Horeca en geluidsoverlast Amsterdam

avatar

Advocaat horeca en geluidsoverlast AmsterdamAdvocaat horeca en geluidsoverlast Amsterdam

Onze advocaat huurrecht en verbintenissenrecht in Amsterdam geeft juridisch advies over huurrecht en overlast. Voor de vraag of er sprake is van overlast van horeca-instellingen, is artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer van belang. Dit besluit bepaalt hoe overlast, een vorm van hinder, moet worden gemeten en wat er als overlast van bepaalde bedrijven kan worden aangemerkt. Er is sprake is van een onrechtmatige daad (hinder) als er vanuit de horecaruimte geluidsoverlast wordt toegebracht aan buren. De bewoner kan de verhuurder en de uitbater dan dagvaarden om de hinder en overlast van de buren te stoppen. Het Activiteitenbesluit milieubeheer geeft de normen aan waar de horeca zich bij de buren aan moet houden. Als uit meting blijkt dat deze waarden zijn overschreden, kan de gemeente maatwerk maatregelen opleggen. Ook kan de bewoner naar de rechter stappen om de geluidsoverlast te stoppen. Deze moet dan akoestische en bouwkundige verbeteringen aanbrengen. Onze huurrecht advocaat in Amsterdam heeft ruime ervaring op dit gebied.

Tabel Activiteitenbesluit milieubeheer

Van belang is tabel 2.17a van het besluit.

07:00–19:00 uur19:00–23:00 uur23:00–07:00 uur
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen50 dB(A)45 dB(A)40 dB(A)
LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen35 dB(A)30 dB(A)25 dB(A)
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen70 dB(A)65 dB(A)60 dB(A)
LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen55 dB(A)50 dB(A)45 dB(A)

Er wordt in deze tabel onderscheid gemaakt tussen

  • gebouwen in de buurt en
  • gebouwen zoals een bovenwoning.

Uiteraard zijn de normen voor in- en aanpandige woningen het strengst.

Beoordelingsniveau

Voor de meting wordt gebruik gemaakt van het

  • langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT),
  • en het maximaal geluidsniveau (LAmax).

Alles wat de inrichting aan geluid maakt wordt daarbij gemeten, inclusief laad- en losactiviteiten in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting.

Stemgeluid

Stemgeluid van bezoekers op een onoverdekt en onverwarmd mag echter niet worden betrokken bij de berekening van de totale geluidsproductie.

Kort gezegd is het langtijd gemiddelde, het gemiddelde van alle geluiden gemeten over een bepaalde periode. Dit gemiddelde van de aldus gemeten geluiden mag niet boven het aangegeven aantal dB’s uitkomen. Lamax ziet op de pieken (hoogst gemeten waarde) van de geluiden. Deze pieken mogen niet uitkomen boven de dB’s in het schema.

Daarbij geldt dat het meest geluidgevoelige meetpunt de hoogte van het toegestane geluidsniveau in het horecabedrijf bepaalt.

Uitzonderingen voor horeca in concentratiegebieden

Als er sprake is van een horeca-concentratie gebied, aan te wijzen door de gemeente, zijn de normen minder streng. Bij een inrichting met een duidelijk muziekkarakter, wordt 10 db bij het gemeten niveau opgeteld.

Onrechtmatige daad bij geluidsoverlast artikel 6:162 BW

Rechtbank Amsterdam d.d. 17 april 2013 werd voor de vraag gesteld of er sprake is van een onrechtmatige daad als er vanuit de horecaruimte geluidsoverlast wordt toegebracht aan buren. De bewoner had de verhuurder en de uitbater gedagvaard. In het bijzonder ging het om de vraag of vanuit de horecaruimte de tussen 23:00 uur en 07:00 uur geldende geluidsnormen worden overschreden.

Normen en maximaal toegelaten geluidsniveaus

De rechtbank vond aansluiting bij artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit milieubeheer en meende dat de geluidswaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in in- en aanpandige gevoelige gebouwen van belang zijn. In die zaak was een langtijdgemiddelde gemeten van 25-35 Db. Geconcludeerd werd dat het bedrijf niet voldeed aan de normen van het Activiteitenbesluit:

Nu de maximaal toegelaten geluidsniveaus bij een wettelijk voorschrift zijn voorzien, heeft dat tot gevolg dat de overschrijding daarvan, gelet op het bepaalde in artikel 5:37 van het Burgerlijk Wetboek (BW) in samenhang met artikel 6:162 BW, in beginsel een onrechtmatige daad oplevert jegens degenen die daar hinder van ondervinden.

Veroordeling

De verhuurder werd veroordeeld om, zolang er geen afdoende akoestische en bouwkundige verbeteringen in de horecaruimte zijn uitgevoerd, om het geluidsniveau in de horecaruimte tussen 23:00 en 07:00 te verlagen.

Schadevergoeding huurder

Ook kan een huurder schadevergoeding vorderen, als vaststaat dat de hinder zo groot is dat er sprak is van een gebrek aan het gehuurde. De huurder kan dan een vordering instellen om minder huur te betalen.

In dit soort zaken is het van belang dat de onderzoeken goed worden uitgevoerd en zo nodig door een onafhankelijk bureau worden gecontroleerd.

Advocaat horeca en geluidsoverlast AmsterdamVoor meer informatie en juridisch advies over horeca en geluidsoverlast kunt u contact opnemen met onze advocaat huurrecht en verbintenissenrecht Amsterdam.

Call Now Button
advocaat amsterdam