Arbeidsovereenkomst of opdrachtovereenkomst (ZZP)

avatar

Advocaat arbeidscontract Amsterdam opdracht zzp
Advocaat arbeidscontract of opdracht overeenkomst (zzp) Amsterdam

Als advocaat arbeidsrecht in Amsterdam adviseren wij over contracten die soms als arbeidsovereenkomst gelden, zoals de opdrachtovereenkomst (ZZP). Sommige contracten worden wegens de inhoud, ondanks de (andere) naam die men er aan heeft gegeven, als een arbeidsovereenkomst beschouwd; met alle (beschermende) gevolgen van dien. Zo kan een opdracht overeenkomst inhoudelijk gezien toch een arbeidsovereenkomst blijken te zijn. Er zijn regelmatig rechtsverhoudingen aan de orde die duiden op het bestaan van een arbeidsovereenkomst, ook al heten zij anders, zoals opdracht- of stageovereenkomst.

Arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht? Post NL en de Gouden Kooi

In veel uitspraken (o.a. de uitspraken over de pakketbezorgers van PostNL (ECLI:NL:RBNHO:2015:11230, Rechtbank Noord-Holland van 18 december 2015) wordt verwezen naar de conclusie van AG Van Ballegooijen in het arrest De Gouden Kooi die de lijn van de rechtspraak (jurisprudentie) van de Hoge Raad samenvat als volgt:

“Uit de jurisprudentie (…) volgt dat het bij de vraag of een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht is gesloten, gaat om een totaaloordeel van de gezamenlijke omstandigheden. Een en andermaal overweegt de Hoge Raad dat

  • niet slechts gelet moet worden op hetgeen partijen (aanvankelijk) bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond,
  • maar ook op de wijze waarop zij feitelijk aan de overeenkomst uitvoering hebben gegeven en aldus inhoud hebben gegeven aan het overeengekomene.

Daarbij is niet één enkel kenmerk van een bepaalde rechtsverhouding beslissend, maar moeten de verschillende rechtsgevolgen die partijen aan hun verhouding hebben verbonden in onderling verband worden bezien.”.

Dit wordt wel de holistisch visie genoemd.

Stageovereenkomst of arbeidscontract

Sommige werkgevers gaan er van uit dat men met het opzeggen van een stageovereenkomst ook van de stagiair af is. Soms is het tegendeel waar. Ook stageovereenkomsten worden door de rechter soms, ongeacht de naam die men er aan geeft, als een arbeidsovereenkomst beschouwd, waardoor de stagiair alsnog beschermd wordt door de regels van het arbeidsrecht. Dat kan voor de werkgever grote gevolgen hebben. De kantonrechter van Rechtbank Rotterdam overwoog in een uitspraak van 19 februari 2016 dat er met een stagecontract ‘gewoon’ een arbeidsovereenkomst was gesloten. De werkgever werd veroordeeld tot schadevergoeding en moest maandenlang salaris doorbetalen.

Stage bij deurwaarder

Betrokkene was in dienst als juridisch medewerker bij een deurwaarderskantoor. Daarnaast volgde hij de opleiding HBO Rechten, met als afstudeerrichting Gerechtsdeurwaarder. Om die opleiding te kunnen voltooien moest hij stage lopen als kandidaat-gerechtsdeurwaarder. Omdat de stageovereenkomst voortijdig werd beëindigd, stapte de medewerker met zijn advocaat naar de kantonrechter, waarbij hij zich op het standpunt stelde dat er een arbeidsovereenkomst was gesloten.

Arbeidsovereenkomst en Groen/Schoevers

De kantonrechter van Rechtbank Rotterdam overwoog dat er moest worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval. Daarbij gaat het:

  • om de rechten en verplichtingen die partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen hadden,
  • en de manier hoe partijen hier vervolgens inhoud aan hebben gegeven.

Dit is inmiddels vaste rechtspraak (HR 14 november 1997 Groen/Schoevers).

Stageovereenkomst: uitbreiden van eigen kennis en ervaring

Bij een stageovereenkomst staat voorop dat de bedoeling van partijen zijn gericht op het uitbreiden van eigen kennis en ervaring van de stagiair ook met het oog op de voltooiing van zijn opleiding. Het gaat er om of de werkzaamheden van de stagiair in overwegende mate in het belang zijn van de opleiding. Ook hiervoor geldt een uitspraak van de Hoge Raad (HR 9 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3019).

Gezagsverhouding en loon als een arbeidsovereenkomst

De kantonrechter is van oordeel dat de stageovereenkomst als een arbeidsovereenkomst moet worden gekwalificeerd. Dan moet er sprake zijn van:

  • gezagsverhouding
  • loon
  • het criterium arbeid.

Verder had de stagiair een aanzienlijke salarisverhoging (van 87,5%) ontvangen. Dat zou niet logisch zijn als de stage alleen maar gericht zou zijn op het uitbreiden van de kennis en ervaring. De studie was ondergeschikt aan de productieve werkzaamheden. Een eerder bestaande arbeidsovereenkomst was nooit beëindigd met het doel een (zuivere) stageovereenkomst te sluiten, de arbeidsovereenkomst was slechts aangevuld met stagewerkzaamheden.

Op basis hiervan concludeerde de kantonrechter dat het sluiten van de stageovereenkomst moet worden gezien als een wijziging van de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst. Die arbeidsovereenkomst was niet ontbonden of opgezegd. Het hogere loon van na de functiewijziging bleef daardoor verschuldigd.

Schadevergoeding

Ook moet de werkgever verder inkomensschade gedurende de verwachte werkloosheidsdagen vergoeden. Dat kwam uit op € 29.220,97. Daarnaast had de medewerker studievertraging opgelopen doordat de werkgever weigerde hem officiële ambtshandelingen te laten verrichten. Daardoor kon hij zijn verplichte stage pas op 1 januari 2013 afronden, in plaats van op 1 maart 2012. Omdat het afronden van de studie een salarisverhoging van minimaal € 1.000,00 bruto per maand zou opleveren, werd de schade begroot op € 6.000,00 bruto. Ook de ingehouden studiekosten moesten worden terugbetaald. Tenslotte werd de werkgever in de proceskosten veroordeeld.

Advocaat zzp AmsterdamContact met advocaat arbeidsrecht en opdracht overeenkomst Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam adviseert werkgevers en werknemers juridisch bij arbeidscontracten, opdrachtovereenkomst of zzp: tel: 0205221999.

Call Now Button