Moet politie schade bij inval vergoeden?

avatar

Rechtmatig

De rechtbank oordeelde allereerst dat het optreden van de politie tegen de huurder rechtmatig was.

Verder vond de rechtbank dat de schade die aan het gehuurde was toegebracht, viel buiten ‘het normale maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico van een verhuurder’, temeer omdat de verhuurder niets te maken had met de vondst van drugs in het pand en de huurder goed was gescreend. Ook waren de borgsom en huur via de bank voldaan.

Normale risico

‘Gesteld noch gebleken is dat [eiser] op enigerlei wijze betrokken is geweest bij of weet heeft gehad van de strafbare handelingen van de huurder die tot het overheidsoptreden aanleiding hebben gegeven. [eiser] heeft bovendien onweersproken gesteld dat hij bij het aangaan van de huurovereenkomst met de huurder navraag heeft gedaan over diens verleden, hetgeen geen contra-indicaties heeft opgeleverd, dat hij de huurder heeft bevraagd over diens bedrijfsactiviteiten, dat hij inzage heeft gehad in diens paspoort en verblijfsvergunning, dat hij een hogere waarborgsom van de huurder heeft bedongen dan gebruikelijk, en dat de waarborgsom en de huurpenningen steeds via bankovermakingen zijn betaald’.

Aldus heeft [eiser] de redelijkerwijs van hem te verlangen zorg betracht om te voorkomen dat de huurder het gehuurde in strijd met de wet en hetgeen daarover uitdrukkelijk in de huurovereenkomst is opgenomen, aldus de rechtbank.

Schade

Op grond hiervan meende de rechtbank dat de Staat de door het overheidsoptreden veroorzaakte schade geheel moest vergoeden, ook al kon de verhuurder (in theorie) zijn schade verhalen op de huurder.

Conclusie

De Hoge Raad heeft in 2001 en 2004 bepaald dat een (strafrechtelijke) huiszoeking, die terecht was, toch onrechtmatig kan zijn, als er bij de huiszoeking onevenredige schade wordt toegebracht. Daarvan is sprake als de schade buiten het normale maatschappelijk risico of het normale bedrijfsrisico van de verhuurder valt. Als de verhuurder op onvoorzichtige wijze een huurovereenkomst met de huurder aangaat, is de schade echter voorzienbaar. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de huurder niet eerst goed wordt gescreend of als er genoegen wordt genomen met contante betalingen. In zulk soort gevallen is er geen aanspraak op schadevergoeding.

Call Now Button
advocaat amsterdam