Aanneem-overeenkomst: Juridisch advies

De aanneem-overeenkomst (aanneming van werk) is volgens de wet ‘een overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld’.

Burgerlijk Wetboek en de aanneemovereenkomst

In het Burgerlijk Wetboek wordt de verhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer nader geregeld. Van sommige artikelen mag bij overeenkomst niet worden afgeweken, bijvoorbeeld over de bouw van een woning in opdracht van een consument.

Meer- en minder werk door de aannemer

Ook voor meer- en minder werk gelden dwingende regels (zoals artikel 7:755 BW): voor een aanspraak op vergoeding van meerwerk moet de aannemer tijdig hebben gewezen op de noodzaak tot prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever de noodzaak van prijsverhoging had moeten begrijpen.

Aannemingsovereenkomst en de UAV/AVA

Naast het Burgerlijk Wetboek zijn op een aannemingsovereenkomst vaak de UAV 1989, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989, UAV 2012 of de AVA 1992 van toepassing. Een belangrijk gevolg hiervan is dat geschillen die uit de aanneem-overeenkomst voortvloeien niet aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd maar aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Schadevergoeding per werkdag dat te laat is opgeleverd

Een ander gevolg is dat  bij  schade als gevolg van te late oplevering een (relatief lage) gefixeerde schadevergoeding per werkdag dat te laat is opgeleverd wordt berekend. Het vorderen van de daadwerkelijk geleden schade wordt hierdoor moeilijk.

Contact met advocaat in Amsterdam over aannemingsovereenkomst

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat voor vragen en juridisch advies over aannemingsovereenkomsten.

 

Call Now Button