Advies vaststellingsovereenkomst Amsterdam

avatar

Juridisch advies vaststellingsovereenkomst-amsterdam
Advies over vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

Advies of onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst in Amsterdam? De gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht van ons advocatenkantoor in Amsterdam geeft sinds 1997 juridisch advies bij het toetsen van een vaststellingsovereenkomst. Wij weten als jurist arbeidsrecht waar wij bij een advies over een vaststellingsovereenkomst of een afvloeiingsregeling op moeten letten. Onze ontslag advocaten beoordelen en controleren in geval van ontslag de beëindigingsovereenkomst (ontslagregeling met instemming), niet alleen na 2 jaar ziekte of bij een arbeidsconflict maar ook bij een bedrijfseconomische redenen (zoals reorganisatie).

Ga direct naar advies per telefoon of email, upload uw vaststellingsovereenkomst

Ontslagbrief met wederzijds goedvinden

Alleen met een beëindigingsovereenkomst of ontslagbrief met wederzijds goedvinden (ontslagovereenkomst) die voldoet aan de eisen van het UWV, is er recht op (behoud van) een WW uitkering en is de werknemer niet verwijtbaar werkloos. Het advies van onze vaststellingsovereenkomst advocaat is in de eerste plaats gericht op behoud van een WW-uitkering.

Advies vaststellingsovereenkomst AmsterdamAdvies over een vaststellingsovereenkomst

Als ontslagspecialist in Amsterdam controleren wij landelijk de overeenkomst (vso). Ook geven wij bij ontslag juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst in en buiten Amsterdam. Op alle onderdelen. Dit is mogelijk bij alle soorten arbeidscontracten, zoals deeltijd en een 0 uren contract en daarbij onderhandelen onze advocaten arbeidsrecht ook over de voorwaarden van het ontslag:

 • einddatum uitdiensttreding
 • transitievergoeding
 • vrijstelling van werk
 • postcontractuele bedingen (zoals relatiebeding en concurrentiebeding)
 • vergoeding van de juridische advocaat kosten
 • vergoeding van de openstaande vakantiedagen en verlofuren
 • bonus en dertiende maand
 • getuigschrift
 • fictieve opzegtermijn
 • relatiebeding
 • geheimhouding
 • bedenktijd
 • finale kwijting over en weer.

Vaststellingsovereenkomst en ontslagvergoeding

Een belangrijk onderdeel van ons advies over een vaststellingsovereenkomst is de hoogte van de transitievergoeding, namelijk een vorm van ontslagvergoeding. Hoewel de transitievergoeding niet verplicht in een beëindigingsovereenkomst, is dit wel vaak het uitgangspunt. In  veel gevallen knoopt men aan bij de wettelijke regeling over ontslag.

Hoogte van de transitievergoeding

De transitievergoeding is maximaal € 78.000 bruto of het (hogere) jaarsalaris. De hoofdregel is 1/3 maandsalaris per elk dienstjaar De vergoeding geldt alleen bij ontslag via UWV (ontslagvergunning) of de kantonrechter (ontbinding) of na afloop van een contract. Wij rekenen bij wijze van advies de transitievergoeding voor u uit.

Kantonrechtersvergoeding in de beëindigingsovereenkomst

In bepaalde gevallen is in ons advies over een vaststellingsovereenkomst de kantonrechtersvergoeding van toepassing, bijvoorbeeld in een sociaal plan bij reorganisatie. Welke vergoeding er komt is afhankelijk van de omstandigheden. Onze advocaat in Amsterdam kan dit in zijn advies over een vaststellingsovereenkomst voor u uitrekenen en controleren. In het ontslagrecht geldt ook een billijke vergoeding (billijkheidsvergoeding) maar alleen de rechter kan deze opleggen en is niet van toepassing bij een ontslagovereenkomst.

Advies vaststellingsovereenkomst AmsterdamTransitievergoeding als vergoeding bij ontslag verplicht in een beëindigingsovereenkomst?

Het toekennen van een vergoeding is niet verplicht bij het sluiten van een beëindigingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst is immers geen opzegging van de arbeidsovereenkomst, maar een contract waarvoor de contractsvrijheid geldt. Het gaat hier om beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden door middel van een beëindigingsovereenkomst, waarin partijen van alles mogen regelen.

Dat blijkt uit de hieronder genoemde uitspraak. In deze zaak voerde de advocaat van de werknemer tevergeefs aan dat de arbeidsovereenkomst feitelijk door de werkgever is ‘opgezegd’. Verder meende de advocaat van de werknemer dat er op de werkgever op grond van goed werkgeverschap, de verplichting rust om de werknemer te wijzen op ‘het recht’ op een transitievergoeding.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomstVaststellingsovereenkomst: transitievergoeding niet verplicht

De kantonrechter (Rechtbank Midden-Nederland, 11 december 2015) overwoog dat sinds 1 juli 2015 de mogelijkheid bestaat dat de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt met instemming van de werknemer. Bij deze opzegging is de werkgever een ontslagvergoeding verschuldigd. De kantonrechter concludeerde echter dat het hier niet om een opzegging ging, maar om een beëindigingsovereenkomst.

Onderhandelen over ontslagvergoeding

Gebruikelijk is dat in een ontslagovereenkomst juist wel een vergoeding wordt toegekend, omdat de werkgever die naar het UWV of de kantonrechter gaat om de arbeidsovereenkomst te laten beëindigen, in de meeste gevallen ook een ontslagvergoeding moet betalen. Vanwege de kosten en de duur van een procedure is een beëindigingsovereenkomst dan voordeliger. Zo kan onze ontslag advocaat in Amsterdam onderhandelen over een (hogere) ontslagvergoeding in het kader van advies over een vaststellingsovereenkomst.

