Risico’s bij vaststellingsovereenkomst met zieke werknemer

avatar

vaststellingsovereenkomst met zieke werknemer advocaat amsterdam
Bedrijfsarts en ziekte bij een vaststellingsovereenkomst

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies bij vaststellingsovereenkomsten. Wordt een werknemer bij het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst geacht voor zijn eigen belangen, zonder een advocaat, op te kunnen komen, bijvoorbeeld bij ziekte?

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Het gerechtshof oordeelde in onderstaande uitspraak dat het een werkgever kan worden verweten als hij de werknemer niet adviseert om een jurist of advocaat te raadplegen voordat de werknemer een vaststellingsovereenkomst tekent. Werknemer was sinds 1998 in dienst bij zijn werkgever als lasser. Hij had zich in januari 2013 ziek gemeld als gevolg van psychische klachten. De bedrijfsarts heeft in de loop der tijd tijdens de ziekte diverse adviezen gegeven. O.a. adviseerde hij mediation. Als mediation niet tot het gewenste resultaat leidt, dient het slepende conflict volgens de bedrijfsarts op een andere wijze te worden opgelost.

Mediation

De mediation mislukt. De werkgever zet de betaling van het loon stop, omdat na verloop van tijd de bedrijfsarts toch hervatting in (aangepast) werk mogelijk acht en de werknemer niet hervat wegens ziekte. De advocaat van de werknemer sommeert daarop de werkgever tot loondoorbetaling. Vervolgens oordeelt de bedrijfsarts dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid, maar dat de werkhervatting vastloopt op:

 • verstoorde verhoudingen en
 • de beperking met lastige situaties om te gaan.

Vaststellingsovereenkomst

Zijn advies is over te gaan tot:

 • herstelmelding
 • en juridische beëindiging van de samenwerking.

Ontslag

De werknemer meldt zich beter, maar een door werkgever aangeboden beëindigingsovereenkomst wordt niet geaccepteerd. Daarop sommeert de werkgever hem op het werk te verschijnen voor vier uur per dag. Werknemer verschijnt niet, naar hij zegt wegens ziekte. Daarop wordt de werknemer wegens werkweigering ondanks zijn ziekte op staande voet ontslagen.

Ontbinding arbeidscontract

De kantonrechter ontbindt op verzoek van werkgever de arbeidsovereenkomst ‘voor zover vereist’ op basis van een dringende reden. De advocaat van de werknemer stelt vervolgens in kort geding dat hij:

 • ten onrechte op staande voet is ontslagen
 • en dat zijn werkgever ten onrechte met loonbetaling is gestopt.

De kantonrechter heeft de vordering afgewezen, omdat de bedrijfsarts hervatting in (aangepast) werk mogelijk achtte.

Deskundigenoordeel UWV

Het UWV oordeelt later dat werknemer zijn eigen werk niet kon doen. In hoger beroep overweegt het hof dat uit dit deskundigenoordeel niet volgt, dat de werknemer arbeidsongeschikt was. Het hof legt het deskundigenoordeel terzijde omdat

 • bij de totstandkoming hoor en wederhoor niet is toegepast en
 • de verzekeringsarts niet beschikte over alle van belang zijnde gegevens van de bedrijfsartsen.

Uitkering UWV

Wel volgt het hof de werknemer dat de werkgever na het advies om bij mislukking van de mediation, niet juist de juridische weg heeft bewandeld:

‘Naar het oordeel van het hof had Werkgever, als goed werkgeefster, werknemer -of zijn begeleider- moeten aanraden een deskundige op het gebied van arbeidsrecht in te schakelen teneinde in overleg met (een jurist van) Werkgever te onderzoeken of een beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk was zonder nadelige gevolgen voor eventuele uitkeringsrechten van werknemer (zoals die, waarvoor het UWV hem waarschuwde, zie onder 3.17). Het hof heeft uit het procesdossier bepaald niet de indruk gekregen dat Werkgever mocht verwachten dat werknemer omstreeks november 2014 zelf in staat was voor zijn belangen op te komen’.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst

Volgens het hof is het maar zeer de vraag of de bodemrechter vindt dat, zonder eerst met werknemer te onderzoeken of beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk was, werkgever de werknemer mocht oproepen voor werk. De loonopschorting was volgens het hof onterecht. Het hof meende verder dat dat de werknemer op redelijke gronden de vaststellingsovereenkomst had geweigerd.

Echter, het hof vond ook dat van de werknemer verwacht had mogen worden dat hij advies ging vragen over zijn juridische positie.

Loon

Het hof concludeert dat

 • zowel de loonsanctie
 • als het ontslag op staande voet ongegrond is
 • gezien de ernstige gevolgen voor de werknemer.

Loonopschorting

Door na zijn hersteld verklaring niet op het werk te verschijnen en vervolgens ook niet bij de bedrijfsarts, en onbereikbaar te zijn voor de werkgever, is naar voorlopig oordeel van het hof vanaf 25 maart 2015 wel sprake van een situatie waarin werknemer geen recht heeft op loon.

Conclusie

De conclusie van deze uitspraak is:

Dat oordeel hielp de werknemer dus niet.

Verder blijkt dat het advies van de arts om de zaak op te lossen door uit elkaar te gaan, zorgvuldig uitgevoerd moet worden, vooral omdat de uitkeringsrechten van de (zieke) werknemer in het geding zijn. Vaak wordt, om een WW-uitkering te kunnen krijgen, de werknemer gevraagd om zich beter te melden. In dit geval had hij dat al gedaan voordat er een vaststellingsovereenkomst was getekend. Het hof verwijt de werkgever dat hij de werknemer niet had aangeraden om een jurist te raadplegen. Pas na een juridisch onderzoek of beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk was, had de werkgever de werknemer weer voor het werk mogen oproepen.

Opvallend is ook dat het hof, anders dan de kantonrechter, het ontslag op staande voet niet gegrond achtte – maar alleen gezien de ernstige gevolgen daarvan. Dat betekent impliciet dat het hof de werknemer de werkweigering zwaar aanrekent.

Moraal van het verhaal is dat zowel de werkgever als de werknemer risico lopen als een werknemer geen juridische hulp van een advocaat krijgt bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst tijdens arbeidsongeschiktheid.

Advies advocaat vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

vaststellingsovereenkomst-ziekte-advocaat

Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaat ontslagrecht in Amsterdam centrum als u uw vaststellingsovereenkomst juridisch wilt laten checken.

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten
Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam