Opheffing beslag op woning

Kort geding opheffing beslag

In sommige gevallen kan de rechter in kort geding bevelen dat het beslag wordt opgeheven, bijvoorbeeld als er geen uitzicht op is dat de vordering waarvoor beslag ligt wordt voldaan. Dat komt regelmatig voor als een pand ‘onder water’ staat: de restschuld aan de bank is dan veel hoger dan de opbrengst bij vrijwillige of gedwongen verkoop.

Onrechtmatig beslag

Een beslag dat zonder goede reden wordt doorgezet, wordt vexatoir (onrechtmatig) genoemd. Dan kan zijn als er sprake zijn van misbruik van bevoegdheid. Rechtbank Leeuwarden nam dat aan op 2 maart 2012.

Misbruik van bevoegdheid

De voorzieningenrechter overwoog dat handhaving van een conservatoir beslag misbruik van bevoegdheid kan opleveren, als bij voorbaat al vaststaat dat de verkoopopbrengst niet genoeg zal zijn om de beslaglegger te kunnen voldoen. Het beslag is bedoeld als verhaal op het vermogen, en niet om de debiteur in een dwangpositie te brengen. Alleen als blijkt dat de debiteur voldoende middelen heeft om de vordering te voldoen, mag het beslag voortduren.

De rechtbank stelde echter vast dat de hele verkoopopbrengst van de woning ten goede zal komen aan de bank en dat de debiteur daarna met een (grote) restschuld jegens de bank zal blijven zitten. Het beslag was zodoende alleen nog een pressiemiddel en moest worden opgeheven, omdat niet bleek dat de debiteur nog andere middelen had om de vordering te voldoen.

Pressiemiddel

In een uitspraak van Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch van 16 oktober 2012 mocht het beslag wel als pressiemiddel voortduren. De debiteur had volgens het Hof geen enkele poging ondernomen om aan de vordering te voldoen en had alles waar beslag op kon worden gelegd aan verhaal onttrokken. Daarbij kon hij wel aan zijn overige lopende verplichtingen zoals de hypotheeklasten voldoen. Van misbruik van bevoegdheid bij het in stand laten van het beslag op de woning van de debiteur was in dit geval volgens het Hof geen sprake, omdat de debiteur blijkbaar genoeg andere bronnen had om (een deel van) de vordering vrijwillig aan de beslaglegger te voldoen.

Call Now Button
advocaat amsterdam