Advies vaststellingsovereenkomst AmsterdamBeëindigingsovereenkomst en ziekte

Een zieke werknemer mag tijdens arbeidsongeschiktheid niet zomaar met een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst akkoord gaan. Als hij vrijwillig tekent voor ontslag weigert het UWV de ZW (en WW) uitkering, tenzij de arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar duurt. Of samenhangt met de arbeidsrelatie. Ons advies over een vaststellingsovereenkomst in geval van ziekte is om te wachten tot de wachttijd van het UWV is verstreken. Na 2 jaar ziekte (104 weken) is dat wel mogelijk, tenzij het UWV de werkgever een loonsanctie oplegt.

Advies over een vaststellingsovereenkomst en tijdelijk contract

Ook bij een tijdelijk contract zonder opzegbeding kan het aangaan van een vaststellingsovereenkomst bij het UWV een probleem opleveren voor de WW uitkering.

Juridische kosten controleren beëindigingsovereenkomst

De advocaatkosten (kosten rechtsbijstand) voor advies over een vaststellingsovereenkomst en het controleren van een vaststellingsovereenkomst worden vrijwel altijd vergoed door de werkgever.

Juridisch advies vaststellingsovereenkomstJuridisch advies van advocaat vaststellingsovereenkomst in Amsterdam

Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is gespecialiseerd in juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst, waaronder de transitievergoeding. Voor (gratis) juridisch advies over uw vaststellingsovereenkomst of het controleren van uw beëindigingsovereenkomst kunt u contact opnemen met onze ervaren advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders: 020-5221999.

 

vso

Betaalt de werkgever mijn juridische advieskosten bij een vaststellingsovereenkomst?

Ons juridisch advies over een vaststellingsovereenkomst is voor een werknemer vrijwel altijd gratis. De advieskosten worden immers veelal door de werkgever tegen een bepaald tarief vergoed. In de beëindigingsovereenkomst wordt hiervoor een bepaald budget aan advocaatkosten opgenomen. Als nodig onderhandelen wij namens u over de hoogte van de vergoeding van de advocaatkosten. In dat geval is ons advies gratis.

Krijg ik een WW uitkering als ik akkoord ga met een vaststellingsovereenkomst?

Normaalgesproken krijgt u als werknemer bij geregeld ontslag recht op een WW uitkering, mits de overeenkomst aan alle eisen van het UWV voldoet. Daarom is het van belang dat u de vaststellingsovereenkomst goed laat controleren. Niet alle vaststellingsovereenkomsten voldoen aan de eisen van het UWV. Daarnaast stelt het UWV aanvullende eisen bij de aanvraag van een WW uitkering, zoals de voorwaarde dat u bent verzekerd voor werkloosheid en dat u de laatste 36 weken voordat u werkloos werd minstens 26 weken heeft gewerkt.

Mag ik terugkomen op een vaststellingsovereenkomst nadat ik heb getekend?

Er geldt een wettelijke bedenktermijn van 2 weken na ondertekening. Als dit niet is vermeld in de vaststellingsovereenkomst zelf, is de bedenktermijn zelfs 3 weken.

Moet een vaststellingsovereenkomst een ontslagreden vermelden?

Ja. Het UWV verlangt dat u niet verwijtbaar werkloos bent en zal de overeenkomst daar op controleren. Daarom moet de vaststellingsovereenkomst een een zogenaamde ‘neutrale’ ontslagreden vermelden. Neutrale redenen om met wederzijds goedvinden ontslag te regelen kunnen zijn:

 • boventalligheid na reorganisatie (sociaal plan) of andere bedrijfseconomische redenen;
 • een geschil van inzicht of verstoorde verhouding op het werk;
 • langdurige ziekte (langer dan 2 jaar) zonder zicht op herstel (WIA).
Stellen wij ook vaststellingsovereenkomsten op?

Natuurlijk. Ook voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst kunt u bij ons terecht.

Wat betekent een vaststellingsovereenkomst voor mij?

Een vaststellingsovereenkomst betekent ontslag met wederzijds goedvinden. U gaat akkoord met ontslag op een bepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden. Vanaf de einddatum bent u werkloos. U neemt dus in overleg afscheid van uw werkgever. In de vaststellingsovereenkomst staan alle voorwaarden vermeld die betrekking hebben op het ontslag. In een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst (beëindigingscontract) worden alle zaken definitief geregeld die met ontslag te maken hebben.

Wat kunt u van onze advocaten verwachten?

Onze advocaten beoordelen en controleren uw beëindigingsoverkomst op alle onderdelen, van ontslagvergoeding tot de finale kwijting. Wij checken ontslagregelingen op alle onderdelen. Tevens onderhandelen wij met de werkgever over zaken als recht op WW, UWV, einddatum, ziekte, opzegtermijn en transitievergoeding.

Wat moet er in een vaststellingsovereenkomst staan?

Elke vaststellingsovereenkomst bevat een aantal vaste bepalingen. In ieder geval hoort er in te staan:

 • de einddatum
 • de ontslagvergoeding zoals transitievergoeding
 • voorwaarden die recht geven op een WW uitkering
 • uitbetaling vakantiedagen
 • vrijstelling van werk
 • inleveren bedrijfseigendommen
 • finale kwijting
 • vergoeding van juridische kosten

http://vaststellingsovereenkomst.amsterdam

[ratings]

Call Now Button
error: copyright WS Advocaten Amsterdam
advocaat amsterdam