Advocaat achterstallig salaris Amsterdam

avatar

Achterstallig loon

Advocaat achterstallig salaris AmsterdamAdvocaat Amsterdam achterstallig loon

Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam geeft juridisch advies en voert procedures bij de kantonrechter over achterstallig salaris. De juridische term voor salaris is loon. Als advocaat arbeidsrecht te Amsterdam verlenen wij rechtshulp in geval van achterstallig salaris. Het achterstallig loon kan worden gevorderd in kort geding. Ook kan het faillissement van de werkgever worden aangevraagd. Het betalen van salaris is een van de belangrijkste verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst. Daartegenover staat de verplichting van de werknemer om zelf de werkzaamheden te verrichten. Salaris of loon wordt per vier weken of per maand betaald.

Incasseren van achterstallig salaris

Als een werkgever geen salaris meer betaalt aan de werknemer kan onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam u bijstaan bij het snel incasseren van het achterstallige salaris. Achterstallig salaris kan ontstaan bij een geschil over ontslag of ziekte. Als duidelijk is dat de werkgever tekort schiet, ligt een kort geding voor de hand. In de meeste gevallen kan er op korte termijn een rechtszitting plaatsvinden bij de rechtbank wegens achterstallig salaris. Vaak is er binnen 2 weken een uitspraak over achterstallig salaris.

Achterstallig salaris bij ziekte/arbeidsongeschiktheid werknemer

Een veel voorkomende redenen om salaris of loon niet betalen, doet zich voor als de werknemer zich niet houdt aan de voorschriften bij ziekte. Op grond van het bepaalde in artikel 7:629 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) heeft een werknemer, kort gezegd, recht op loondoorbetaling bij ziekte. Een werknemer is echter op grond van artikel 7:660a BW verplicht om:

 • redelijke aanwijzingen van de werkgever of de bedrijfsarts na te komen
 • en passende arbeid te verrichten waartoe de werkgever hem in staat stelt.

Doet hij dat niet met een deugdelijke grond, dan is, op grond van artikel 7:629 lid 6 BW, de werkgever gerechtigd de loonbetalingsverplichtingen op te schorten (artikel 7:629 lid 3 onder d BW).

Niet werken in de risicosfeer van de werknemer

Er kan ook een geschil over achterstallig salaris ontstaan als de werknemer geen werkzaamheden verricht, bijvoorbeeld als hij gedetineerd is of geschorst. Artikel 7:627 BW bepaalt dat de werkgever geen loon verschuldigd is voor de tijd dat de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht. Op grond van het bepaalde in artikel 7:628, eerste lid, BW behoudt de werknemer echter het recht op het naar tijdruimte vastgestelde loon

 • indien hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht
 • door een oorzaak die in redelijkheid voor rekening van de werkgever behoort te komen.

In sommige gevallen bepaalt de rechter dat het niet werken en het niet krijgen van salaris of loon voor rekening en risico van de werknemer is, bijvoorbeeld in het geval dat de werknemer terecht op staande voet is ontslagen en dat ontslag later is ingetrokken.

Ontslag op staande voet

Ook bij een onjuist ontslag op staande voet kan er sprake zijn van ten onrechte niet betaald loon. Een ontslag op staande voet moet voldoen aan strenge voorwaarden.

 • Als blijkt dat er geen sprake is geweest van een dringende reden,
 • of dat het ontslag niet onverwijld is gegeven,

kan de kantonrechter het ontslag achteraf vernietigen. De werknemer kan, samen met een verzoek tot vernietiging van het onterecht gegeven ontslag op staande voet, bij de kantonrechter een loonvordering instellen vanaf de periode dat het salaris ten onrechte is stopgezet. Daarnaast kan de werknemer bij een ten onrechte verleend ontslag op staande voet om een een billijke vergoeding verzoeken als de dienstbetrekking niet wordt hersteld.

Kort geding of aanvraag faillissement werkgever bij achterstallig salaris

Bij het voeren van een kort geding over achterstallig salaris is er altijd enig risico. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad moet de rechter voorzichtig zijn als er een kort geding wordt gevoerd over een geldvordering. Voor toewijzing daarvan is in kort geding slechts plaats:

 • als het bestaan en de omvang van de vordering voldoende aannemelijk zijn
 • en uit hoofde van onverwijlde spoed een onmiddellijke voorziening vereist is.

Restitutie risico in kort geding

Bovendien moet in kort geding ook het zogenaamde restitutierisico door de rechter worden meegewogen, namelijk het risico dat het achterstallig salaris door de werknemer niet kan worden terugbetaald, in het geval de veroordeling in kort geding (in hoger beroep of in een bodemprocedure) geen stand houdt. Soms wordt ter onderbouwing van de spoedeisendheid aangevoerd dat de werknemer schulden heeft, zodat aannemelijk is dat een restitutierisico aanwezig is. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam heeft ruime ervaring in het voeren van procedures bij de kantonrechter en kan u over de goede en kwade kansen van een procedure juridisch adviseren.

Aanvraag faillissement rechtbank

Naast het voeren van een kort geding wegens achterstallig salaris kan onze advocaat in Amsterdam bij achterstallig salaris ook optreden bij het aanvragen van het faillissement van de werkgever bij de rechtbank. Als de rechtbank de werkgever failliet verklaart, zal de curator het personeel mogen ontslaan. Hij moet zich bij opzegging houden aan een korte opzegtermijn van 1 maand tot maximaal zes weken. Er gelden bij faillissement geen opzegverboden.

UWV betaalt achterstallig loon

Zodra een werkgever failliet is verklaard, heeft de werknemer bij achterstallig salaris recht op een faillissementsuitkering wegens betalingsonmacht. Het UWV vergoedt dan het achterstallig salaris vanaf dertien weken voor datum faillissement alsmede de periode na datum faillissement tot ontslagdatum aan de werknemer. Het gaat daarbij om:

 • achterstallig loon
 • emolumenten
 • onkostenvergoedingen
 • loon over de opzegtermijn
 • uitbetaling van nog openstaande vakantiedagen
 • vakantietoeslag
 • pensioenpremie
 • verhuiskostenvergoeding (indien de verhuizing in die periode van 13 weken valt)
 • overwerk
 • verkeersboetes die de werkgever normaalgesproken zou betalen

Dertien weken voor opzegging arbeidscontract

De financiële vergoedingen gelden tot dertien weken voorafgaande aan de datum van de opzegging door de curator. Om aanspraak te kunnen maken op deze vergoeding moet de aangifte van de werknemer tijdig bij het UWV binnen zijn.

De overblijvende loonvorderingen, die het UWV niet uitbetaalt, kunnen ter verificatie bij de curator worden ingediend.

Wettelijke rente en wettelijke verhoging bij achterstallig loon

Op grond van artikel 7:625 lid 1 maakt de werknemer aanspraak op een wettelijke verhoging over het achterstallig loon indien dit niet-voldoen van het loon aan de werkgever is toe te rekenen. Deze verhoging kan oplopen tot maximaal 50% van het achterstallig loon. In veel gevallen matigt de kantonrechter deze vergoeding tot 25% of tot een lager percentage, afhankelijk van het verwijt dat aan de werkgever kan worden gemaakt

Contact met advocaat in Amsterdam over achterstallig salaris

Contact met advocaat in Amsterdam over achterstallig salarisVoor meer juridisch advies over incassering van achterstallig salaris kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat tevens specialist arbeidsrecht in Amsterdam.

[ratings]

Call Now Button