Werkgever aansprakelijkheid voor schade bij bedrijfsuitje

avatar

letselschade advocaat AmsterdamAansprakelijkheid werkgever bij letsel: advocaat letselschade Amsterdam

Onze ervaren letsel advocaten in Amsterdam geven advies bij letselschade door werkgevers. Artikel 7:658 lid 1 BW bepaalt dat de werkgever verplicht is de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

advocaat werkgeversaansprakelijkheid amsterdamMr. Bobbi-Joe du Bois is sinds 2013 advocaat en heeft in 2019 de postacademische opleiding Grotius Personenschade afgerond. Hen heeft ruim 10 jaar ervaring als letselschadeadvocaat en behandelt met name zaken op het gebied van werkgeversaansprakelijkheid, verkeersaansprakelijkheid en medische aansprakelijkheid.

Op grond van het bepaalde in artikel 150 Rv dient te werknemer te stellen en bij betwisting te bewijzen dat hij schade heeft geleden tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden. Indien dit laatste komt vast te staan is de werkgever aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer is nagekomen dan wel dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan opzet of bewuste roekeloosheid (artikel 7:658 lid 2 BW).

Een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert of doet organiseren waaraan een (bijzonder) risico op schade voor de deelnemende werknemers verbonden is, is ook uit hoofde van de eisen van goed werkgeverschap op grond van artikel 7:611 BW gehouden de ter voorkoming van die schade redelijkerwijs van hem te verlangen zorg te betrachten (HR 17 april 2009, JAR 2009, 128, zie ook Rb Amsterdam 8 januari 2003, JAR 2004, 108).

Letselschade bij vrije tijd of werk

Is de deelname aan een personeelsuitje verplicht gesteld door de werkgever of wordt deelname sterk gestimuleerd, dan is al gauw sprake van ‘de uitoefening van de werkzaamheden’.

De werkgever kan dan aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade van de werknemer opgelopen tijdens werktijd.

Soms is het echter niet duidelijk of een uitje onder de verantwoordelijkheid van de werkgever valt.

Bijvoorbeeld bij een door de werkgever binnen de onderneming georganiseerde activiteit waaraan de werknemers in hun privé-tijd vrijwillig kunnen deelnemen.

Ook in dergelijke gevallen kan de werkgever onder omstandigheden aansprakelijk  zijn op grond van het goed werkgeverschap voor eventuele schade.

Een ruime uitleg zorgplicht en aansprakelijkheid werkgever op grond van artikel 7:658 BW

De kantonrechter Utrecht heeft in een dergelijk geval  voorop gesteld dat ongevallen tijdens door de werkgever georganiseerde (ontspannende) activiteiten aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW.

Bij de beoordeling of er sprake is van activiteiten die kunnen worden aangemerkt als de door de werknemer te verrichten werkzaamheden en of de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden, hanteert de rechter een ruime uitleg van de begrippen arbeidsplaats en zeggenschap werkgever.

Tussen de activiteiten en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden dient een voldoende nauw verband te bestaan.

Voldoende nauw verband schade met werkzaamheden bij werkgever

De kantonrechter was van mening dat tussen de speedboottocht en de werkzaamheden van de werkneemster een voldoende nauw verband bestond, omdat de personeelsdag het bedrijfsbelang diende. Deze dag was immers bedoeld om de onderlinge band en de teamspirit tussen werknemers te versterken. Werknemers hoefden zich niet aan te melden voor deze dag; zij werden allen verwacht en hun bijdrage was ‘onmisbaar’. Dat het recreatieve programma afweek van de gebruikelijke werkzaamheden en bovendien was georganiseerd op een zaterdag en op een externe locatie, deed aan het voorgaande niet af.

Zorgplicht werkgever bij schade

De kantonrechter was bovendien van oordeel dat de werkgever niet had voldaan aan haar zorgplicht. De werkgever had bewust gekozen voor de speedboottocht en wist of had redelijkerwijs moeten weten dat het op hoge snelheid varen met een speedboot waarbij golven werden opgezocht en draaien van 180 graden werden gemaakt, een evident risicovolle activiteit betrof.  De werkgever had moeten afzien van het (doen) organiseren van deze speedboottocht of had erop moeten toezien dat dit niet op zodanige wijze gestalte zou krijgen als thans het geval was. De getroffen veiligheidsvoorzieningen waren onvoldoende om de werkneemster afdoende te beschermen tegen  het oplopen van letselschade.

De rechter kwam dan ook tot de conclusie dat er sprake was van werkgeversaansprakelijkheid. Als werkgever  is het dus raadzaam om zich dus goed te verzekeren tegen bedrijfsuitjes.

Contact met advocaat Amsterdam over letselschade bij werkgever

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren letsel advocaat in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaten voor vragen en juridisch advies over letselschade. 

Call Now Button