Risico’s bij ontbinden arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

avatar

Uiterst klemmende redenen

De rechtbank overwoog dat tussen partijen een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot stand was gekomen waarin geen mogelijkheid voor tussentijdse opzegging is opgenomen: ‘Nu de arbeidsovereenkomst is gebaseerd op wederzijdse afspraken, ook ten aanzien van het einde daarvan, kunnen slechts uiterst klemmende redenen leiden tot voortijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst’.

De kantonrechter meende dat er in deze zaak geen sprake was van uiterst klemmende redenen en dat de werknemer ten aanzien van de ziektegeschiedenis geen verwijt kan worden gemaakt. De werkgever werd verweten dat zij de bodem onder elke vruchtbare samenwerking had genomen:

Initiatief werkgever

‘Nu de werkgever het initiatief heeft genomen om de arbeidsovereenkomst, ondanks de gemaakte afspraken, te beëindigen alsmede nu de verstoorde arbeidsrelatie volledig aan de werkgever te wijten is, dienen de consequenties daarvan voor rekening en risico van de werkgever te komen. Dit betekent dat de afspraken uit de arbeidsovereenkomst integraal dienen te worden nagekomen zodat aan de werknemer een vergoeding van € 7.642,74 bruto (het loon van € 1.950,00 bruto per maand van 16 november 2013 tot 4 maart 2014 te vermeerderen met 8 % vakantietoeslag) zal worden toegekend’.

Tevens werd de werkgever veroordeeld in de kosten van de procedure.

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Deze uitspraak is in lijn met een uitspraak van Rechtbank Breda van 15 augustus 2011. Daarin merkte de kantonrechter op dat partijen ‘welbewust’ hadden gekozen voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en wel voor de duur van het project, zonder daarbij de mogelijkheid tot tussentijdse opzegging op te nemen. In beginsel dienen afspraken tussen partijen te worden nagekomen. Nu de werkgever het initiatief had genomen om de arbeidsovereenkomst, ondanks de gemaakte afspraken, te beëindigen, legde de kantonrechter een vergoeding op van  € 35.000,00 bruto en werd de werkgever veroordeeld in de proceskosten.

Tussentijdse opzegtermijn

Met een tussentijdse opzegtermijn kan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gemakkelijker worden beëindigd. Niettemin is dan altijd nog voor een werkgever een ontslagvergunning nodig van het UWV of moet bij de rechter worden aangetoond dat er omstandigheden zijn die beëindiging van de overeenkomst rechtvaardigen. Zonder zo’n beding bestaat blijkens deze uitspraken het risico dat de rechter bepaalt dat alsnog tot einde contract moet worden uitbetaald of dat een forse vergoeding wordt opgelegd.

Risico’s werknemer

Het ontbreken van een tussentijds opzegtermijn in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd levert overigens ook voor een werknemer een risico op: als deze akkoord gaat met tussentijdse beëindiging, zal deze zal pas na afloop van de afgesproken contractsperiode recht op WW krijgen. Het UWV kan zich namelijk op het standpunt stellen dat het akkoord gaan met een vroegtijdig einde van de arbeidsovereenkomst, terwijl een tussentijdse opzegmogelijkheid ontbreekt, een benadelingshandeling oplevert.

Call Now Button