Algemene voorwaarden

  1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten. De artikelen 7:404 en 7:407 Lid 2 BW zijn op de rechtsverhouding niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten en zijn/haar opdrachtgevers, alsmede op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
  2. Niet alleen de betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten maar ook alle personen, die bij de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Ditzelfde zal gelden voor medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, nadat zij het kantoor van Witlox Snijders Advocaten hebben verlaten.
  3. Iedere aansprakelijkheid van de betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem/haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars komt. Indien er, om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de verzonden declaratie(s) in de desbetreffende zaak.
  4. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan de betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten verstrekte opdrachten zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is de betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten niet aansprakelijk.
  5. De opdrachtgever vrijwaart de betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten tegen alle aanspraken van derden, die niet op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever.
  6. Voldoening van declaraties van de betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder of later als is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij/zij een vertragingsrente verschuldigd gelijk de geldende wettelijke rente. Bij buitengerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de door de betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten gemaakte incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% met een minimum van € 150,– te vermeerderen met de BTW.
  7. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van de betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten, dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een voorschot betalen. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn/haar financile verplichtingen, is de betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten bevoegd de werkzaamheden niet aan te vangen en/of kan de betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten deze werkzaamheden opschorten of staken.
  8. De betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten behoudt zich het recht voor dossiers te vernietigen nadat 5 jaar na archivering zijn verstreken.
  9. De rechtsverhouding tussen de betreffende advocaat of medewerker verbonden aan Witlox Snijders Advocaten en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen, die behoren tot de competentie van een rechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden behandeld door de bevoegde rechter te Amsterdam.

advocaat-amsterdam

3.088 thoughts on “Algemene voorwaarden