Kantonrechter geeft hogere ontslagvergoeding dan Sociaal Plan

avatar

Kantonrechtersformule

De vakbonden waren uitgenodigd om over het Sociaal Plan plan van gedachten te wisselen, maar zijn niet op die uitnodiging ingegaan. Gelet op voornoemde wijze van totstandkoming van het Sociaal Plan achtte de kantonrechter zich hier niet aan gebonden en werd de ontbindingsvergoeding vastgesteld op basis van de Landelijke Aanbevelingen (ook wel kantonrechtersformule genoemd).

Bijzondere omstandigheden

Hierbij overwoog de kantonrechter dat de werkgever op geen enkele wijze duidelijk heeft gemaakt waarom toepassing van de kantonrechtersformule tot een voor haar bedrijfsvoering onaanvaardbaar resultaat leidt en de ondernemingsraad blijkens de stukken min of meer al onderhandelend tot instemming met het voorgestelde plan is gekomen. Er zijn geen aanwijzingen dat dit is gebaseerd op concrete financiële of andere relevante overwegingen.

C=1,2

Ten aanzien van de factor C overwoog de kantonrechter dat de verzochte ontbinding in overwegende mate in de risicosfeer ligt van de werkgever en dat zich bijzondere omstandigheden voordoen: zo heeft de werkgever in het geheel niet duidelijk gemaakt op welke grond voor haar de noodzaak bestond de functie van [verweerder] onmiddellijk, per 1 januari 2013, op te heffen. De werkgever plaatst daarmee de werknemer op korte termijn voor een voldongen feit en het wekt de indruk van een soort “self fulfilling prophecy”, hetgeen niet gerechtvaardigd wordt door de door de werkgever gestelde feiten. Voorts heeft [verweerder] gewezen op zijn eenzijdige werkervaring, waarbij niet of nauwelijks sprake is geweest van bijscholing. Ook de vermogenspositie van de werkgever is niet van dien aard dat voor deze omstandigheden geen oplossing gevonden kan worden. Dit alles resulteert in een factor van C = 1,2. Normaal bij reorganisaties wordt factor C gesteld op maximaal 1.

Van belang is om te weten of de werkgever bij de opstelling van een sociaal plan de juiste route heeft gevolgd, bovendien moet de werkgever daarnaast zorgvuldig handelen.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam