Juridisch advies voor personeel van ambassades in Amsterdam

avatar

Advocaat personeel ambassade Amsterdam
Advocaat personeel ambassade Amsterdam

Onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geeft sinds 1997 juridisch advies aan personeel in dienst van ambassades. Personeel dat werkzaam is voor een buitenlandse ambassade moet er rekening mee houden dat een loonvordering wegens achterstallig loon niet altijd wordt uitbetaald. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam gaat in het onderstaande in op het immuniteitsbeginsel dat van toepassing is bij executies van vonnissen op buitenlandse staten. Een door de rechter toegewezen loonvordering tegen een buitenlandse staat kan stranden als er niet vrijwillig wordt betaald. In normale gevallen kan een toewijzend vonnis, waardoor achterstallig salaris moet worden betaald, namens de werknemer worden geëxecuteerd door de deurwaarder.

Achterstallig salaris

Op eigendommen van een vreemde staat kunnen echter door een advocaat geen executiemaatregelen worden getroffen, wanneer deze goederen voor de publieke dienst van dat land zijn bestemd. Voorbeelden zijn eigendommen van de ambassade, zoals de bankrekening. De gedachte hierachter is dat de ene soevereine staat zich niet mag mengen in de publieke taakuitoefening van een andere soevereine staat. Dit kan aanleiding geven tot diplomatieke incidenten.

Volkenrecht en deurwaarder bij ambassades

Om deze reden is in art. 13a Wet Algemene Bepalingen bepaald dat de rechtsmacht van de rechter en de uitvoerbaarheid van vonnissen is beperkt ‘door de uitzonderingen in het volkenregt erkend’. Art. 3a van de Gerechtsdeurwaarderswet legt de deurwaarder de verplichting op om opdracht tot het verrichten van ambtshandelingen, die mogelijk in strijd zijn met de volkenrechtelijke verplichtingen van de Staat, te melden aan de Minister van Veiligheid en Justitie. Dat kan bijvoorbeeld gaan over het incasseren van achterstallig loon van een buitenlandse ambassade. De minister kan de deurwaarder verbieden het vonnis te executeren. Er mag dan geen beslag worden gelegd op de eigendommen van de ambassade.

Het voorkomen van internationale (diplomatieke) verwikkelingen tussen soevereine staten is (helaas) van een hogere orde dan het belang van een werknemer die zijn salaris ten onrechte niet ontvangt.

Het is vaste rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat dit geen schending van art. 6 EVRM oplevert.ij

Kort geding medewerker ambassade bij achterstallig loon

Een werknemer die sinds 13 maart 2013 in dienst was van een buitenlandse staat uit het Midden Oosten, die in kort geding werd bijgestaan door onze advocaat arbeidsrecht mr. Snijders, werd hiermee geconfronteerd. De medewerker was langdurig ziek, sinds mei 2016, en werd al die tijd niet uitbetaald. Ook vakantiegeld was nog nooit door de ambassade aan de werknemer betaald. De werknemer had het betreffende land in kort geding gedagvaard.

Immuniteit van ambassades

De buitenlandse staat had in kort geding onder meer betoogd dat er geen spoedeisend belang zou zijn bij deze loonvordering en dat de werknemer, die als chauffeur bij de ambassade in dienst was, niet bevoegd zou zijn om het betreffende land te dagvaarden. Deze weren werden door de rechtbank verworpen. De vorderingen tot betaling van achterstallig loon en vakantiegeld werden door de kantonrechter toegewezen. Vermeerderd met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente bedroeg dit alles bij elkaar een aanzienlijk bedrag aan onbetaald salaris, van enkele tienduizenden euro’s. Niettemin kan deze vordering niet door de deurwaarder worden geëxecuteerd, omdat de buitenlandse staat zich beroept op het beginsel van immuniteit.

Diplomatie en en buitenlandse ambassade

Alleen diplomatieke medewerking zou nog uitkomst kunnen bieden. Zolang echter het Ministerie van Buitenlandse zaken niet bereid is om de buitenlandse staat op haar morele verplichtingen om salaris aan haar werknemer te attenderen, is personeel in dienst van een buitenlandse ambassade, ondanks de stempel ‘in naam van de Koning’ boven onze vonnissen, in het arbeidsrecht vogelvrij. Medewerkers die willen werken bij een buitenlandse ambassade, dienen er rekening mee te houden dat zij bij een loonvordering achter het net kunnen vissen.

Contact met advocaat personeel ambassade in Amsterdam

Advocaat personeel ambassade AmsterdamVoor meer informatie en juridisch advies over loonvorderingen in het arbeidsrecht, ook bij loonvorderingen van personeel van buitenlandse ambassades, kunt u contact opnemen met onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam, mr. P.Chr. Snijders.

Call Now Button