Afvloeiingsregeling in arbeidsovereenkomst geldt niet bij ontbinding

avatar

advocaat-afvloeiingsregeling-arbeidsrecht-amsterdam-ontbinding-arbeidscontractIn arbeidsovereenkomst overeengekomen beëindigingsregeling (afvloeiingsregeling)

Rechtbank Midden-Nederland heeft bij uitspraak van 30 juli 2013 bepaald dat ondanks een in de arbeidsovereenkomst overeengekomen afvloeiingsregeling (beëindigingsregeling), de ontbindingsrechter alsnog een andere vergoeding kan toekennen. Ook de in de arbeidsovereenkomst opgenomen opzegtermijn van 19 maanden werd door de ontbindingsrechter buiten beschouwing gelaten.

Ontbinding arbeidscontract en afvloeiingsregeling

‘Een vooraf overeengekomen contractuele regeling (afvloeiingsregeling) doet geen afbreuk aan de vrijheid van de ontbindingsrechter om een vergoeding naar billijkheid toe te kennen (zie ook HR 2 april 2004 JAR 2004,112 Drankencentrale/Blakborn). In de arbeidsovereenkomst wordt immers gesproken over beëindiging, waar thans een verzoek tot ontbinding voorligt. De overeengekomen opzegtermijn van thans 19 weken (?) blijft in een dergelijke procedure ook buiten beschouwing’.

In de door de rechtbank bedoelde uitspraak van de Hoge Raad is bepaald dat:

  • een bij voorbaat afgesproken afvloeiingsregeling
  • niet wegneemt dat de rechter (op de voet van artikel 7:685 BW) moet onderzoeken of alsnog een vergoeding dient te worden toegekend.

De rechter dient dan wel rekening te houden met de contractuele afvloeiingsregeling.

De kantonrechter heeft in het onderhavige geval bij het bepalen van de vergoeding (afvloeiingsregeling) de “kantonrechtersformule” toegepast. Deze kwam in plaats van de contractuele vergoeding.

Sinds 2015 geldt de transitievergoeding als ontslagvergoeding. Deze is in de wet vastgelegd, en is toepasselijk als een werknemer langer dan 2 jaar in dienst is geweest.

Hoogte transitievergoeding

Voor werknemers die bij ontslag 50 jaar of ouder zijn is er een overgangsregeling. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door het salaris per maand en het aantal halve dienstjaren. De transitievergoeding is aan een grens gebonden, maximaal € 77.000 bruto. De hoofdregel is 1/6 maandsalaris per elk half dienstjaar in de eerste 10 jaar, en 1/4 maandsalaris per half dienstjaar vanaf 10 jaar in dienst. De vergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV (ontslagvergunning), kantonrechter (ontbinding) of na afloop van een jaarcontract na minimaal 2 jaar.

Ontslagvergoeding versus afvloeiingsregeling

Ten aanzien van de hoogte van de vergoeding overwoog de rechtbank dat de verzochte ontbinding te wijten is aan c.q. in de risicosfeer ligt van de werkgever, die een ander profiel wilde voor haar toekomstig directeur, die het “gezicht” van de vereniging is. Dat laatste betekende ook, dat de directeur de consequenties daarvan moest accepteren: ‘Als de vereniging vervolgens na vele jaren tot de conclusie komt dat het nodig of gewenst is dat een andere koers gevaren moet gaan worden is daaraan inherent dat de directeur plaats zal moeten maken voor een andere directeur. Partijen hebben ook niet voor niets in de arbeidsovereenkomst terzake alvast een regeling is getroffen’.

Rekening houdende met alle hiervoor weergegeven omstandigheden van het geval resulteerde dit in een factor van C = 1, € 437.926,58 bruto in plaats van de afvloeiingsregeling.

Opzegtermijn en afvloeiingsregeling

Over de opzegtermijn overwoog de kantonrechter dat hij in geval van ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet gehouden was om rekening te houden met de overeengekomen opzegtermijn van 19 maanden zoals bepaald in de afvloeiingsregeling (eerder in de uitspraak werd 19 weken genoemd, kennelijk een verschrijving). De fictieve opzegtermijn bedroeg in dit geval 4 maanden. Dat leidde tot een verschuiving van het recht op WW in de tijd, maar niet tot een verlies van recht op WW. Er werd daarom geen rekening gehouden met (vergoeding van) de fictieve opzegtermijn.

Contact met advocaat ontslagrecht in Amsterdam over afvloeiingsregeling en ontbinding arbeidscontract

Voor meer juridisch advies over afvloeiingsregeling en ontbinding van een arbeidscontract door de kantonrechter of andere vormen van ontslag kunt u contact opnemen met ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam.

 

Call Now Button