Op non-actiefstellen algemeen directeur teruggedraaid

avatar

Ingrijpende maatregel

De rechtbank overwoog dat het per direct en onverwacht op non-actiefstellen van een werknemer, voorafgaand aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst, een zeer ingrijpende maatregel is die niet zonder noodzaak mag worden genomen. Uitgangspunt dient te zijn dat de werkgever jegens zijn werknemer zorgvuldig handelt en dat er naar wordt gestreefd om een werknemer pas van zijn werkzaamheden te ontheffen op het moment dat het dienstverband op recht- en regelmatige wijze is beëindigd.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap brengt met zich mee dat de werknemer een ontbindingsprocedure mag afwachten vanuit een werkende situatie, zeker bij een betrekking op directeursniveau binnen een gespecialiseerde branche. Een maatregel als het op non-actief stellen mag slechts worden genomen als toelating van de werknemer op het werk aan de goede gang van zaken bij de werkgever grote schade zou toebrengen of wanneer vanwege andere zwaarwegende redenen, waartegen de belangen van de werknemer niet opwegen, in redelijkheid van de werkgever niet gevergd kan worden dat hij de werknemer nog langer op het werk duldt.

Diffamerend

‘Haar opvatting dat van een diffamerend effect geen sprake zou zijn miskent, dat van een naar buiten toe zichtbare reorganisatie geen sprake is. [eiser] kan voorts niet worden tegengeworpen dat hij niet onmiddellijk nadat hij verrast werd met het aangekondigde ontslag niet tot een gezamenlijke communicatiestrategie kon komen’.

Tegenvallende bedrijfsresultaten onvoldoende

‘De tegenvallende bedrijfsresultaten vallen in elk geval niet onder dergelijke zwaarwegende redenen. Dat deze grond het noodzakelijk maakt dat [eiser] vanuit huis de ontbindingsprocedure afwacht is, zeker nu enerzijds zijn salaris wordt doorbetaald en anderzijds gesteld noch aannemelijk geworden is dat de verliezen aan [eiser] te wijten zijn, binnen dit kort geding niet aannemelijk geworden’.

Onrust

‘De mogelijke onrust en organisatorische moeilijkheden die het wedertewerkstellen van [eiser] voor Air Trade Centre met zich mee zullen brengen kunnen [eiser] evenmin worden aangerekend, nu Air Trade Centre deze over zichzelf heeft afgeroepen door de (wijze van) nonactiefstelling. 4.8.  Op grond van het voorgaande zal de voorzieningenrechter de vordering tot weder-tewerkstelling toewijzen, doch eerst per 11 februari 2013. Dat geeft partijen gelegenheid om nadere afspraken te maken en de terugkomst van [eiser] te regelen voor zover dat nodig is’.

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam