Advocaat arbeidsrecht Amsterdam

 advocaat arbeidsrecht amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: advocatenkantoor WS Advocaten Amsterdam is sinds 1997 specialist arbeidsrecht, onder andere in ontslag. Onze arbeidsrecht advocaten en ontslag juristen zijn niet alleen gespecialiseerd in juridisch advies maar ook in het voeren van procedures over (internationaal) arbeidsrecht en ontslagrecht. Als advocaten arbeidsrecht zijn we op de hoogte van de meest actuele regelgeving over ontslag en arbeidsrecht. Vanuit Amsterdam staan wij landelijk werkgevers, werknemers, statutair-directeuren (bestuurders) en ondernemingsraden bij op het gebied van arbeidsrecht en ontslagrecht.

Direct naar advocaat werkgever

Direct naar advocaat werknemer

Specialist arbeidsrecht en ontslag

Het arbeidsrecht en ontslagrecht is een gespecialiseerd rechtsgebied. De rechten en verplichtingen in het arbeidsrecht zijn geregeld in de arbeidsovereenkomst, arbeidsreglementen, CAO en tal van wetten en (nieuwe) jurisprudentie, waardoor het arbeidsrecht voortdurend verandert. Met onze advocaat arbeidsrecht en juristen in Amsterdam zijn wij op de hoogte van de recente stand van zaken in het arbeidsrecht en ontslagrecht, onder andere over:

arbeidsrecht advocaat ontslag amsterdam

Juridisch advies bij arbeidscontract – arbeidsovereenkomst

Arbeidscontracten zorgen voor een beschermende werking, zoals ontslagbescherming en doorbetaling van loon bij ziekte. Als advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht in Amsterdam stellen wij arbeidscontracten -op maat- op die aan de nieuwste eisen voldoen. Onderwerpen in een arbeidscontract zijn onder andere de proeftijd, opzegtermijn, overuren, geheimhoudingsbeding, functieomschrijving, functiewijziging, nevenactiviteiten, non-concurrentiebeding, verwijzing naar een handboek en ziekte.

De aangewezen gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht van ons advocatenbureau in Amsterdam geeft juridisch advies over alle soorten arbeidscontracten, bijvoorbeeld een contract voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd of flexcontracten. Tevens geven wij juridisch advies over handboeken, gedragsregels en andere bijlagen bij de arbeidsovereenkomst.

Ook adviseren wij over contracten die niet de naam arbeidsovereenkomst dragen maar onder de werking van de arbeidsovereenkomst kunnen vallen, zoals die met een zelfstandig ondernemer (zzp of opdrachtovereenkomst) of een stageovereenkomst.

advocaat arbeidsrecht amsterdam

Ontslagspecialist Amsterdam: rechtshulp bij ontslag

Ontslag is een belangrijk onderdeel van onze specialisatie. De meeste gerechtelijke procedures die wij als advocaat arbeidsrecht voeren gaan dan ook over een arbeidsconflict of ontslag. Onze ontslagspecialist in Amsterdam licht werkgevers en werknemers graag voor over zowel uw rechten als plichten bij een mogelijk (dreigend) ontslag.

Om een arbeidscontract te beëindigen of ontslag aan te vechten, kunt u het beste een ervaren ontslagadvocaat inschakelen. Ontslag kan niet alleen op vrijwillige basis (vaststellingsovereenkomst, onderhandelen, opzeggen) maar ook door het niet verlengen van een contract. Ontslag kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden in de proeftijd of door het voeren van een ontslagprocedure bij rechtbank of UWV.

Als men ontslag niet in overleg kan regelen, kan werkgever (of werknemer) ontslag aanvragen bij de kantonrechter of UWV. Welke instantie over ontslag beslist, is afhankelijk van de ontslagreden. Wij geven als ontslagspecialist in Amsterdam juridisch advies over alle vormen van ontslag:

advocaat arbeidsrecht amsterdam

Ontslag op staande voet

Een werknemer ontslaan op staande voet kan bij een dringende reden, bijvoorbeeld een ernstig verwijt wegens fraude of werkweigering. Bij ontslag op staande voet eindigt het arbeidscontract direct, zonder opzegtermijn. De werknemer heeft als hij op staande voet is ontslagen echter geen recht op een WW uitkering. Meestal geeft de werkgever eerst mondeling ontslag op staande voet, om dit later te bevestigen in een ontslagbrief.

 • Het arbeidsrecht stelt hoge eisen aan ontslag op staande voet, vandaar dat de rechter een dringende niet al te snel aanneemt;
 • Wij kunnen als advocaat arbeidsrecht Amsterdam een loonvordering instellen, ofwel namens de werkgever verweer voeren in de ontslagprocedure;
 • de kantonrechter kan de werkgever een billijke schadevergoeding (ontslagvergoeding) opleggen als de werknemer ten onrechte is ontslagen.

