Hof beperkt concurrentiebeding tot één jaar

avatar

Advocaat beperken concurrentiebeding Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies en voert procedures bij de kantonrechter over het concurrentiebeding. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft op 10 december 2013 in kort geding een non-concurrentiebeding beperkt tot de duur van één jaar. De werknemer was van 1 november 2007 tot 1 mei 2013 in dienst geweest als account manager en hoofd marketing en verkoop bij een verpakkingsbedrijf. Met ingang van 10 januari 2013 had hij zich ziek gemeld. Vervolgens is de arbeidsovereenkomst ontbonden per 1 mei 2013 wegens een verstoorde arbeidsverhouding.

Concurrentiebeding

De werknemer wenste als verkoopadviseur in dienst te treden bij een ander bedrijf. Zijn oude werkgever houdt hem echter aan het concurrentiebeding dat bij aanvang van het dienstverband is opgemaakt, waardoor hij gedurende twee jaar na het einde van het dienstverband geen concurrerende, soortgelijke of aanverwante activiteiten mag ontplooien.

Beide bedrijven maken soortgelijke (verpakkings)producten. In kort geding heeft de werknemer volledige schorsing van het concurrentiebeding gevorderd totdat de rechter in een eventuele hoofdzaak anders heeft beslist.

Kort geding

De voorzieningenrechter heeft dit afgewezen. In hoger beroep kwam dit alsnog aan de orde. Daarin stelde hij dat hij nog steeds werkloos is, concreet uitzicht heeft op de hem aangeboden functie en dat hij, mede gelet op zijn leeftijd en gebondenheid aan de regio waar hij woont, geen uitzicht op een baan elders heeft.

Het hof oordeelde dat er sprake was van een concurrerende onderneming, maar dat er bij de vorige werkgever geen specifieke kennis, vaardigheden en ervaring waren opgedaan waartegen het concurrentiebeding zou moeten beschermen, anders dan kennis van de klantenkring.

Vernietiging

Voor de vraag of de bodemrechter het concurrentiebeding (gedeeltelijk) zal vernietigen omdat de werknemer daardoor onbillijk wordt benadeeld, overwoog het hof dat:

‘het zeer waarschijnlijk dat ook de bodemrechter in aanmerking zal nemen dat er in het algemeen geen reden is voor een concurrentiebeding met een langere duur dan één jaar, zoals was voorgesteld in het, op dat punt niet omstreden, uiteindelijk in 2006 in de Eerste Kamer gesneuvelde wetsvoorstel 28 167 (zie ook Asser/Heerma van Voss 7-V 2012/ 223). Door AVI zijn geen steekhoudende redenen opgegeven waarom die maximumtermijn in dit geval niet zou volstaan’.

‘Bij de te maken belangenafweging neemt het hof voorts in aanmerking dat de kennis van de klantenkring, het belang waartegen AVI zich wenst te beschermen, afkalft naarmate de tijd sinds de laatste klantcontacten verstrijkt’.

Om die reden schorste het Hof het concurrentiebeding per 1 maart 2014.

Wetsvoorstel Werk en Zekerheid

Ook ging het Hof nog in op het onlangs openbaar gemaakte wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Daarin worden de gevallen waarin een concurrentiebeding mag worden overeengekomen, beperkt en moet de werkgever het beding motiveren met een zwaarwichtig bedrijfs- of organisatiebelang dat het beding noodzakelijk maakt. Het Hof wees echter op het komende overgangsrecht, waarbij bedingen in bestaande overeenkomsten intact blijven.

Vrij man

Vanaf 1 maart 2014 is de werknemer, zoals het Hof schrijft, ‘weer vrij man, met dien verstande, dat de bodemrechter anders zou kunnen oordelen’. Tot die tijd is hij gebonden aan het beding en loopt hij ook kans de daarin opgenomen boete te moeten betalen.

Conclusie

Er is geen regeling over de maximale duur voor een concurrentiebeding. Gebruikelijk is dat het beding tussen de 1 en 2 jaar geldt. De rechter kan onder omstandigheden het concurrentiebeding (deels) vernietigen. Dat doet de rechter als de werknemer in verhouding tot de belangen van de werkgever door het concurrentiebeding onredelijk wordt benadeeld. Bij gedeeltelijke vernietiging wordt meestal de tijdsduur en/of het geografisch bereik van het beding beperkt. Het kan dus zinvol zijn om het non-concurrentiebeding te laten toetsen door de rechter in kort geding, zeker als de belangen groot zijn.

Contact met advocaat in Amsterdam over over het concurrentiebeding

advocaat Amsterdam concurrentiebedingVoor meer juridisch advies over over het concurrentiebeding kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat tevens specialist arbeidsrecht in Amsterdam.

Call Now Button