Werkgever moet gespreksverslag verstrekken op straffe van dwangsom

avatar

Rechtmatig belang

De rechtbank overwoog dat op grond van artikel 843a Rv., degene die daarbij een rechtmatig belang heeft, inzage of afschrift mag vorderen van bescheiden die een ander onder zich heeft. Het moet dan wel gaan om een rechtsbetrekking waarin hij partij is. De rechter overwoog dat afgifte van een gespreksverslag dat door (een medewerker van) de werkgever is opgesteld aan de hand van een gesprek over zijn functioneren, mogelijk is. De rechter diende nog wel te beoordelen of de werknemer een rechtmatig belang heeft bij de afgifte.

De werknemer was van oordeel dat het gesprek positiever was verlopen dan in de brief van de werkgever staat beschreven. Omdat een arbeidsconflict al langer liep en een voorspoedig herstel van de zieke werknemer in de weg staan, concludeert de kantonrechter dat de werknemer ‘zeker een rechtmatig belang heeft bij de gevorderde afgifte’. De rechtbank overwoog daarbij dat de werknemer sowieso recht op inzage (en dus ook recht op een kopie) zou hebben gehad in het geval er geen verschil van mening tussen partijen was ontstaan over de inhoud van het gesprek, omdat het gaat om persoonsgegevens die de werkgever heeft verwerkt. Daarbij verwees de rechter naar artikel 35 en 36 van de WBP (Wet bescherming persoonsgegevens) en artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap).

Wet bescherming persoonsgegevens

De Wet bescherming persoonsgegevens stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens. Dat betekent dat een werknemer een verzoek kan doen tot het verbeteren, aanvullen, verwijderen, of afschermen van gegevens als deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig, niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

De werkgever werd veroordeeld de verzochte gegevens te verstrekken op last van een dwangsom.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam