Arbeidsverleden uitzendkracht telt niet mee voor ambtenaar

avatar

advocaat Arbeidsverleden uitzendkracht telt niet mee voor ambtenaar AmsterdamOnze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over arbeidsrecht, uitzendovereenkomst en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, waaronder ambtenarenrecht. De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 november 2013 bepaald dat de periode dat een ambtenaar als uitzendkracht heeft gewerkt bij een gemeente, voorafgaand aan de aanstelling, niet meetelt de vraag of er sprake is van een aanstelling voor onbepaalde tijd, hoewel dat inmiddels haar vijfde contract betrof.

Tijdelijke dienst bij gemeente

Betrokkene was vanaf november 2007 werkzaam bij de gemeente Etten-Leur als uitzendkracht. Aansluitend is zij op 24 juli 2009 aangesteld in tijdelijke dienst tot 1 augustus 2010. Daarbij is vermeld dat de aanstelling van rechtswege afloopt op de einddatum.

Bezwaar tegen niet verlengen van het tijdelijke dienstverband

Tegen de brief  waarbij betrokkene was meegedeeld dat haar aanstelling van rechtswege eindigt, had zij bezwaar gemaakt. Dat werd niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank achtte het beroep van betrokkene echter gegrond, omdat het een besluit betrof tot het niet verlengen van het tijdelijke dienstverband dan wel het niet omzetten van het tijdelijke dienstverband in een vast dienstverband. Daarop werd een nieuw afwijzend besluit genomen, waar betrokkene het niet mee eens was.

Centrale Raad van Beroep: besluit tot niet-verlenging

De Centrale Raad van Beroep oordeelde dat de mededeling dat een tijdelijk dienstverband van rechtswege afloopt, mede wordt opgevat als een besluit tot niet-verlenging dan wel als de weigering dat dienstverband om te zetten in een vast dienstverband, zodat bezwaar tegen dit besluit mogelijk is. Dat dit besluit al in het aanstellingsbesluit van 24 juli 2009 moest worden gelezen zoals de gemeente stelde, verwierp de Raad omdat het toen nog geen definitieve beslissing betrof.

Vijfde contract en vast dienstverband.

Betrokkene stelde zij zich op het standpunt dat de tijdelijke aanstelling haar vijfde contract op rij is voor dezelfde functie, hetzelfde werk, hetzelfde salaris en onder hetzelfde gezag. Om die reden en onder verwijzing naar de zogenoemde flexwetgeving in de civiele sector stelde zij dat haar tijdelijke aanstelling geldt als een vast dienstverband.

Uitzendperiode

De Raad overwoog dat

  • het te ver gaat om bij werkzaamheden op basis van een uitzendovereenkomst die voorafgingen aan de tijdelijke aanstelling,
  • de uitzendperiode mee te tellen voor de rechtspositie:

‘De stelling van betrokkene dat dit niet meetellen in strijd is met richtlijn 1999/70/EG van de Raad van de Europese Unie deelt de Raad niet. Anders dan namens betrokkene wordt verondersteld, bevat de toepasselijke rechtspositieregeling wel degelijk een bepaling die voorziet in het tegengaan van opvolgende tijdelijke dienstverbanden, te weten artikel 2:4, zesde lid. Voor wat betreft het meetellen van de uitzendovereenkomsten verwijst de Raad naar het arrest C-290/12, in het bijzonder naar overweging 45. In die overweging heeft het Hof geoordeeld dat richtlijn 1999/70/EG en de raamovereenkomst aldus moeten worden uitgelegd dat zij noch op de arbeidsverhouding voor bepaalde tijd tussen een uitzendkracht en een uitzendbureau noch op de arbeidsverhouding voor bepaalde tijd tussen een dergelijke kracht en een inlener van toepassing zijn’.

Niet verlengen, tenzij

‘Dit betekent dat het toetsingskader geldt van CRvB 29 juli 2010, ECLI:NL:CRVB:2010: BN3499, te weten dat appellant niet gehouden is de tijdelijke aanstelling na afloop van de gestelde termijn te verlengen of om te zetten in een vaste aanstelling, tenzij er een verplichting bestaat tot voortzetting, dan wel het niet verlengen in strijd komt met ongeschreven recht’.

Discriminatie

Dat er sprake was van beëindiging wegens discriminatie wegens haar godsdienstige overtuiging, (zij is lid van de Orde der Transformanten) volgt de Raad ook niet.

Betrokkene werd veroordeeld in de proceskosten in hoger beroep gemaakt.

Rechten en plichten ambtenaren corona-crisis advocaat AmsterdamContact met advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht voor ambtenaren in Amsterdam

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist ambtenarenrecht in Amsterdam, of mocht je nog meer vragen hebben over het corona-virus of andere vragen over je (nieuwe) rechtspositie als ambtenaar als gevolg van de Wrna, voel je vrij om contact met mij op te nemen. Ik ben als advocaat op werkdagen te bereiken op: 020 – 522 1999 of stuur me een mailbericht naar ons advocatenkantoor: debies@wsadvocaten.nl.

 

Call Now Button