Advocaat schadevergoeding slachtoffer

Advocaat schadevergoeding slachtoffer mishandelingSchadevergoeding slachtoffer Amsterdam

Onze advocaat strafrecht in Amsterdam staat een slachtoffer van misdrijven en nabestaanden bij in de strafzaak waarin schadevergoeding als smartengeld wordt gevorderd van de dader, bijvoorbeeld schadevergoeding wegens geweldsmisdrijven, zoals (geestelijke) mishandeling of seksueel misbruik. Dit heet ook wel de vordering schadevergoeding van de benadeelde partij. Een slachtoffer kan na een ongeval vaak niet werken als gevolg van letsel. Een ondernemer heeft voor dergelijke gevallen vaak een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten. Bij het bepalen van de schade wordt niet alleen gekeken naar het nadeel maar ook naar de financiële voordelen die een slachtoffer na een ongeval kan hebben.

Voorwaarden voor schadevergoeding slachtoffer

Wat zijn de voorwaarden om schadevergoeding te eisen als slachtoffer? U bent slachtoffer/benadeelde of nabestaande;

 • U heeft schade geleden door een strafbaar feit;
 • De verdachte moet voorkomen/ er zal een zitting plaatsvinden;
 • Het moet gaan om het feit waarvan u slachtoffer bent geworden;
 • Uw schade is eenvoudig vast te stellen;
 • Het verzoek moet op tijd zijn ingediend.

Ook rechtspersonen kunnen zich voegen als benadeelde partij en schadevergoeding eisen van de dader van een geweldsmisdrijf.

Spreekrecht slachtoffer en nabestaande als benadeelde partij

Slachtoffers van ernstige delicten en nabestaanden mogen in het kader van de vordering schadevergoeding op de zitting vertellen wat de gevolgen van het misdrijf zijn. Dat kan ook in de vorm van een schriftelijke slachtofferverklaring. Onze advocaat in strafzaken staat het slachtoffer tijdens de zitting bij.

Straf of maatregel

Schadevergoeding kan alleen worden opgelegd als de rechter aan de verdachte

 • een straf of maatregel oplegt,
 • dan wel een schuldigverklaring zonder oplegging van straf uitspreekt.

De schadevergoeding kan kan ook zien op feiten die ‘ad informandum’ (ter informatie) op de dagvaarding staan vermeld. De rechter kan met deze feiten, als die door de verdachte worden bekend, rekening houden bij de bepaling van de straf

De schade moet een rechtstreeks gevolg zijn van het bewezen verklaarde feit (bijvoorbeeld schade als door diefstal iets nieuws moet worden aangeschaft).

Schade benadeelde partij

Net als bij het schadefonds geweldsmisdrijven wordt er in de strafzaak onderscheid gemaakt tussen

 • materiële
 • immateriële schade (smartengeld/psychische schade).

Bij materiële schade gaat het vaak om

 • de waarde van vernielde of gestolen goederen,
 • medische kosten,
 • of verlies van inkomsten omdat een slachtoffer een tijdlang niet kon werken.

Bij gestolen goederen zal niet de nieuwwaarde, maar de dagwaarde vergoed worden.

Einduitspraak

Over de vordering wordt gelijktijdig met de einduitspraak (vonnis) in de strafzaak uitspraak gedaan. De strafrechter kan het verzoek tot schadevergoeding

 • volledig toewijzen,
 • gedeeltelijk toewijzen,
 • de benadeelde niet ontvankelijk verklaren,
 • het verzoek afwijzen.

De zaak moet niet te ingewikkeld zijn, anders levert dat een ‘onevenredige belasting van het strafgeding’ op. De rechter kan (soms) ook een veroordeling aan de verdachte opleggen voor de kosten die de benadeelde heeft gemaakt.

Schadevergoedingsmaatregel en CJIB

De rechter kan ook besluiten -als bijkomende straf- dat de veroordeelde de schadevergoeding aan de staat moet betalen. Het CJIB int dan de toegekende schadevergoeding en betaalt die aan het slachtoffer. Als de veroordeelde niet betaalt, moet hij vervangende gevangenisstraf ondergaan als stok achter de deur.

Als deze schadevergoedingsmaatregel is opgelegd, en de veroordeelde niet of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet binnen acht maanden na de dag waarop de uitspraak onherroepelijk is geworden, betaalt de staat het openstaande bedrag aan de benadeelde. Deze regeling gold -tot 1 januari 2016- alleen voor slachtoffers van een geweld- of zedenmisdrijf maar niet voor rechtspersonen. Sinds 1 januari 2016 geldt het voor alle misdrijven.

Voorschot schadevergoeding

Het door de strafrechter toegewezen gedeelte van de vordering wordt vaak als voorschot aangeduid, zodat het restant alsnog in een civiele procedure mag worden gevorderd. Ook als de vordering door de strafrechter niet ontvankelijk wordt verklaard kan deze bij de civiele rechter worden ingediend.

Vervolging artikel 12 Sv.

Soms besluit het OM om een verdachte van een strafbaar feit niet te vervolgen. Onze strafrechtadvocaat kan u dan helpen bij een zogenaamde artikel 12 (SV) procedure. Het gerechtshof beoordeelt dan of de verdachte alsnog moet worden vervolgd. Als het Hof dat beslist, kan een strafrecht advocaat alsnog namens het slachtoffer vergoeding vorderen in het strafproces. Als het Hof het afwijst, kan een procedure worden gestart tot schadevergoeding bij de burgerlijke rechter.

Pro deo advocaat slachtoffer

Het is verstandig om tijdig – mede in verband met de termijnen – hiervoor onze gespecialiseerde advocaat strafrecht in Amsterdam te raadplegen. Per 1 juli 2014 geldt voor slachtofferzaken op basis van gefinancierde rechtshulp, dat alleen gespecialiseerde advocaten voor slachtoffers mogen optreden.

Als het gaat om ernstige gewelds- of zedenmisdrijven is de rechtsbijstand gratis (als u voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komt).

advocaat slachtoffer benadeelde schadevergoeding amsterdamVoor meer informatie over schadevergoeding voor slachtoffers van een misdrijf kunt u contact opnemen met onze strafrechtspecialist in Amsterdam.

 

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam