Advies bij ontslag in Amsterdam

avatar

Arbeidsrecht advocaat Amsterdam voor advies bij ontslag
WS Advocaten in Amsterdam: specialist in ontslag

Advies bij ontslag in Amsterdam nodig? Onze advocaat in Amsterdam is gespecialiseerd in alles wat met ontslag te maken heeft. Ontslagrecht is een gespecialiseerd rechtsgebied dat nog voortdurend in ontwikkeling is. Onze specialisten zijn op de hoogte van de recente wetgeving en jurisprudentie als het gaat om ontslagen worden. Het ontslagrecht is neergelegd in tal van wetten, waaronder het Burgerlijk Wetboek. Dit regelt onderwerpen als proeftijdontbinding van de arbeidsovereenkomst via de kantonrechter, opzegverboden en ontslag op staande voet.

Andere ontslag-onderwerpen zijn geregeld in wetgeving over gelijke behandeling, zoals het verbod op discriminatie, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wetgeving over collectieve arbeidsovereenkomsten, de Arbeidstijdenwet, Arbeidsomstandighedenwet en de Wet arbeid en zorg.

Advocaat Amsterdam arbeidsrechtAdvies bij ontslag van een ervaren ontslag advocaat

Ontslag kan op verschillende manieren plaatsvinden. Wij geven advies bij ontslag in de volgende gevallen:

Advies bij ontslag op staande voet wegens een dringende reden

Ontslag op staande voet bij een dringende reden kan bij ernstige gevallen zoals diefstal of geweld op het werk, of werkweigering. De ontslagen werknemer heeft dan geen recht op WW. De termijn waarbinnen een werknemer bij de rechter het ontslag kan laten vernietigen is kort: 2 maanden. Bel ons dan ook tijdig voor advies bij ontslag.

Bij een onterecht ontslag is de werkgever vaak verplicht tot loondoorbetaling en/of een billijke schadevergoeding.

Rechter ontbindt het arbeidscontract

Advies bij ontslag betekent ook dat wij u adviseren als de kantonrechter een arbeidsovereenkomst gaat ontbinden als een advocaat in een verzoekschrift dat vraagt. Dat kan op in de wet genoemde gevallen, zoals:

Afhankelijk van de vraag of de werknemer een verwijt valt te maken, kan de kantonrechter een ontbindingsvergoeding toekennen (transitievergoeding). De rechter kan in ernstige gevallen aan de werkgever (tevens) een billijke vergoeding opleggen.

Ontslagen via het UWV

Tevens geven wij advies bij ontslag in geval van bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige ziekte. In dat geval kan een werkgever het UWV toestemming vragen om de arbeidsovereenkomst op te zeggen (ontslagvergunning). Als de werkgever toesteming krijgt, mag hij de arbeidsovereenkomst opzeggen, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn.

Opzegverbod bij ontslag

Opzegging (behalve als een ontslag op staande voet aan alle voorwaarden voldoet) is verboden in o.a. de volgende gevallen:

  • Tijdens de eerste 2 jaar arbeidsongeschiktheid;
  • Tijdens de zwangerschap, zwangerschaps- en bevallingsverlof (of ouderschapsverlof).

Advocaat Amsterdam arbeidsrechtAdvies bij ontslagvergoedingen

Behalve bij ontslag op staande voet is het gebruikelijk dat een werknemer die ontslagen wordt, zonder dat er sprake is van verwijtbaar gedrag, een ontslagvergoeding ontvangt. In het geval de werknemer afvloeit via de kantonrechter of het UWV, is deze vergoeding verplicht. Ingeval van vrijwillig vertrek, zoals bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst, is deze ontslagvergoeding niet verplicht. Wel is in de meeste gevallen een ontslagvergoeding gebruikelijk. Er zijn 2 soorten ontslagvergoeding, de transitievergoeding en de billijke vergoeding. Bel ons gerust voor advies bij ontslag als u meer wilt weten over een ontslagvergoeding.

Transitievergoeding

Voor de transitievergoeding geldt een vaste formule, waarbij de dienstjaren en het salaris de uitgangspunten zijn.

Billijke vergoeding

De billijke vergoeding speelt een rol bij ernstig verwijtbaar gedrag of nalaten van de werkgever, zoals een onterecht ontslag op staande voet.

Advocaat Amsterdam arbeidsrechtOntslag via een vaststellingsovereenkomst

Veel arbeidsovereenkomsten eindigen na advies bij ontslag met wederzijds goedvinden. Daarin zijn o.a. de ontslagvergoeding, post contractuele bedingen (zoals geheimhouding, concurrentiebeding) en de opzegtermijn geregeld. Het recht op een WW-uitkering is hierbij van belang. Ook bij boventalligheid of bedrijfseconomische redenen kan men een vaststellingsovereenkomst sluiten. Uiteraard geven wij juridisch advies over de vaststellingsovereenkomst.

Specialist voor advies bij ontslag en arbeidsrecht in Amsterdam

Voor voor advies bij ontslag kunt u bij onze arbeidsrecht advocaat in Amsterdam terecht. Wij treden als advocaat bij ontslag en andere arbeidszaken op voor:

Betrokkenheid en persoonlijk contact met de cliënt staan bij ons voorop.

advocaat-arbeidsrecht-ontslag-centrum-AmsterdamContact met advocaat Amsterdam arbeidsrecht voor advies bij ontslag

Neem contact op met onze gespecialiseerde advocaat in Amsterdam voor juridisch advies bij ontslag.

 

Call Now Button