter

Daarbij is ook van belang hoe het concurrentiebeding in het arbeidscontract is omschreven. Volgens vaste rechtspraak moet de rechter de betekenis van een concurrentiebeding in een schriftelijke overeenkomst als volgt vaststellen:

 • aan de hand van hetgeen partijen over en weer hebben verklaard en uit elkaars verklaringen en gedragingen
 • overeenkomstig de zin die zij daaraan in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs mochten toekennen,
 • hebben afgeleid en van hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten.

Haviltex

De redelijkheid en billijkheid spelen hierbij een rol. Hierbij dient de rechter:

 • rekening te houden met alle bijzondere omstandigheden van het gegeven geval
 • en kan mede van belang zijn tot welke maatschappelijke kringen partijen behoren en welke rechtskennis van zodanige partijen kan worden verwacht (de Haviltex-maatstaf).

De Haviltex-maatstaf brengt mee dat de vraag hoe in een schriftelijk contract de verhouding van partijen is geregeld, niet kan worden beantwoord op grond van alleen maar een zuiver taalkundige uitleg van de bepalingen van dat contract. In praktisch opzicht is de taalkundige betekenis die de bewoordingen waarin deze bepalingen zijn gesteld, gelezen in de context van dat geschrift als geheel, in (de desbetreffende kring van) het maatschappelijk verkeer normaal gesproken hebben, bij de uitleg van dat geschrift vaak wel van groot belang.

Concurrentiebeding en vaststellingsovereenkomst

Als werkgever en werknemer afscheid van elkaar nemen is het niet ongebruikelijk dat de afspraken over het concurrentiebeding worden neergelegd in de vaststellingsovereenkomst. Dit om te voorkomen dat daar later problemen over ontstaan.

Advocaat concurrentiebeding relatiebeding AmsterdamContact met advocaat concurrentiebeding en relatiebeding Amsterdam

Voor juridisch advies en vragen over het non-concurrentiebeding kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht in Amsterdam.

Call Now Button