Ontbinding arbeidscontract door de kantonrechter

De kantonrechter kan een arbeidscontract ontbinden. Hiervoor voeren wij als ontslagadvocaat regelmatig procedures bij de rechtbank, in Amsterdam of elders. De rechter kan ontslag geven op de gronden die het arbeidsrecht noemt. In het algemeen zijn dit minder ernstige gronden dan bij een ontslag op staande voet.

Ontslag door de kantonrechter is mogelijk bij de volgende (redelijke) gronden.

UWV en ziekte

 • Als het UWV de werkgever een ontslagvergunning weigert;
 • Regelmatig ziek zijn maar niet langdurig arbeidsongeschikt. Het ziekteverzuim moet onevenredig hoog zijn, afgezet tegen totale ziekteverzuim van een bedrijf. De werknemer is binnen 26 weken niet normaal inzetbaar. Het ziekteverzuim moet grote gevolgen hebben voor de organisatie (productiviteit en winstgevendheid) en is niet te wijten aan onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden. Scholing en ander werk is niet mogelijk.

Persoonlijke ontslagredenen

 • Disfunctioneren. Onvoldoende functioneren. De werkgever moet aantonen dat de werknemer ongeschikt is voor zijn werk en bovendien moet werknemer ruimte hebben om zich te verbeteren (verbetertraject). Er zijn geen mogelijkheden voor herplaatsing;
 • Verwijtbaar handelen. Zodanig ernstig gedrag dat de werkgever de arbeidsovereenkomst niet kan laten voortduren, bijvoorbeeld alcohol of drugs op het werk, vaak te laat komen of negatieve uitlatingen. Ook: zich niet houden aan voorschriften, bijvoorbeeld waarschuwingen negeren of niet meewerken aan re-integratie bij ziekte;
 • Werkweigering wegens een gewetensbezwaar;
 • Verstoorde arbeidsverhouding. Een ernstige vertrouwensbreuk of conflict waarbij overplaatsing dit niet kan oplossen. De verstoring is bovendien zo ernstig en duurzaam dat herstel niet mogelijk is;
 • Overige gronden (voor o.a. directeuren, voetbaltrainers en managers).

Ontbinding wegens wanprestatie

Een andere mogelijkheid is ontbinding wegens wanprestatie, bijvoorbeeld als men een essentiële verplichting uit de arbeidsovereenkomst niet nakomt, zoals werkweigering.

Behalve als werkgever kan men ook als werknemer ontbinding aanvragen (of ontslag nemen op staande voet), bijvoorbeeld als de werkgever het salaris niet betaalt.

Bij ontbinding van een arbeidscontract bepaalt de rechter op welke datum de arbeidsovereenkomst eindigt. Daarbij kan de rechter een ontslagvergoeding vaststellen (transitievergoeding en/of een billijke vergoeding). Wij zijn behulpzaam bij het opbouwen van een goed dossier in ontbindingszaken.

Ontslag UWV: Reorganisatie, langdurige ziekte en boventalligheid

Naast de kantonrechter voeren wij ook procedures bij het UWV. In geval van ziekte waarbij geen herstel mogelijk is, of om economische redenen. Het UWV kan op verzoek een ontslagvergunning verstrekken. Met in achtneming van de wettelijke opzegtermijn kan de werkgever de arbeidsovereenkomst dan opzeggen.

advocaat arbeidsrecht amsterdam

Ontslag UWV en afspiegelingsbeginsel 

Ook hier moet er een goed ontslagdossier zijn. Zo moet het afspiegelingsbeginsel in acht worden genomen en tevens moet de werkgever aantonen dat de werknemer niet herplaatsbaar is. Na het ontslag mag de werkgever voorlopig geen personeel voor dezelfde functie aannemen. Na ontslag door opzegging heeft de werknemer recht op een transitievergoeding.

Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen kunnen onze advocaten ook regelen met een vaststellingsovereenkomst. Daarmee kan men het ontslag met wederzijds goedvinden afspreken. De procedure bij het UWV (en mogelijk beroep bij de kantonrechter) is dan niet nodig. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam heeft de nodige ervaring met ontslagprocedures bij het UWV.

Opzegverbod voor de werkgever (ontslagbescherming)

In bepaalde gevallen mag de werkgever de arbeidsovereenkomst volgens het arbeidsrecht niet opzeggen, ook al is er toestemming van het UWV.

 • In de eerste 2 jaar bij ziekte/arbeidsongeschiktheid;
 • Bij zwangerschap en zwangerschaps- en bevallingsverlof;
 • Tijdens dienstplicht;
 • Gedurende het lidmaatschap van een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (en tot 2 jaar daarna);
 • Bij een kandidaat voor een ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging;
 • Wegens lidmaatschap van een vakbond ofwel het uitvoeren van werk hiervoor;
 • Vanwege ouderschapsverlof.

