Aannemen giften in zorg voor werknemer geen reden tot ontslag

avatar

Aannemen giften in zorg ontslag advocaat Amsterdam

Giften accepteren door werknemers in de zorg en gevolgen voor de arbeidsovereenkomst

Onze advocaten arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam geven juridisch advies over het aannemen van giften en schenkingen door werknemers in de zorg. Veel zorginstellingen hebben regelingen en concrete regels voor het aannemen en aanbieden van giften en cadeaus. Deze regels hebben tot doel hebben om op integere wijze om te gaan met cliënten en om afhankelijkheid en belangenverstrengeling te voorkomen. Op 26 september 2012 heeft de Kantonrechter te Amsterdam bepaald dat het aannemen van giften door een werknemer in de zorg, geen wettelijk verbod betreft, maar voortvloeit uit de gedragsregels die van toepassing zijn op de arbeidsovereenkomst. De sanctie die in de gedragsregels op het overtreden van deze regels zijn opgenomen, bestaat (slechts) uit het inzetten van een verbetertraject. Mede om die reden is ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.

Verbetertraject bij disfunctioneren in het arbeidsrecht

De werkgever meende dat de werknemer niet in aanmerking kwam voor het verbetertraject, omdat het ging om een grove en stelselmatige schending van het verbod om giften aan te nemen.

Gedragsregels voor werknemers in de zorg

De kantonrechter overwoog dat de gedragsregels ter hand waren gesteld op een USB-stick en dat niet was gebleken dat de inhoud van de op de zich op de stick bevindende gegevens onder de aandacht van de werknemer waren gebracht of dat die regels op een of andere wijze met het personeel waren besproken. Daardoor kon de werkgever nauwelijks verwachten dat de inhoud van de op deze wijze ter beschikking gestelde gedragsregels en andere documenten bekend waren bij de werknemer.

Verder overwoog de kantonrechter dat ‘al met al voldoende was gebleken van een verkeerde beslissing om financiële giften aan te nemen en al helemaal om zo’n groot bedrag aan te nemen’.

Moreel verwijt en ontbinding van de arbeidsovereenkomst

‘Het gaat om een moreel verwijt. Het morele oordeel dat daaraan ten grondslag ligt is niet van dien aard dat iedereen dat oordeel zonder meer (h)erkent. Omstandigheden die dat in het geval van [verweerster] anders zouden kunnen maken, zoals bijvoorbeeld vooropgezet zelfzuchtig handelen zijdens [verweerster], ernstige financiële consequenties voor de schenker of psychische kwetsbaarheid van de schenker zijn niet aannemelijk geworden. Ook was er geen sprake meer van een directe zorgrelatie. Daarom valt niet in te zien waarom de werkgever niet [verweerster] conform vorenbedoelde regels op het ongewenste van haar gedrag heeft gewezen in plaats van direct aan te sturen op een beëindiging van de leer/arbeidsovereenkomst. Het verzoek tot ontbinding wordt daarom afgewezen’.

Aannemen giften in zorg ontslag advocaat Amsterdam Contact met advocaat arbeidsrecht in Amsterdam over aannemen van giften in de zorg en ontslag

Voor meer informatie en juridisch advies over het aannemen van giften in de zorg door werknemers en ontslag kunt u contact opnemen met onze advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht in Amsterdam

Call Now Button