Schadevergoeding na vrijspraak

avatar

Schadevergoeding

Onze advocaten in Amsterdam kunnen u behulpzaam zijn bij het vorderen van schadevergoeding na vrijspraak. De Hoge Raad heeft op 13 oktober 2006 bepaald in welke gevallen er recht is op schadevergoeding bij strafrechtelijk optreden van politie en justitie:

 • Van begin af aan was er geen rechtvaardiging voor het optreden van politie/justitie
 • doordat dit optreden in strijd was met een publiekrechtelijke rechtsnorm,
 • neergelegd in de wet of in het ongeschreven recht;
 • Als de strafzaak eindigt zonder een bewezenverklaring,
 • en uit de uitspraak van de strafrechter of uit het strafdossier de onschuld van de verdachte blijkt
 • en het ongefundeerd zijn van de verdenking.

Onschuld

Een ex-verdachte kan door middel van een advocaat van ons advocatenkantoor aanspraak maken op schadevergoeding als er sprake is van:

 • gebleken onschuld
 • en een ongefundeerde verdenking,

bijvoorbeeld als de zaak eindigt met een sepot of als het blijkt uit de uitspraak en uit de stukken van de strafzaak.

Blijkt uit dit alles niet dat de betrokkene onschuldig was, dan wordt er van uitgegaan dat de verdenking tegen de ex-verdachte juist was. De ex-verdachte kan dan voor schadevergoeding alleen een beroep doen op de mogelijkheden van artikelen 89-93, 591 en 591a Sv. Ook hiervoor kan hij een advocaat inschakelen.

Sepot, vrijspraak of niet ontvankelijk

Een vrijspraak (of andere uitspraak waarbij de verdachte niet wordt veroordeeld, zoals niet-ontvankelijkheid) betekent niet automatisch dat een verdachte onschuldig was, met name als de verdachte ‘wegens gebrek aan bewijs’ wordt vrijgesproken, terwijl het onduidelijk blijft of de verdachte het feit wel of niet heeft gepleegd. Alleen een ‘100%’ vrijspraak, waaruit duidelijk blijkt dat de verdachte onschuldig is, kan leiden tot civiele schadevergoeding. Dat kan ook als achteraf blijkt dat een ander dan de verdachte de dader was, bijvoorbeeld bij de oplossing van een coldcase.

De bewijslast van de onschuld rust op de ex-verdachte.

Strafrechter

In de literatuur is bezwaar gemaakt tegen deze gang van zaken

 • (a) omdat het onwenselijk zou zijn dat legitiem overheidsoptreden achteraf als onrechtmatig wordt bestempeld.
 • (b) wordt de verdachte voor de (vaak onmogelijke) taak gesteld om zijn onschuld aan te tonen aan de hand van de (eenzijdige) stukken van de strafzaak die voornamelijk belastende informatie bevatten.

Niettemin houdt de Hoge Raad vast aan dit criterium (onder meer) omdat de burgerlijke rechter geen vragen mag beantwoorden die thuishoren bij de strafrechter.

Schadevergoeding vorderen bij de civiele rechter

Op grond van de rechtspraak van de Hoge Raad heeft het vorderen van schadevergoeding bij de civiele rechter vooral zin als aangetoond kan worden dat de strafrechtelijke maatregelen ten onrechte zijn aangewend,

 • ofwel omdat er in het begin van de zaak ten onrechte verdenking is aangenomen (bijvoorbeeld als de zaak niet bij de strafrechter komt)
 • ofwel als de onschuld blijkt uit de uitspraak van de strafrechter en het strafdossier.

De uitspraak alleen is daarvoor niet voldoende.

Tenslotte kunnen ook de juridische kosten in de strafprocedure zelf worden gevorderd van de overheid.

advocaat-strafrecht-amsterdam

Call Now Button
advocaat amsterdam