Advies ontslag op staande voet

avatar

Advies van advocaat bij ontslag op staande voet in AmsterdamAdvies bij ontslag op staande voet Advocaat Amsterdam

Rechtshulp en juridisch advies bij ontslag op staande voet

Ontslagen op staande voet of overweegt u ontslag te geven? Als advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht te Amsterdam geven wij direct juridisch advies en rechtshulp bij ontslag op staande voet, aan werkgevers en werknemers.

Er zijn veel regels over geldig of ongeldig ontslag krijgen of geven op staande voet. Dit ontslag moet aan strenge voorwaarden en criteria voldoen, wil het standhouden als de werknemer het ontslag in een procedure bij de kantonrechter gaat aanvechten. Dit aanvechten of laten vernietigen door een advocaat ontslag bij de rechter moet binnen een termijn van 2 maanden gebeuren. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam is specialist in ontslag op staande voet en geeft advies aan zowel werkgevers als werknemers. Onze ontslag advocaten zijn op de hoogte van de actuele jurisprudentie over ontslag. Een afspraak op korte termijn is bij een van onze gespecialiseerd advocaten in regio Amsterdam altijd mogelijk.

Bel nu een advocaat arbeidsrecht: 020 – 522 1999  

Ontslag op staande voet: rechtshulp en juridisch adviesOntslag op staande voet en recht op WW

De gevolgen van opzegging (zo heet ontslag volgens de wet) zijn ernstig: een werknemer krijgt van het UWV geen WW uitkering bij opzegging op staande voet. Het ontslag is verwijtbaar. Een werkgever mag daarom alleen onmiddellijk ontslaan bij een dringende reden die meteen moet worden medegedeeld. Voor een ontslag op staande voet gelden volgens de wet de volgende eisen:

 • Er moet sprake zijn van een -voldoende- dringende reden;
 • Deze dringende reden moet de werknemer meteen (onverwijld) medegedeeld worden zodat de werknemer weet wat hem wordt verweten en zich tegen het ontslag kan verweren;
 • Het ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden. Er is weliswaar enige ruimte voor het uitvoeren van onderzoek of het inwinnen van juridisch advies, maar deze ruimte is zeer beperkt. Een werkgever mag dus niet te lang wachten met de opzegging.

Dringende redenen voor staande voet advies advocaat arbeidsrechtDringende redenen voor opzegging op staande voet

De dringende reden is nader bepaald in de wet ( lid 1 van artikel 7:677 van het Burgerlijk Wetboek). Dit betreft een opsomming van voorbeelden die de wet als dringende reden beschouwt. Sommige daarvan zijn inmiddels gedateerd. Het gaat hier om ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die tengevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren’ (art 7:678 BW). Dat kan ook gaan over ‘de druppel die de emmer deed overlopen’, zoals:

 • tonen van valse of vervalste getuigschriften, of opzettelijk valse inlichtingen geven omtrent de wijze waarop de vorige arbeidsovereenkomst is geeindigd,
 • in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid missen,
 • dronkenschap of ander liederlijk gedrag, ondanks waarschuwing,
 • diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven,
 • mishandeling, grovelijk beledigen of op ernstige wijze bedreigen,
 • iemand verleiden tot handelingen, strijdig met de wet of de goede zeden,
 • opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigen of (anderen) aan ernstig gevaar blootstellen,
 • bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaken,
 • weigeren te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten van de werkgever,
 • grovelijk de plichten uit de arbeidsovereenkomst veronachtzamen,
 • door opzet of roekeloosheid buiten staat geraken om de bedongen arbeid te verrichten.

Omstandigheden van het geval ontslag AmsterdamOmstandigheden van het geval bij opzegging. Waar kijkt de rechter naar?

Ook al is aan een van de voorwaarden voldaan, dan nog kunnen de concrete omstandigheden van het geval met zich mee dat er geen reden is voor opzegging van de arbeidsovereenkomst. De opzegging heeft immers verstrekkende gevolgen voor de werknemer. Een ontslag advocaat kan een verleend ontslag om die reden voorleggen aan de rechter om te laten vernietigen. Het is vervolgens aan de rechter om -achteraf- te wegen of de opzegging terecht is. Omstandigheden die bij opzegging meewegen zijn o.a.:

 • de aard en de ernst van de gedraging;
 • de duur van de arbeidsovereenkomst;
 • de wijze waarop de werknemer aan de dienstbetrekking invulling heeft gegeven;
 • de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen die een ontslag op staande voet voor hem zouden hebben.

Vernietigen van ontslag door advocaat in AmsterdamVernietigen van opzegging door advocaat in Amsterdam bij de kantonrechter

Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, kan de rechter de opzegging vernietigen. Als de advocaat van de werknemer dit -op goede gronden- binnen 2 maanden na de dag waarop het contract door ontslag op staande voet is geëindigd bij de kantonrechter aanvecht, blijft de arbeidsovereenkomst in stand.

Ook kan het zijn dat de werkgever bij een onterecht ontslag op staande voet een billijke vergoeding en andere vergoedingen moet betalen als hij na het ontslag niet meer in dienst wil blijven.

