Ambtsberichten in het militaire ambtenarenrecht

avatar

advocaat Ambtsbericht militaire ambtenarenrecht amsterdam

Heeft u een uitnodigingsbrief voor een hoorzitting bestuursrechtelijke hoorzitting ontvangen, waarin staat dat aan u mogelijk een ambtsbericht wordt opgelegd? Gelet op de mogelijke langdurige negatieve gevolgen voor uw loopbaan bij Defensie doet u er verstandig aan tijdig juridisch advies in te winnen en/of u door een jurist of advocaat in Amsterdam deskundig te laten bijstaan in deze procedure. Voorkom onnodige stilstand in uw loopbaan. Onze juridische adviseur in Amsterdam, advocaat mr. Krystle Aaron-de Bies, kan u, gezien haar ervaring als adviseur van commandanten van Defensie in dergelijke procedures, op deskundige wijze bijstaan.

Ambtsberichten in het militaire ambtenarenrecht

Het ambtsbericht is geregeld in artikel 28c van het Algemeen militair ambtenarenreglement (AMAR). Onder een ambtsbericht wordt verstaan: een schriftelijk bericht, afkomstig van een commandant of een chef en gericht tot het nemen van rechtspositionele beslissingen. Het ambtsbericht bevat gegevens aangaande het functioneren of het gedrag van een militair. Onder deze gegevens worden ook negatieve gedragingen verstaan. Deze negatieve gedragingen kunnen betrekking hebben op ongewenst gedrag en kunnen leiden tot ontslag of schorsing.

Een ambtsbericht is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat alle zorgvuldigheidsvereisten bij de voorbereiding van een dergelijk besluit in acht moeten worden genomen. Zo moet een militair voorafgaand aan de vaststelling van het ambtsbericht bestuursrechtelijk worden gehoord.

Het indienen van bedenkingen in het militaire ambtenarenrecht

Tijdens de hoorzitting moet de militair in de gelegenheid worden gesteld zijn zienswijze op de betreffende feiten en omstandigheden te geven. Na de uitreiking van het voorgenomen ambtsbericht heeft de militair vier weken de tijd om eventuele bedenkingen tegen het besluit kenbaar te maken.

Wat is voor de militair van belang tijdens de zogenoemde bedenkingenfase?

Correcte weergave van de feiten en omstandigheden en termijn van zes jaar

  • De gegevens die in het ambtsbericht worden vastgelegd kunnen het functioneren van de militair in brede zin raken. Bij het indienen van de bedenkingen is het voor de militair daarom in het bijzonder van belang na te gaan of de in het voorgenomen ambtsbericht vastgestelde feiten en omstandigheden correct zijn.
  • Bij het indienen van de bedenkingen moet de militair zich er ook van bewust zijn dat een ambtsbericht gedurende een periode van ten hoogste zes jaren na de vaststelling ervan kan worden meegewogen bij een te nemen rechtspositioneel besluit. Hierbij kan worden gedacht aan functietoewijzing en bevordering, doorstroom, opleiding, et. cetera. Met andere woorden: elk besluit dat de militair in zijn rechtspositie kan raken.

Maar (!): het is geen wet van meden en perzen dat een ambtsbericht per se voor de duur van zes jaren moet worden opgelegd. Het bevoegde gezag heeft immers door de zogenoemde kan bepaling de discretionaire bevoegdheid van deze termijn af te wijken. Volg artikel 28c, vijfde lid, van het AMAR.

Het bevoegde gezag moet bij de vaststelling van een ambtsbericht rekening houden met de door de militair ingediende bedenkingen. Als gevolg van de ingediende bedenkingen kan het bevoegde gezag ook besluiten af te zien van de vaststelling van het ambtsbericht.

Is een ambtsbericht wel het juiste instrument?

Vanwege de negatieve gevolgen voor de loopbaan van de militair moet altijd door het bevoegde gezag de afweging worden gemaakt of het ambtsbericht wel het juiste instrument is voor vastlegging of dat gebruik van bestaande instrumenten zoals een functioneringsgesprek of een beoordeling meer voor de hand ligt.

Contact met advocaat militair ambtenarenrecht in Amsterdam 

Voor meer informatie en juridisch advies over de militaire rechtspositie, waaronder ontslag, kunt u contact opnemen met een van onze gespecialiseerde advocaten of juristen strafrecht. Onze specialist militair recht advocaat mr. K.K.A. Aaron-de Bies in Amsterdam kan u in alle voorkomende juridische procedures bijstaan.

Call Now Button