Einde partneralimentatie, kan een rechter alimentatie stoppen wegens schenden privacy?

avatar

Advocaat Amsterdam alimentatie bij wijziging van omstandigheden

Advocaat Amsterdam alimentatie

 

Onze advocaat echtscheiding en alimentatie in Amsterdam en het Gooi mr. Jacobs kan cliënten adviseren ten aanzien van kinder– en partneralimentatie. In geval van een ‘wijziging van omstandigheden’ kan een rechter de partneralimentatie op verzoek van een ex-echtgenoot wijzigen: verhogen, verlagen of op nihil stellen. Onze advocaat familierecht mr. Rob Jacobs in Amsterdam is gespecialiseerd in familierecht en daarmee in alle aspecten van alimentatie. 

Advocaat inschakelen om lopende alimentatie te verminderen of te eindigen

Alimentatie advocaat Mr. Jacobs bespreekt hieronder een belangrijke uitspraak waarin is bepaald dat alimentatie moet stoppen wegens een ernstige inbreuk op de privacy. De rechtbank in Den Haag bepaalde dat de man met ingang van 1 februari 2018 € 796 per maand als partneralimentatie aan de vrouw diende te betalen. De man gaat hiervan met zijn advocaat in beroep bij het gerechtshof te Den Haag alwaar de eerdere beschikking van de rechtbank op 25 september 2019 werd vernietigd.

Andere omstandigheden bij wijzigen alimentatie

De rechter kan, buiten het in de wet geregelde geval van hertrouwen of opnieuw samenleven als ware partijen getrouwd, op verzoek van een advocaat een lopende alimentatie doen eindigen. Dat kan alleen wegens “andere omstandigheden” dan ontbrekende draagkracht of behoefte op de grond dat:

  • het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is om van de gewezen echtgenoot
  • nog langer een bijdrage in het levensonderhoud te verlangen.

Geschonden privacy reden voor stopzetting van de alimentatie?

In dit geval deed de advocaat van de man, die alimentatie moest betalen, een beroep op het volgende. Na de echtscheiding snuffelt de vrouw in de e-mails van haar ex-man. Volgens de advocaat van de man heeft de vrouw willens en wetens ingebroken in zijn privé e-mailaccount en heeft zij hierdoor in ernstige mate zijn privacy geschonden. Dat was een reden om via de advocaat stopzetting van de alimentatie te eisen.

Doel om de man en zijn inkomen te beschadigen

De man had zijn wachtwoord na scheiding niet veranderd. De vrouw heeft vervolgens meerdere berichten naar de (ex)werkgever van de man doorgestuurd. Dat deed ze met het uitsluitende doel om de man te beschadigen. Uit deze mails bleek dat de man producten van zijn werkgever, nadat hij ze had gereviseerd, doorverkocht aan bestaande klanten van werkgever, zonder de opbrengst aan zijn werkgever af te staan. De vrouw is vanwege computervredebreuk inmiddels strafrechtelijk veroordeeld. Ze heeft een werkstraf van 40 uren opgelegd gekregen. De vrouw had volgens de advocaat van de man moeten beseffen dat door het versturen van de e-mails het aanzienlijke risico bestond dat het dienstverband van de man, en daarmee zijn inkomen, direct in gevaar zou kunnen komen. Uiteindelijk heeft dat risico zich ook verwezenlijkt en is de man zijn baan om die reden kwijt geraakt.

Vaststellen van partneralimentatie: ook omstandigheden van niet financiële aard

Het hof stelt in hoger beroep voorop dat een rechter bij het vaststellen van de partneralimentatie rekening kan houden met de omstandigheden van niet financiële aard. Deze hebben dus niets te maken met

  • de behoefte aan de zijde van een alimentatie-ontvanger
  • noch met de draagkrachtaan de zijde van de alimentatiebetaler.

Procedures tot wijziging van alimentatie

Deze twee items vormen overigens de hoofdmoot van procedures tot wijziging van alimentatie in de rechtspraktijk. Daarvoor is het inschakelen van een advocaat noodzakelijk.

Niet iedere vorm van wangedrag is grievend gedrag voor stopzetting alimentatie

In uitzonderlijke gevallen kan grievend gedrag van een der gewezen echtgenoten tot de conclusie leiden dat het

  • naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
  • onaanvaardbaar is om van de gewezen echtgenoot een (volledige) bijdrage in het levensonderhoud te verlangen.

Onherroepelijk karakter van beëindiging dan wel matiging van de alimentatie

In het algemeen geldt dat bij de beoordeling in een concreet geval, of een zodanige situatie zich voordoet, terughoudendheid dient te worden betracht. Onder meer gelet op het onherroepelijk karakter van zo’n beëindiging dan wel matiging van de alimentatie. Voorts dient bedacht te worden dat het op zichzelf niet ongebruikelijk is dat een echtscheiding gepaard gaat met de nodige emoties. Niet iedere vorm van wangedrag dan wel grievend gedrag is dus een aanleiding om de onderhoudsverplichting te beëindigen dan wel te matigen.

Einde aan alimentatieverplichting

In de zaak van de computervredebreuk door de alimentatie-ontvangende vrouw oordeelde het gerechtshof dat daadwerkelijk sprake is van grievend gedrag jegens de man. dat was zo ernstig, dat aan de alimentatieverplichting van laatstgenoemde een einde is gekomen. Naar het oordeel van het hof had de vrouw geen inbreuk mogen maken op de privacy van de man. Dat had ze gedaan door door zichzelf toegang te verschaffen tot zijn e-mail account om vervolgens de voor de man belastende e-mails door te sturen naar zijn werkgever, met alle negatieve gevolgen van dien.

Inbreuk op de privacy: partneralimentatie zonder recht of titel verkregen

De stelling van de advocaat van de vrouw dat zij in een opwelling heeft besloten om zo te handelen, acht het hof niet geloofwaardig. De eerste e-mail heeft de vrouw op 1 mei 2018 verstuurd, de tweede op 7 mei 2018. In de tussenliggende periode had de vrouw rustig over de gevolgen van het verzenden van de eerste e-mail kunnen nadenken. Door te handelen als is geschied, heeft de vrouw bewust schade aan de bestaanszekerheid van de man toegebracht.

Vrouw moet ontvangen alimentatie terugbetalen

De alimentatieverplichting is per ingangsdatum 1 juli 2018 door het hof beëindigd. Dit heeft tot gevolg dat de vrouw de hierna ontvangen partneralimentatie zonder recht of titel van de man heeft verkregen. Op haar rust dan ook de verplichting deze als onverschuldigd betaald aan hem terug te betalen. Dat zij de partneralimentatie reeds heeft geconsumeerd leidt niet tot een ander oordeel.

advocaat alimentatie AmsterdamContact over alimentatie met advocaat echtscheiding en alimentatie in Amsterdam en het Gooi

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren advocaat echtscheiding / alimentatie en overige familierechtelijke kwesties? Bel onze gespecialiseerde advocaat echtscheiding en alimentatie in Amsterdam en het Gooi voor vragen en juridisch advies.

[ratings]

Call Now Button