Advocaat Amsterdam arbeidsrecht

avatar

Arbeidsrecht advocaat Amsterdam
Advocaat arbeidsrecht in Amsterdam

Onze advocaat in Amsterdam is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Arbeidsrecht en ontslagrecht is een gespecialiseerd rechtsgebied dat door wetgeving en rechtspraak voortdurend in ontwikkeling is. De advocaat (specialist) arbeidsrecht van ons kantoor in Amsterdam-centrum is op de hoogte van de recente wetgeving en jurisprudentie, zoals de WWZ. Het arbeidsrecht en ontslagrecht is neergelegd in tal van wetten, waaronder het Burgerlijk Wetboek. Deze geeft een definitie van de arbeidsovereenkomst en regelt onderwerpen als inhoud van de arbeidsovereenkomst, proeftijdgoed werkgever- en werkgeverschap, ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter, opzegverboden en ontslag op staande voet. Andere onderwerpen zijn geregeld in wetgeving over gelijke behandeling, zoals het verbod op discriminatie, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wetgeving over collectieve arbeidsovereenkomsten, de Arbeidstijdenwet, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid en zorg.

Advocaat Amsterdam arbeidsrechtOntslag advocaat in Amsterdam

Over ontslag wordt binnen het arbeidsrecht veel geprocedeerd bij de rechter. Ontslag kan op verschillende manieren plaatsvinden:

 

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet mag alleen bij een dringende reden waardoor de werkgever het arbeidscontract per direct opzegt. Dat kan bij ernstige gevallen zoals diefstal of geweld op het werk, of werkweigering. De ontslagen werknemer heeft dan geen recht op WW. De wet stelt strenge eisen aan deze vorm van opzegging. Ook de termijn waarbinnen een werknemer bij de rechter het ontslag kan laten vernietigen is kort: 2 maanden. Bij een onterecht ontslag is de werkgever verplicht tot loondoorbetaling en/of een billijke schadevergoeding, die aanzienlijk kan zijn.

Rechter ontbindt het arbeidscontract

De kantonrechter kan een arbeidsovereenkomst ontbinden als dat door een advocaat in een verzoekschrift wordt gevraagd. Dat kan alleen op de in de wet genoemde gevallen, zoals:

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op een van deze gronden ontbindt, eindigt de arbeidsovereenkomst. Afhankelijk van de vraag of de werknemer een verwijt valt te maken, kan de kantonrechter een ontbindingsvergoeding toekennen (transitievergoeding). De rechter kan in ernstige gevallen aan de werkgever (tevens) een billijke vergoeding opleggen.

UWV

In geval van bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige ziekte kan een werkgever het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (ontslagvergunning). Bekende gronden zijn reorganisatie, overtolligheid of bedrijfssluiting.

Als de werkgever toesteming krijgt, mag hij de arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Ook hier geldt de transitievergoeding, ook na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Die vergoeding kan de werkgever in het laatste geval verhalen op het UWV.

Opzegverbod

Opzegging (behalve als een ontslag op staande voet aan alle voorwaarden voldoet) is verboden in o.a. de volgende gevallen:

  • Tijdens de eerste 2 jaar arbeidsongeschiktheid;
  • Tijdens de zwangerschap, zwangerschaps- en bevallingsverlof (of ouderschapsverlof).

Advocaat Amsterdam arbeidsrechtOntslagvergoeding

Behalve bij ontslag op staande voet is het gebruikelijk dat een werknemer die ontslagen wordt, zonder dat er sprake is van verwijtbaar gedrag, een ontslagvergoeding ontvangt. In het algemeen is dit van toepassing op medewerkers die langer dan twee jaar in dienst zijn bij dezelfde werkgever. In het geval de werknemer afvloeit via de kantonrechter of het UWV, is deze vergoeding verplicht. Ingeval van vrijwillig vertrek, zoals bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, is deze ontslagvergoeding niet verplicht maar  wordt  niettemin in de meeste gevallen een ontslagvergoeding aangeboden. Er zijn 2 soorten ontslagvergoeding, de transitievergoeding en de billijke vergoeding.

Transitievergoeding

Voor de transitievergoeding geldt een vaste formule, waarbij de dienstjaren en het salaris de uitgangspunten zijn. Men moet hiervoor minimaal twee jaar in dienst zijn geweest.

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding speelt een rol bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werkgever, zoals een onterecht ontslag op staande voet.

Advocaat Amsterdam arbeidsrechtVaststellingsovereenkomst

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen met wederzijds goedvinden. Een goede vaststellingsovereenkomst is een voorwaarde. Daarin zijn o.a. de ontslagvergoeding, post contractuele bedingen (zoals geheimhouding, concurrentiebeding) en de opzegtermijn geregeld. Het recht op een WW-uitkering is hierbij van groot belang. Ook bij boventalligheid of bedrijfseconomische redenen kan men een vaststellingsovereenkomst sluiten. Uiteraard geven wij juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst.

Hoger beroep tegen ontslag

Hoger beroep in ontslagzaken is sinds juni 2015 mogelijk.

Voorlopige voorziening

In spoedeisende zaken is een kort geding of voorlopige voorziening bij de kantonrechter mogelijk, bij voorbeeld bij

Specialist ontslag en arbeidsrecht in Amsterdam

Voor alle vragen of juridisch advies over het arbeidsrecht of ontslagrecht kunt u bij onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam terecht. Wij treden als advocaat bij ontslag en andere arbeidszaken op voor:

Betrokkenheid en persoonlijk contact met de cliënt staan bij ons voorop.

advocaat-arbeidsrecht-ontslag-centrum-AmsterdamContact met advocaat Amsterdam arbeidsrecht

Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaat in centrum Amsterdam voor juridisch advies over arbeidsrecht of ontslagrecht.

 

 
[ratings]

Call Now Button
advocaat amsterdam