Ziekte, aansprakelijkheid en bedrijfsarts

avatar

Company doctor liable for damages employer at re-integration lawyer Amsterdam

Advocaat bedrijfsarts Amsterdam: aansprakelijk bij fout van arbodienst en bedrijfsarts

Onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum geeft juridisch advies over arbeidsovereenkomst (arbeidscontract), arbeidsrecht en ontslag, ook bij ziekte en arbeidsongeschiktheid waar de bedrijfsarts bij is betrokken. De bedrijfsarts is aansprakelijk voor de door een werkgever geleden schade als de bedrijfsarts tijdens de re-integratie fouten maakt, bijvoorbeeld als het UWV aan de werkgever een loonsanctie oplegt als een zieke werknemer niet op tijd wordt verwezen naar psychische hulpverlening. Rechtbank Midden Nederland heeft in 2 uitspraken duidelijk aangegeven dat de arbodienst of bedrijfsarts zich moet houden aan de richtlijnen in geval van psychische klachten, burn out of overspannenheid van werknemers. Op 10 juni 2015 oordeelde de rechtbank dat het aan de bedrijfsarts verweten kan worden dat hij er niet op heeft toegezien dat de werknemer op tijd verwijzing naar behandeling voor zijn psychische klachten kreeg, omdat deze klachten werkhervatting (mede) belemmerden. Hiermee is sprake van een beroepsfout waarvoor Arboned aansprakelijk is.

Bel een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999 

Arbodienst en bedrijfsarts aansprakelijk

Op 13 december 2017 doet de rechtbank opnieuw een uitspraak over de aansprakelijkheid van de arbodienst.

Werkgeer had een overeenkomst van opdracht gesloten voor arbodienstverlening. In 2014 is een werkneemster arbeidsongeschikt geraakt. De bedrijfsarts oordeelde dat het verzuim in totaal 6-8 weken zou bedragen. Vervolgens werd werkhervatting met 2 x 2 uur per week geadviseerd en daarna uitbreiding naar 3 x 3 en 4 x 3 uur per week. Vervolgens werd enige stagnatie in het verloop van het herstel geconstateerd en de werkhervatting bepaald op 2 x 4 uur per week en verder op te bouwen. Daarna vond weer een terugval plaats waarna de werkneemster opnieuw volledig is uitgevallen. De coach gaf aan dat er sprake was van een burn-out. De bedrijfsarts meende echter dat er vooruitgang zichtbaar is.

Re-integratie door bedrijfsarts

Werkneemster startte weer met 2 x 2 uur per week werken, maar is op opnieuw volledig uitgevallen. De bedrijfsarts adviseert de werkneemster buiten het eigen bedrijf te laten re-integreren volgens een werkhervattingsschema. Uiteindelijk ontstond twijfel over de re-integratiebegeleiding door de bedrijfsarts, ook omdat de coach schrijft dat er meer aan de hand is dan een herstellende burn-out. De werkneemster is doorverwezen naar Psyq voor diagnostisch onderzoek.

Deskundigen oordeel UWV

Er wordt een deskundigen oordeel aangevraagd en het UWV oordeelt dat de werkneemster haar eigen werk niet kon doen. De behandeling en begeleiding wordt als niet adequaat beoordeeld. Volgens de verzekeringsarts had de werkneemster in een veel eerder stadium naar een psycholoog of psychiater gemoeten voor een duidelijke diagnose en behandeling. De werkneemster vraagt een WIA-uitkering aan. De verzekeringsarts dat sprake is van een ernstige surmenage, dat de diagnose is erg laat gesteld is en de behandeling nog moet aanvangen.

Loon sanctie UWV

De werkgever moet alsnog een adequaat eerste en tweede spoor traject opzetten en moet het loon maximaal 52 weken doorbetalen.

De advocaat van de werkgever begint een procedure tegen de arbodienst tot vergoeding van de schade die de werkgever heeft geleden, met name doordat het UWV een loonsanctie heeft opgelegd.

Richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

De rechtbank beantwoordt de vraag of de arbodienst bij de verzuimbegeleiding de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen en of – in het verlengde daarvan – de bedrijfsartsen hebben gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.

De rechtbank overweegt dat de verplichtingen die in de opdracht overeenkomst zijn neergelegd overeenkomst zeer summier van inhoud zijn. Vervolgens komt de rechtbank bij de richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde ‘Eén lijn in de eerste lijn bij overspanning en burnout, Multidisciplinaire richtlijn overspanning en burnout voor eerstelijns professionals’ van september 2011. De rapportage van de coach was volgens de rechtbank een aanwijzing dat de werkneemster al eerder aan een burn-out leed.

Psycholoog of psychiater

De rechtbank deelt het standpunt van de verzekeringsarts van het UWV dat de bedrijfsarts de werkneemster in een veel eerder stadium naar een psycholoog of psychiater had moeten doorverwijzen voor een duidelijke diagnose en behandeling. De bedrijfsartsen hebben de werkneemster ook nadien niet doorverwezen, hoewel in de eerste twee ziektejaren nauwelijks werkhervatting heeft plaatsgevonden. Door niet door te verwijzen, hebben de bedrijfsartsen niet gehandeld met de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.

Werkhervattingsplan

Ook bij het opstellen van het werkhervattingsplan is volgens de rechtbank niet de zorgvuldigheid die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht in acht genomen. De verklaring van de coach in combinatie met het gegeven dat de werkneemster weer was uitgevallen had voor de bedrijfsarts aanleiding moeten zijn voor nadere diagnostiek. Hiermee is in het werkhervattingsschema onvoldoende rekening gehouden. Het werkhervattingsschema was voor de werkneemster niet haalbaar. De bedrijfsarts had vanuit haar verantwoordelijkheid als arts, de werkneemster tegen zichzelf moeten beschermen.

De arbodienst werd veroordeeld om het salaris van de werkneemster gedurende de loonsanctie te betalen en een deel van de transitievergoeding alsmede de indirecte (loon)kosten.

Bedrijfsarts en Arbo-dienst aansprakelijk voor beroepsfouten

Uit beide uitspraken blijkt dat de bedrijfsarts aansprakelijk is voor fouten die worden gemaakt in het kader van re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. De richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde zijn hierbij van belang. Als de bedrijfsarts zich niet aan deze regels houdt, is er sprake van een beroepsfout, waardoor deze aansprakelijk is voor de schade die de werkgever hierdoor lijdt. Dat geldt ook voor de schade die de werknemer hierdoor lijdt. In ieder geval blijkt uit deze uitspraken dat de bedrijfsarts in geval van klachten die duiden op een burn-out of overspannenheid, de werknemers zo spoedig mogelijk moeten doorverwijzen naar een psycholoog of een psychiater voor diagnose van de klachten.

advocaat bedrijfsarts amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over bedrijfsarts en Arbo-dienst

Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam centrum voor vragen en juridisch advies over arbeidsovereenkomst (arbeidscontract) , arbeidsrecht en ontslag, waaronder over (aansprakelijkheid van) de bedrijfsarts en Arbo-dienst.

Call Now Button