Doorbetaling salaris en wedertewerkstelling

Tevens kan de werknemer via een advocaat in dezelfde procedure een verzoek tot doorbetaling van het salaris instellen en  achterstallig loon vorderen. Ook kan de rechter de werkgever veroordelen om de werknemer op straffen een dwangsom toe te laten tot de werkzaamheden. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan u hierover in een gesprek uitgebreid voorlichten.

Ontslag bij ziekte?

Of opzegging op staande voet mogelijk is bij een zieke werknemer, die zich niet aan de controlevoorschriften houdt, is discutabel. De Hoge Raad heeft (in het Vixia Gerrits-arrest in 2004) geoordeeld dat de ‘enkele weigering van de werknemer om de controlevoorschriften bij ziekteverzuim na te leven’, onvoldoende reden is voor opzegging op staande voet. In het algemeen geldt dat een werkgever andere mogelijkheden heeft dan alleen ontslag bij ziekte, zoals het stopzetten of opschorten van loon. Ook kan een advies (second opinion) van de UWV worden aangevraagd over de vraag of een werknemer er alles aan doet om terug te keren naar het werk. Dat neemt niet weg, dat in combinatie met andere (bijzondere) omstandigheden, wellicht alsnog een dringende reden kan worden aangenomen. Dat kan bijvoorbeeld als een zieke medewerker ondanks een loonstop hardnekkig weigert om te reintegreren.

Voorbereiden opzegging: laat u goed adviseren

staande voet ontslag AmsterdamHet is aan te bevelen om een opzegging op staande voet grondig voor te bereiden. Ook de ontslagbrief moet juist en volledig zijn. De opzegging kan namelijk achteraf niet met nieuwe argumenten worden aangevuld. Dat getekend dat een rechter zeer kritisch naar een ontslagbrief zal kijken. Lang niet altijd is duidelijkheid of de arbeidsovereenkomst door het ontslag wel rechtsgeldig is geëindigd. Later kan blijken dat de werkgever alsnog loon moet betalen en/of de medewerker te werk moet stellen.

Verzoek voor zover vereist: ontbinden arbeidscontract bij de kantonrechter

Veel werkgevers kiezen er dan ook voor om na de opzegging een verzoekschrift  ‘ontbinding voor zover vereist’ bij de kantonrechter in te dienen. Dat is mogelijk wegens verwijtbaar gedrag of een verstoorde arbeidsverhouding. Dan kan de kantonrechter voor alle zekerheid de arbeidsovereenkomst alsnog beëindigen, ook als het ontslag op staande voet geen stand houdt. Het risico is dan voor de werkgever te overzien. Uiteraard geldt dat er ook in dit geval voldoende redenen moeten zijn om ontbinding te rechtvaardigen. Als dit wordt toegewezen dan vindt beëindiging van de arbeidsovereenkomst alsnog plaats. Een mogelijke loonvordering van de medewerker wordt dan alleen toegewezen tot aan het tijdstip van deze ontbinding, als tenminste vast staat dat de arbeidsovereenkomst niet al door opzegging op staande voet is geëindigd. uiteraard kan onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam u hierbij behulpzaam zijn.

Vaststellingsovereenkomst sluiten na ontslag op staande voet

In veel gevallen beslist een werkgever na opzegging op staande voet toch om het ontslag in te trekken of terug te draaien door alsnog een ontslag met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) met de werknemer te regelen. Het voordeel hiervan is dat er meteen duidelijkheid is, en partijen geen procedure bij de kantonrechter over de opzegging hoeven te voeren. Onze advocaat arbeidsrecht in Amsterdam is specialist vaststellingsovereenkomst.

Hoger beroep na ontslag: risico’s voor de werkgever

Is men het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter dan kunnen beide partijen hiertegen in hoger beroep gaan. Onze advocaat ontslagrecht in Amsterdam kan namens u als werkgever of werknemer hoger beroep instellen tegen een uitspraak van de kantonrechter. Hoger beroep kan nog wel eens slecht aflopen voor de werkgever. Het hof kan immers in hoger beroep de arbeidsovereenkomst alsnog herstellen. Dan zal de werkgever vele maanden salaris moeten nabetalen, vaak met een wettelijke verhoging en rente. Ook kan het gerechtshof alsnog een billijke vergoeding opleggen. Gezien alle risico’s die samenhangen met ontslag op staande voet is het verstandig om meteen juridisch advies in te winnen bij een van onze advocaten ontslagrecht.

Tips bij ontslag op staande voet

 • Ga niet zelf aan de slag, roep de hulp in van een gespecialiseerde advocaat ontslagrecht
 • Bevestig zoveel mogelijk schriftelijk, maar zet niets op papier zonder juridisch advies
 • Handel snel, lang wachten is onverstandig.

Advies bij ontslag op staande voet advocaat amsterdam Contact met advocaat in Amsterdam voor advies over ontslag op staande voet

Bij ontslag op staande voet moet er snel gehandeld worden door zowel werkgever als werknemer. Er zijn veel regels over ontslag op staande voet. Neem tijdig contact op met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam mr. P.Chr. Snijders in geval van (dreigend) ontslag op staande voet.

Call Now Button