Deze ontslagbescherming geldt ook bij een verzoek tot ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter. Dat heet de reflexwerking (behoudens bijzondere omstandigheden).

advocaat arbeidsrecht amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: advies bij ontslagvergoeding

Onze ontslagspecialist Amsterdam adviseert als advocaat arbeidsrecht werkgevers en werknemers bij ontslagvergoedingen. Dit heet ook wel gouden handdruk of afkoopsom. De kantonrechter kan bij ontslag aan de werknemer deze ontslagvergoeding toekennen. Dat kan alleen als de rechter de werknemer geen ernstig verwijt maakt over het ontslag. De ontslagvergoeding bestaat uit:

De advocaat arbeidsrecht van ons kantoor in Amsterdam berekent niet alleen de ontslagvergoeding, ook procederen wij over de ontslagvergoeding. Een transitievergoeding kan men ook afspreken bij ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst).

advocaat arbeidsrecht amsterdam bij ontslag

Transitievergoeding

Voor de transitievergoeding geldt een formule, waarbij het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris meetellen. De werknemer moet hiervoor minimaal twee jaar in dienst zijn (dat verandert binnenkort). Onze advocaat ontslagrecht adviseert u over alle ins en outs van de ontslagvergoeding.

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding bestaat sinds 2015. De kantonrechter kan de billijke vergoeding alleen toekennen in ontslagzaken, waarbij als voorwaarde geldt: ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, bijvoorbeeld bij:

De bedragen aan schadevergoeding lopen per geval uiteen. De kantonrechter moet de de billijke vergoeding goed motiveren in de uitspraak.

Onze advocaten arbeidsrecht Amsterdam geven juridisch advies over (de hoogte van) de billijke ontslagvergoeding.

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: advies bij vaststellingsovereenkomst en beëindigingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingscontract is de beste en snelste oplossing bij een arbeidsconflict, bijvoorbeeld als ontslagovereenkomst na mediation. Een procedure bij rechtbank of UWV is niet nodig. Onze ervaren advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft sinds 1997 juridisch advies over de (inhoud van de) vaststellingsovereenkomst:

De werkgever vergoedt vrijwel altijd de kosten van juridisch advies en rechtsbijstand aan de werknemer bij een vaststellingsovereenkomst. Dit om ervoor te zorgen dat de vaststellingsovereenkomst waterdicht is en er achteraf geen problemen ontstaan, kortom ons advies is in deze gevallen bijna altijd gratis.

advocaat arbeidsrecht amsterdam

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam voor ontslag in hoger beroep

Sinds juni 2015 is hoger beroep in ontslagzaken mogelijk, zowel bij de kantonrechter (in UWV zaken) als het gerechtshof (in ontslagzaken). Onze advocaten arbeidsrecht in Amsterdam hebben ruime ervaring met het voeren van ontslagprocedures in hoger beroep.

Het gerechtshof behandelt het ontslag opnieuw. Het hof kan niet alleen ontbinding van het arbeidscontract of herstel van de arbeidsovereenkomst, maar ook een billijke vergoeding opleggen. Alleen een advocaat is bevoegd om in hoger beroep bij het gerechtshof op te treden. In geval van cassatie verwijzen wij naar een deskundige cassatie-advocaat.

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in ontslagzaken. Neem tijdig contact met een van onze advocaten arbeidsrecht op voor hulp en tips bij een (dreigende) ontslagprocedure.

advocaat arbeidsrecht amsterdam ontslag

Kort geding en voorlopige voorziening 

Soms is in het arbeidsrecht een beslissing op korte termijn nodig. In urgente gevallen is in arbeidszaken een kort geding de beste mogelijkheid om een conflict snel te beëindigen. Een zitting vindt binnen een aantal weken plaats en de uitspraak volgt snel. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam kunt u inschakelen voor een kort geding of voorlopige voorziening bij de kantonrechter, bijvoorbeeld bij:

Advocaat arbeidsrecht Amsterdam: het beste advies voor werkgever en werknemer

Onze advocaten in Amsterdam zijn uitstekend ingevoerd in het arbeidsrecht, zodat wij uw juridische positie in het arbeidsrecht kunnen versterken met:

 • dossieropbouw,
 • afspraken vastleggen,
 • niet alleen controleren maar ook opstellen van arbeidscontracten,
 • behulpzaam zijn bij een interne klachtprocedure.

Rechtszaken behandeld door WS Advocaten arbeidsrecht Amsterdam

Hieronder vindt u, ter illustratie, recente arbeidszaken waarin onze advocaat arbeidsrecht Amsterdam cliënten met succes heeft bijgestaan.


Advocaat Arbeidsrecht AmsterdamAdvocaat arbeidsrecht Amsterdam: contact met specialist

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een specialist arbeidsrecht en ontslagrecht?  Bel voor juridisch advies over ontslag en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen onze ervaren advocaat arbeidsrecht Amsterdam. Onze lijnen zijn kort en onze tarieven zijn scherp.

Bel advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (33 votes, average: 4,97 out of 5)
Loading...

 

Juridisch nieuws van onze advocaten in Amsterdam

error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam