Afschaffing status ambtenaar

avatar

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren

Onze advocaten ambtenarenrecht in Amsterdam geven juridisch advies over de status van ambtenaren. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is door de Eerste Kamer, met enige vertraging, aangenomen op 8 november 2016. Dat gebeurde na een initiatiefvoorstel van twee Tweede Kamerleden van D66 en het CDA. Deze wet betekent een aanzienlijke wijziging binnen het ambtenarenrecht. Hierdoor worden de arbeidsverhoudingen bij de overheid grotendeels gelijk getrokken met die van werknemers in het bedrijfsleven, met uitzondering van die gevallen waarin er ‘zwaarwegende argumenten’ zijn om dit niet te doen. Alleen in dat geval blijven de voor ambtenaren bijzondere bepalingen nog gelden. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam licht dit toe.

Arbeidscontract

Hierdoor wordt de ambtelijke aanstelling en de eenzijdige vaststelling van arbeidsvoorwaarden vervangen door een reguliere arbeidsovereenkomst, waarop een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) van toepassing zal zijn, in plaats van de bestaande rechtspositieregelingen.

Ontslagbescherming

De rechtsbescherming van de ambtenaar zal dan gelijk worden getrokken met die van een werknemer. Dit betekent o.a. dat het bevoegde gezag bij een verschil van inzicht of bij onenigheid een verzoekschrift moet indienen bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Er is dan geen sprake meer van een ontslagbesluit waartegen de ambtenaar in bezwaar kan bij werkgever en in beroep bij de bestuursrechter.

Ambtenarenrecht

De wet zal overigens geen einde maken aan het eigen karakter van het ambtenaarschap. Ook de benaming ambtenaar blijft bestaan, net als de Ambtenarenwet, die zal worden vernieuwd, met regels voor ambtenaren over o.a.

  • de geheimhoudingsplicht,
  • het verbod om giften aan te nemen
  • de plicht om andere functies te melden.

Bijzondere positie

De nieuwe regeling geldt overigens niet voor alle ambtenaren. Er zijn groepen die gezien hun bijzondere positie hun oude status behouden, zoals

  • medewerkers van politie en defensie,
  • rechters,
  • officieren van justitie
  • politieke ambtsdragers, zoals Kamerleden, burgemeesters en wethouders.

advocaat normalisering rechtspositie ambtenarenWanneer de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren precies in werking zal treden is nog niet duidelijk. Artikel X treedt in werking met ingang van 28 maart 2017. De overige artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, waarschijnlijk in 2020.

Interessant zal o.a. zijn  de vraag in hoeverre de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, bijvoorbeeld in de vorm van goed werkgeverschap, via het ambtenarenrecht kunnen worden toegepast in het privaatrecht.

Rechten en plichten ambtenaren corona-crisis advocaat AmsterdamContact met advocaat gespecialiseerd in ambtenarenrecht voor ambtenaren in Amsterdam

Zoek je betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist ambtenarenrecht in Amsterdam, of mocht je nog meer vragen hebben over het corona-virus of andere vragen over je (nieuwe) rechtspositie als ambtenaar als gevolg van de Wrna, voel je vrij om contact met mij op te nemen. Ik ben als advocaat op werkdagen te bereiken op: 020 – 522 1999 of stuur me een mailbericht naar ons advocatenkantoor: debies@wsadvocaten.nl.

Call Now Button