Weigeren van passend werk: loonsanctie

avatar

Sector kanton Rechtbank Groningen heeft op 3 april 2013 in kort geding de vraag beantwoord of een werkgever mag overgaan tot het stopzetten van de betaling van 100% van het salaris, danwel voor het aantal uren dat een werknemer passende arbeid weigert. Een werknemer heeft in geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte gedurende 104 weken recht op loon. Dat geldt niet voor de tijd, gedurende welke hij, hoewel hij daartoe in staat is, zonder deugdelijke grond weigert passende arbeid te verrichten.

Hoofdregel: 100% inhouding als een werknemer passende arbeid weigert

Met een beroep op de wetsgeschiedenis kwam de kantonrechter tot de conclusie dat ‘volledige beëindiging van de loonbetaling voor de periode wanneer een werknemer weigert re-integratief werk te verrichten’ de hoofdregel is. Uit de wet blijkt niet dat de loonstop betrekking heeft op het aantal uren waartoe een werknemer in staat wordt geacht passend werk te verrichten maar dit weigert.

Sanctie van loonstopzetting: prikkel om te gaan werken bij arbeidsongeschiktheid

De kantonrechter overweegt dat wanneer de loonstop slechts betrekking zou hebben op het aantal uren waartoe een werknemer in staat werd geacht passend werk te verrichten maar dit heeft geweigerd, de sanctie voor een belangrijk deel zijn effect zou verliezen. De sanctie van loonstopzetting heeft immers als doel de werknemer te prikkelen om te gaan werken opdat hij zo snel mogelijk volledig hersteld zal zijn. Wanneer er niet op therapeutische basis zou worden gewerkt, duurt de arbeidsongeschiktheid langer voort en wordt er niets aan gedeeltelijke werkhervatting gedaan, terwijl de werknemer daartoe wel in staat is.

Gelet op het voorgaande meende de kantonrechter dat de werkgever gerechtigd was de loonbetaling volledig te stoppen voor de periode waarin de werknemer weigerde passende re-integratiewerkzaamheden te verrichten.

Contact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over het weigeren van passend werk bij arbeidsongeschiktheid

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over arbeidsrecht en het weigeren passend werk.

Call Now Button