Smartengeld voor comapatiënt

Omdat het bewustzijn ontbreekt, wordt vaak gesteld dat smartengeld niet kan bijdragen aan de verlichting van het leed en evenmin aan de veraangenaming van het leven. Een dergelijk standpunt gaat echter niet op. Smartengeld is immers een vergoeding voor nadeel anders dan vermogensschade, zoals lichamelijk en geestelijk letsel. Het is dus geen vereiste dat het slachtoffer besef heeft van het verlies aan levensvreugde. Dit betekent dat bij lichamelijk en geestelijk letsel het slachtoffer compensatie krijgt in geld, waarvan de omvang in evenwicht is met de aantasting. Het smartengeld dient naar billijkheid te worden vastgesteld. Daarbij dienen alle omstandigheden van het geval in acht te worden genomen. In het bijzonder de aard van de aansprakelijkheid, de ernst van het verwijt, de aard en ernst van het letsel, de verwachting ten aanzien van het herstel en de leeftijd van het slachtoffer. Coma is als een zeer ernstig letsel te beschouwen.

De rechtbank Utrecht (LJN:BZ0813) heeft daarom in een dergelijk geval het smartengeld op € 100.000,– begroot.

Call Now Button
advocaat amsterdam