Wijzigingen arbeidsrecht 2020: 8 wijzigingen per 1 januari

avatar

wijzigingen arbeidsrecht 20208 Belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2020

Op 1 januari 2020 wordt de Wet arbeidsmarkt in balans van kracht. Hiermee wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd op de Wet werk en zekerheid die al op 1 juli 2015 van kracht werd. | De belangrijkste wijzigingen arbeidsrecht 2020 zijn de volgende en worden toegelicht door onze advocaat arbeidsrecht mr. P.Chr. Snijders.

De 8 wijzigingen

  1. Oproepovereenkomst. De regeling over oproepovereenkomsten of nulurencontract wordt anders. Oproepkrachten moeten minstens vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Wordt deze oproep ingetrokken binnen vier dagen voor het begin, dan heeft de oproepkracht recht op salaris. Elke 12 maanden moet de werkgever een aanbod doen op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren. De werknemer krijgt een opzegtermijn van vier dagen.
  2. Proeftijd. Een werkgever mag hoogstens een proeftijd van twee maanden bedingen bij een andere functie binnen hetzelfde bedrijf. Bij opzegging tijdens de proeftijd van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, is het concurrentiebeding niet van toepassing, tenzij de werkgever schriftelijk motiveren dat hij hier een groot belang bij heeft.
  3. Tijdelijke contracten. Tijdelijke contracten mogen gesloten worden binnen 36 maanden, als het er niet meer dan drie zijn. De tussenliggende periode is maximaal zes maanden. Het volgende contract is dan voor onbepaalde tijd, maar hoeft niet altijd zo te zijn bij het cao. De regeling is niet van toepassing voor invalkrachten in het primair onderwijs en bij vervanging wegens ziekte.

  4. Transitievergoeding. Het recht op de transitievergoeding bestaat al vanaf de eerste dag van de indiensttreding. De berekening van de transitievergoeding verandert. Vanaf 1 april 2020 krijgt de werkgever een vergoeding van het UWV als een transitievergoeding na twee jaar ziekte moet worden betaald. Dit werkt terug tot 1 juli 2015. Deze regeling geldt ook bij het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Ook kleine bedrijven krijgen een dergelijke vergoeding als het personeel moet ontslaan wegens beëindiging van de onderneming.
  5. Loonstrook. Op de loonstrook moet het volgende worden gemeld: hoe lang de arbeidsduur is, of er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, de omvang van de arbeid en of er sprake is van een oproep overeenkomst.
  6. Ontslaggronden. Bij ontslag mag de werkgever verschillende ontslaggronden aanvoeren. Als deze op zich onvoldoende zijn voor ontslag, mag een van de andere gronden worden meegewogen als het onredelijk zou zijn om de arbeidsovereenkomst voort te laten duren. In dat geval heeft de werknemer bij ontslag recht op een hogere ontslagvergoeding. De nieuwe ontslagvergoeding is in het leven geroepen.
  7. Payrolling. Payrolling valt niet onder de uitzendovereenkomst. Alle arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing bij het bedrijf waar de werknemer feitelijk werkt, behalve voor pensioen.
  8. Premiedifferentiatie. Premiedifferentiatie: voor een werknemer met een flexibel contract moet meer WW premie wordt betaald.

8 Belangrijke wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2020 amsterdamContact met advocaat arbeidsrecht Amsterdam over wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2020

Zoekt u betrokkenheid en een direct, persoonlijk contact met een ervaren specialist arbeidsrecht in Amsterdam? Bel onze gespecialiseerde advocaat arbeidsrecht en ontslagrecht voor vragen en juridisch advies over wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 januari 2010 en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen.
[ratings]

Call Now Button